39/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 23. apríla 1956
o Štátnej zmluve o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska
15. mája 1955 bola vo Viedni medzi Sväzom sovietskych socialistických republík, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Spojenými štátmi americkými a Francúzskom z jednej strany a Rakúskom zo strany druhej dojednaná Štátna zmluva o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska, ktorá podľa odseku 1 svojho článku 38 nadobudla účinnosť 27. júla 1955.
Národné zhromaždenie vyslovilo 30. augusta 1955 súhlas s prístupom Československej republiky k uvedenej zmluve, predseda vlády ju namiesto prezidenta republiky podľa § 72 odseku 2 ústavy ratifikoval 10. septembra 1955 a listina o ratifikácii a prístupe bola uložená u vlády Sväzu sovietskych socialistických republík 28. septembra 1955. Tým istým dňom zmluva nadobudla podľa odseku 2 svojho článku 38 účinnosť pre Československú republiku.
K uvedenej zmluve pristúpila aj Federatívna ľudová republika Juhoslávia.
Znenie zmluvy a jej český preklad sa vyhlasujú v Prílohe Zbierky zákonov.*)
Do máp, ktoré tvoria prílohy zmluvy, možno nazrieť v archíve Ministerstva zahraničných vecí.
David v. r.
(Predklad)
ŠTÁTNA ZMLUVA O OBNOVENÍ NEZÁVISLÉHO A DEMOKRATICKÉHO RAKÚSKA
Preambula
Sväz sovietskych socialistických republík, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké a Francúzsko, označované ďalej ako mocnosti spojené a združené, z jednej strany a Rakúsko zo strany druhej;
hľadiac na to, že 13. marca 1938 hitlerovské Nemecko násilím anektovalo Rakúsko a zavtelilo jeho územie do Nemeckej ríše;
hľadiac na to, že v Moskovskej deklarácii uverejnenej 1. novembra 1943 vlády Sväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických vyhlásili, že považujú anexiu Rakúska vykonanú Nemeckom 13. marca 1938 za neplatnú a ničotnú, a prejavili prianie, aby Rakúsko bolo obnovené ako slobodný a nezávislý štát, a že Francúzsky výbor národného oslobodenia vydal obdobné vyhlásenie 16. novembra 1943;
hľadiac na to, že následkom spojeneckého víťazstva Rakúsko bolo oslobodené od panstva hitlerovského Nemecka;
hľadiac na to, že si mocnosti spojené a združené a Rakúsko so zreteľom na závažnosť úsilia, ktoré rakúsky ľud sám vynaložil a naďalej bude musieť vynakladať pre obnovu a demokratické prebudovanie svojej krajiny, prajú dojednať zmluvu obnovujúcu Rakúsko ako slobodný, nezávislý a demokratický štát, prispievajúc takto k obnoveniu mieru v Európe;
hľadiac na to, že si mocnosti spojené a združené prajú upraviť touto zmluvou v súlade so zásadami spravodlivosti všetky otázky, ktoré zostali ešte nevyriešené v súvislosti s udalosťami vyššie pripomenutými, počítajúc do toho anexiu Rakúska hitlerovským Nemeckom a účasť, ktorú malo Rakúsko vo vojne ako súčasť Nemecka; a
hľadiac na to, že si mocnosti spojené a združené prajú dojednať za týmto účelom túto zmluvu, aby tvorila základ priateľských stykov medzi nimi, umožňujúc tak mocnostiam spojeným a združeným podporovať žiadosť Rakúska o prijatie za člena Organizácie spojených národov;
vymenovali preto podpísaných splnomocnencov, ktorí sa po predložení svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli na týchto ustanoveniach:
ČASŤ I
Politické a územné klauzuly
Článok 1
Obnovenie Rakúska ako slobodného a nezávislého štátu
Mocnosti spojené a združené uznávajú, že Rakúsko sa obnovuje ako zvrchovaný, nezávislý a demokratický štát.
Článok 2
Zachovanie nezávislosti Rakúska
Mocnosti spojené a združené vyhlasujú, že budú dbať o nezávislosť a územnú celistvosť Rakúska tak, ako to ustanovuje táto zmluva.
