48/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
Uznesenie
Národného zhromaždenia
z 24. septembra 1956
o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 20. septembra 1956 č. 43 Zb., ktorým sa menia ustanovenia o mzde zamestnancov povolaných na službu v brannej moci,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 20. septembra 1956, č. 44 Zb., o dokumentácii investičnej výstavby.
Fierlinger v. r.