43/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
Zákonné opatrenie
predsedníctva Národného zhromaždenia
z 20. septembra 1956,
ktorým sa menia ustanovenia o mzde zamestnancov povolaných na službu v brannej moci
Predsedníctvo Národného zhromaždenia sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 64/1950 Zb. o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov, v znení vládneho nariadenia č. 9/1954 Zb., sa mení takto:
§ 7 znie:
„(1)
Zamestnancovi povolanému na službu v brannej moci, ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa alebo v tom istom podniku trvá v deň určený povolávacím rozkazom (určovacím lístkom) na nastúpenie služby aspoň 2 týždne, prislúcha pred jej nastúpením od zamestnávateľa mzda za prvé dva týždne od uvedeného dňa. Zamestnancovi, ktorý základnú alebo náhradnú službu vykonáva v dvoch alebo viacerých častiach, prislúcha pred nastúpením druhej alebo ďalšej časti služby od zamestnávateľa mzda za 1 týždeň odo dňa určeného na nastúpenie druhej alebo ďalšej časti služby. Zamestnancovi, ktorý bez vážneho dôvodu opustil prácu pred prvým dňom pracovného voľna, ktoré mu náležalo, kráti sa nárok na mzdu podľa ustanovenia prvej a druhej vety o jednu šestinu za každý neospravedlnene zameškaný pracovný deň (smenu).
(2)
Ak vykonáva zamestnanec uvedený v odseku 1 vety prvej službu v brannej moci, vynímajúc službu základnú alebo náhradnú, prislúcha mu popri nároku podľa odseku 1 po čas vykonávania služby, pokiaľ presahuje dva týždne, od zamestnávateľa mzda, znížená o sumu, ktorá sa určí podľa odseku 4. Nárok na túto zníženú mzdu vzniká len vtedy, ak má zamestnanec rodinných príslušníkov, ktorých zaopatrenie od neho podstatne závisí a o ktorých nie je v tomto čase inak postarané.
(3)
Ak vykonáva zamestnanec po ukončení jedného druhu služby bezprostredne ten istý alebo iný druh služby v brannej moci, posudzuje sa nadväzujúca služba z hľadiska mzdových nárokov ako pokračovanie predchádzajúcej služby.
(4)
Bližšiu úpravu vykoná vláda nariadením, ktoré tiež určí, o akú sumu sa znižuje mzda podľa odseku 2.
(5)
Po ukončení služby v brannej moci prislúcha zamestnancovi mzda odo dňa opätovného nastúpenia práce. Ak však nemôže nastúpiť prácu pre nemoc alebo úraz a zamestnankyňa tiež z dôvodov tehotnosti alebo materstva, prislúcha im mzda podľa všeobecných predpisov.“.
Čl. II
Podľa tohto zákonného opatrenia sa posudzujú i nároky osôb, ktoré boli povolané na službu v brannej moci po 1. januári 1956.
Čl. III
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra, financií, spravodlivosti a národnej obrany.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.