Článok 3
Uznanie nezávislosti Rakúska Nemeckom
Mocnosti spojené a združené pojmú do nemeckej Mierovej zmluvy ustanovenia zabezpečujúce, že Nemecko uzná zvrchovanosť a nezávislosť Rakúska a že sa zriekne všetkých územných a politických nárokov voči Rakúsku a rakúskemu územiu.
Článok 4
Zákaz anšlusu
1.
Mocnosti spojené a združené vyhlasujú, že je zakázané politické alebo hospodárske zjednotenie Rakúska a Nemecka. Rakúsko úplne uznáva svoju zodpovednosť v tejto veci a nevstúpi do žiadneho politického alebo hospodárskeho zjednotenia s Nemeckom, nech už by to bolo v ktorejkoľvek forme.
2.
Aby sa zabránilo takému zjednoteniu, Rakúsko nesmie dojednať žiadnu dohodu s Nemeckom ani vyvíjať žiadnu činnosť, ani robiť žiadne opatrenia, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo napomáhať jeho politické alebo hospodárske zjednotenie s Nemeckom alebo spôsobiť ujmu jeho územnej celistvosti alebo politickej alebo hospodárskej nezávislosti. Rakúsko sa ďalej zaväzuje, že na svojom území zabráni akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo napomáhať také zjednotenie, a zabráni existencii, obnoveniu i činnosti akýchkoľvek organizácií, ktorých cieľom je politické alebo hospodárske zjednotenie s Nemeckom, ako i veľkonemeckej propagande pre zjednotenie s Nemeckom.
Článok 5
Hranice Rakúska
Hranicami Rakúska budú tie hranice, ktoré jestvovali 1. januára 1938.
Článok 6
Ľudské práva
1.
Rakúsko sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia nutné pre zabezpečenie toho, aby všetky osoby pod rakúskou právomocou požívali bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva ľudské práva a základné slobody, počítajúc do toho slobodu slova, slobodu tlače a vydávania, slobodu náboženského vyznania, slobodu politického presvedčenia a slobodu zhromažďovaciu.
2.
Rakúsko sa ďalej zaväzuje, že zákony v Rakúsku platné nebudú ani obsahom ani vykonávaním diskriminovať, ani mať za následok diskrimináciu medzi osobami rakúskeho štátneho občianstva pre ich rasu, pohlavie, jazyk alebo náboženstvo, a to ani pokiaľ ide o ich osobu, majetok, povolanie, obchodné alebo finančné záujmy, ich právne postavenie, ich politické alebo občianske práva, ani pokiaľ ide o ktorúkoľvek inú oblasť.
Článok 7
Práva národnostných menšín slovinskej a chorvátskej
1.
Rakúski štátni občania, patriaci k národnostným menšinám slovinskej a chorvátskej v Korutansku, v Burgundsku a v Štýrsku, požívajú rovnaké práva ako všetci ostatní rakúski štátni občania, počítajúc do toho právo na vlastné organizácie, zhromaždenia a na tlač vo vlastnom jazyku.
2.
Majú nárok na základné vyučovanie v slovinskom alebo chorvátskom jazyku a na pomerný počet vlastných stredných škôl; v súvislosti s tým sa preskúmajú učebné osnovy a pre slovinské a chorvátske školy sa zriadi oddelenie školského inšpektorátu.
3.
V správnych a súdnych okresoch Korutanska, Burgundska a Štýrska s obyvateľstvom slovinským, chorvátskym alebo národnostne zmiešaným sa okrem nemčiny pripúšťa ako úradný jazyk jazyk slovinský alebo chorvátsky. V takých okresoch budú označenia a nápisy topografickej povahy ako v slovinskom alebo chorvátskom jazyku, tak v nemčine.
4.
Rakúski štátni občania, patriaci k národnostným menšinám slovinskej a chorvátskej v Korutansku, v Burgundsku a v Štýrsku, budú mať účasť na kultúrnych, správnych a súdnych zariadeniach v týchto oblastiach za tých istých podmienok ako iní rakúski štátni občania.
5.
Bude zakázaná činnosť organizácií, ktorých cieľom je odnárodnenie národnostných menšín slovinskej a chorvátskej.
Článok 8
Demokratické zariadenia
Rakúsko bude mať demokratickú vládu vytvorenú na základe všeobecného, slobodného a rovného volebného práva s tajným hlasovaním, zaručeného všetkým štátnym občanom spolu s právom byť zvoleným do štátnych funkcií bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva alebo politického presvedčenia.
Článok 9
Rozpustenie nacistických organizácií
1.
Rakúsko dokončí opatrenia, ktoré boli už začaté vydaním príslušných zákonov schválených Spojeneckou komisiou pre Rakúsko a ktoré smerujú k likvidácii nacionálnosocialistickej strany a organizácií k nej pričlenených a ňou kontrolovaných na území Rakúska, počítajúc do toho organizácie politické, vojenské a polovojenské. Rakúsko bude tiež pokračovať v úsilí smerujúcom k vykoreneniu všetkých stôp nacizmu z rakúskeho politického, hospodárskeho a kultúrneho života; zabezpečí, aby vyššie uvedené organizácie neboli v žiadnej forme obnovené, a zabráni všetkej nacistickej i militaristickej činnosti a propagande v Rakúsku.
2.
Rakúsko sa zaväzuje, že rozpustí všetky organizácie fašistickej povahy na svojom území, a to ako politické, vojenské a polovojenské, tak i všetky ostatné organizácie, ktoré vyvíjajú nepriateľskú činnosť voči ktorémukoľvek zo Spojených národov alebo ktoré usilujú o to, aby ľud bol pozbavený demokratických práv.
3.
Rakúsko sa zaväzuje, že pod trestami, ktoré budú ihneď ustanovené v súhlase s rakúskymi právnymi predpismi, zakáže na rakúskom území trvanie a činnosť vyššie uvedených organizácií.
Článok 10
Osobitné ustanovenia o zákonodarstve
1.
Rakúsko sa zaväzuje, že zachová v platnosti zásady, ktoré sú obsiahnuté v zákonoch a nariadeniach prijatých rakúskou vládou a rakúskym parlamentom po 1. máji 1945 a schválených Spojeneckou komisiou pre Rakúsko a smerujúcich k likvidácii zvyškov nacistického režimu a k obnoveniu demokratickej sústavy, a že bude pokračovať v ich vykonávaní, že dokončí zákonodarné a správne opatrenia po 1. máji 1945 už urobené alebo začaté, že uzákoní a uskutoční zásady ustanovené v článkoch 6, 8 a 9 tejto zmluvy, a že - pokiaľ to ešte neurobilo - zruší alebo pozmení všetky zákonodarné alebo správne opatrenia, ktoré boli urobené v čase medzi 5. marcom 1933 a 30. aprílom 1945 a ktoré sa priečia zásadám stanoveným v článkoch 6, 8 a 9.
2.
Rakúsko sa ďalej zaväzuje, že zachová v platnosti zákon z 3. apríla 1919 o habsburskolotrinskej dynastii.
Článok 11
Uznanie mierových zmlúv
Rakúsko sa zaväzuje, že uzná úplnú platnosť mierových zmlúv s Talianskom, Rumunskom, Bulharskom, Maďarskom a s Fínskom a iných dohôd alebo úprav, ktoré spojené a združené mocnosti dojednali alebo dojednajú na obnovenie mieru, pokiaľ ide o Nemecko a Japonsko.
ČASŤ II
Vojenské a letecké klauzuly
Článok 12
Zákaz pre bývalých členov nacistických organizácií a pre príslušníkov niektorých iných skupín osôb slúžiť v rakúskych branných silách
Služba v rakúskych branných silách nebude v žiadnom prípade dovolená týmto osobám:
1.
osobám, ktoré nemajú rakúske štátne občianstvo,
2.
rakúskym štátnym občanom, ktorí boli nemeckými štátnymi občanmi v ktorejkoľvek dobe pred 13. marcom 1938,
3.
rakúskym štátnym občanom, ktorí v dobe od 13. marca 1938 do 8. mája 1945 slúžili v nemeckej brannej moci v hodnosti plukovníka alebo v ktorejkoľvek vyššej hodnosti,
4.
s výnimkou osôb, ktoré boli rehabilitované príslušným orgánom podľa rakúskeho práva, rakúskym štátnym občanom, ktorí spadajú do niektorej z týchto skupín:
a)
osobám, ktoré v ktorejkoľvek dobe prislúchali k nacionálnosocialistickej strane (NSDAP) alebo k organizáciám SS, SA alebo SD, k tajnej štátnej polícii (Gestapo) alebo k nacionálnosocialistickému sväzu vojakov (NS-Soldatenring) alebo k nacionálnosocialistickému dôstojníckemu sväzu (NS-Offiziersvereinigung);
b)
dôstojníkom nacionálnosocialistického sboru letcov (NSFK) alebo nacionálnosocialistického motorizovaného sboru (NSKK), a to začínajúc hodnosťou Untersturmführera alebo hodnosťou jej rovnou;
c)
funkcionárom ktorýchkoľvek organizácií kontrolovaných NSDAP alebo k NSDAP pričlenených, a to v hodnosti zodpovedajúcej najmenej hodnosti Ortsgruppenleitera;
d)
pôvodcom tlačových diel alebo scenárov, ktoré kompetentné komisie zriadené rakúskou vládou zaradili pre ich nacistickú povahu do kategórie zakázaných diel;
e)
vedúcim priemyslových, obchodných a finančných podnikov, ktorí boli na základe úradných a hodnoverných zpráv jestvujúcich priemyslových, obchodných a finančných združení a odborových a straníckych organizácií uznaní kompetentnými komisiami za osoby, ktoré činne spolupracovali na uskutočnení cieľov NSDAP alebo niektorej z organizácií k nej pridružených, podporovali zásady nacionálneho socializmu, robili propagandu v prospech nacionálnosocialistických organizácií alebo tieto organizácie a ich činnosť financovali a ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov pôsobili ujmu záujmom nezávislého a demokratického Rakúska.
Článok 13
Zákaz výzbroje špeciálnych druhov
1.
Rakúsko nesmie mať, vyrábať ani skúšať:
a)
žiadny druh atómových zbraní,
b)
iné základné druhy zbraní, ktoré možno teraz alebo v budúcnosti používať ako prostriedky hromadného ničenia a ktoré budú za také zbrane označené kompetentným orgánom Spojených národov,
c)
žiadny druh samočinne sa pohybujúcich ani riaditeľných striel, torpéd, ani prístrojov na ich vrhanie alebo riadenie,
d)
morské míny,
e)
torpéda s ľudskou osádkou,
f)
ponorky ani iné druhy ponorných plavidiel,
g)
torpédové motorové člny,
h)
zvláštne druhy útočných člnov,
i)
delá spôsobilé strieľať na vzdialenosť väčšiu než 30 km,
j)
látky dusivé, spľuzgierujúce alebo otravné alebo biologické látky, ktoré ako čo do množstva, tak čo do druhov prevyšujú obvyklú civilnú potrebu, alebo prístroje zariadené na výrobu, vystreľovanie alebo rozprašovanie takých látok alebo hmôt pre vojnové účely.
2.
Mocnosti spojené a združené si vyhradzujú právo pripojiť k tomuto článku zákazy ktorýchkoľvek druhov zbraní, ktoré sa môžu vyvinúť následkom vedeckého bádania.
Článok 14
Dispozície s vojnovým materiálom a technikou spojeneckého a nemeckého pôvodu
1.
Všetok vojnový materiál a technika spojeneckého pôvodu v Rakúsku budú dané k dispozícii príslušnej mocnosti spojenej alebo združenej podľa pokynov, ktoré táto mocnosť dá.
Rakúsko sa zrieka všetkých práv na vyššie spomenutý vojnový materiál a techniku.
2.
Do jedného roku odo dňa, keď táto zmluva nadobudne účinnosť, musí Rakúsko urobiť neupotrebiteľnými pre vojnové účely alebo zničiť:
všetok prebytočný vojnový materiál a techniku nemeckého alebo iného nespojeneckého pôvodu;
všetky nemecké a japonské nákresy, počítajúc do toho jestvujúce „modráky", prototypy, skúšobné modely a plány, pokiaľ sa vzťahujú na moderný vojnový materiál a techniku;
všetok vojnový materiál a techniku zakázané článkom 13 tejto zmluvy;
všetky špecializované zariadenia zakázané článkom 13, počítajúc do toho vedeckovýskumné a výrobné zariadenia, ktoré nemožno premeniť na vykonávanie dovolených vedeckovýskumných prác, rozvoja alebo budovania.
3.
Do šesť mesiacov odo dňa, keď táto zmluva nadobudne účinnosť, odovzdá Rakúsko vládam Sovietskeho sväzu, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a Francúzska zoznam vojnového materiálu a techniky, ako i zariadení vymenovaných v odseku 2.
4.
Rakúsko nesmie vyrábať žiadny vojnový materiál a techniku nemeckej konštrukcie.
Rakúsko nesmie ani verejne, ani súkromne, ani žiadnym iným spôsobom získavať alebo mať vojnový materiál a techniku nemeckej výroby ani nemeckého pôvodu, ani nemeckej konštrukcie s tou výnimkou, že rakúska vláda smie pre vytvorenie rakúskych branných síl použiť obmedzené množstvo vojnového materiálu a techniky nemeckej výroby, nemeckého pôvodu alebo nemeckej konštrukcie, ktoré v Rakúsku zostali po druhej svetovej vojne.
5.
Vymedzenie výrazu „vojnový materiál a technika" a zoznam vojnového materiálu a techniky pre účely tejto zmluvy sú obsiahnuté v Prílohe I.
Článok 15
Zabránenie opätovnému vyzbrojeniu Nemecka
1.
Rakúsko sa zaväzuje, že bude úplne spolupracovať s mocnosťami spojenými a združenými, aby sa zabezpečilo, aby Nemecko nebolo v stave robiť mimo nemeckého územia akékoľvek opatrenie smerujúce k opätovnému vyzbrojeniu.
2.
Rakúsko nebude zamestnávať ani vycvičovať vo vojenskom ani civilnom letectve, ani pri skúšaní, navrhovaní, výrobe alebo udržiavaní vojnového materiálu a techniky osoby, ktoré sú alebo pred 13. marcom 1938 v ktorejkoľvek dobe boli nemeckými štátnymi občanmi, ani rakúskych štátnych občanov, ktorí sú podľa článku 12 vylúčení zo služby v branných silách, ani osoby, ktoré nie sú rakúskymi štátnymi občanmi.
Článok 16
Zákaz týkajúci sa civilných lietadiel nemeckej a japonskej konštrukcie
Rakúsko sa zaväzuje, že nebude získavať ani vyrábať civilné lietadlá nemeckej alebo japonskej konštrukcie, ani lietadlá, ktoré majú dôležité súčiastky nemeckej alebo japonskej výroby alebo konštrukcie.
Článok 17
Doba trvania obmedzenia
Každá z vojenských a leteckých klauzúl tejto zmluvy zostane v účinnosti do tej doby, až bude úplne alebo čiastočne pozmenená dohodou medzi mocnosťami spojenými a združenými a Rakúskom alebo - až sa Rakúsko stane členom Spojených národov - medzi Radou bezpečnosti a Rakúskom.
Článok 18
Vojnoví zajatci
1.
Rakúšania, ktorí sú teraz vojnovými zajatcami, budú čo najskôr repatriovaní podľa dojednania, ktoré sa majú uzavrieť medzi jednotlivými mocnosťami, ktoré týchto vojnových zajatcov držia, a Rakúskom.
2.
Rakúska vláda bude znášať všetky výdavky, počítajúc do toho náklady na vydržiavanie vzniknuté prepravou Rakúšanov, ktorí sú teraz vojnovými zajatcami, zo zberných stredísk určených vládou príslušnej spojenej alebo združenej mocnosti až na miesto ich vstupu na rakúske územie.
Článok 19
Vojnové hroby a pomníky
1.
Rakúsko sa zaväzuje, že bude ctiť, chrániť a udržiavať hroby vojakov, vojnových zajatcov a násilne do Rakúska prepravených štátnych občanov spojených mocností a oných iných Spojených národov, ktoré boli vo vojnovom stave s Nemeckom, pokiaľ sú tieto hroby na rakúskom území, pomníky a emblémy na týchto hroboch, ako i pomníky vojenskej slávy armád, ktoré na rakúskom území bojovali proti hitlerovskému Nemecku.
2.
Rakúska vláda uzná každú komisiu, delegáciu alebo iný orgán, poverené príslušným štátom, aby zisťovali totožnosť hrobov a stavieb uvedených v odseku 1, aby ich spisovali, udržiavali a upravovali; bude uľahčovať prácu takých orgánov a dojednávať čo do hrobov a stavieb vyššie pripomenutých dohody, ktoré by sa ukázali nutnými, s príslušným štátom alebo ním poverenou komisiou, delegáciou alebo iným orgánom. Súhlasí aj s tým, že s výhradou primeraných zdravotníckych predpisov poskytne všetky úľavy pre exhumáciu ostatkov pochovaných v uvedených hroboch a pre ich prevoz do vlasti, a to ako na žiadosť úradných orgánov príslušného štátu, tak na žiadosť rodinných príslušníkov pochovaných osôb.
ČASŤ III
Článok 20
Stiahnutie spojeneckých vojsk
1.
Dohoda z 28. júna 1946 o kontrolnom ústrojenstve v Rakúsku stratí platnosť dňom, keď táto zmluva nadobudne účinnosť.
2.
Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prestane Medzispojenecké veliteľstvo, zriadené podľa odseku 4 Dohody z 9. júla 1945 o okupačných pásmach v Rakúsku a o správe mesta Viedne, vykonávať všetku pôsobnosť týkajúcu sa správy mesta Viedne. Dohoda o okupačných pásmach v Rakúsku stráca účinnosť skončením vypratania Rakúska vojskami mocností spojených a združených podľa odseku 3 tohto článku.
3.
Vojská mocností spojených a združených a členovia Spojeneckej komisie pre Rakúsko budú z Rakúska stiahnutí do deväťdesiat dní odo dňa, keď táto zmluva nadobudne účinnosť, a pokiaľ možno, najneskoršie do 31. decembra 1955.
4.
Rakúska vláda bude poskytovať vojskám mocností spojených a združených a členom Spojeneckej komisie pre Rakúsko až do ich stiahnutia z Rakúska tie isté práva, imunity a výhody, ktoré požívali bezprostredne pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy.
5.
Mocnosti spojené a združené sa zaväzujú, že po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a v lehote určenej v odseku 3 tohto článku rakúskej vláde vrátia:
a)
všetky peniaze, ktoré boli mocnostiam spojeným a združeným dané bezodplatne k dispozícii pre účely okupácie a ktoré zostanú nevydané v deň ukončenia stiahnutia spojeneckých vojsk;
b)
všetok rakúsky majetok, ktorý bol rekvirovaný spojeneckými vojskami alebo Spojeneckou komisiou a je ešte v ich držaní. Záväzky vyplývajúce z tohto pododseku sa budú vykonávať bez ujmy ustanovenia článku 22 tejto zmluvy.
ČASŤ IV
Nároky vzniknuté vojnou
Článok 21
Reparácie
Od Rakúska sa nevyžiadajú žiadne reparácie vyplývajúce z trvania vojnového stavu v Európe po 1. septembri 1939.
Článok 22
Nemecké majetky v Rakúsku
Sovietsky sväz, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a Francúzsko majú právo disponovať všetkými nemeckými majetkami v Rakúsku v súhlase s Protokolom Berlínskej konferencie z 2. augusta 1945.
1.
Sovietsky sväz dostane na obdobie tridsať rokov koncesie pre naftové polia zodpovedajúce 60 % ťažby nafty v Rakúsku v r. 1947, ako i vlastnícke práva k všetkým budovám, stavbám, zariadeniam a inému majetku, ktoré tvoria príslušenstvo týchto naftových polí podľa zoznamu č. 1 a podľa mapy č. 1 k zmluve pripojenej.
2.
Sovietsky sväz dostane koncesie pre 60 % všetkých prieskumných oblastí vo východnom Rakúsku, ktoré sú nemeckými majetkami, na ktoré má Sovietsky sväz nárok podľa Postupimskej dohody a ktoré sú teraz v jeho držbe, a to podľa zoznamu č. 2 a podľa mapy č. 2 k zmluve pripojenej.
Sovietsky sväz má právo v prieskumných oblastiach v tomto odseku uvedených vykonávať prieskum po osem rokov a potom ťažiť naftu dvadsaťpäť rokov od nálezu.
3.
Sovietsky sväz dostane rafinérie minerálnych olejov s celkovou ročnou kapacitou 420 000 ton surovej nafty podľa zoznamu č. 3.
4.
Sovietsky sväz dostane podniky zaoberajúce sa odbytom naftových výrobkov, ktorými disponuje, podľa zoznamu č. 4.
5.
Sovietsky sväz dostane majetky DDSG v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku, ako i 100 % majetkov Dunajskej paroplavebnej spoločnosti vo východnom Rakúsku podľa zoznamu č. 5.
6.
Sovietsky sväz odovzdáva Rakúsku majetky, práva a záujmy i s jestvujúcim zariadením, ktoré má ako nemecké majetky, alebo na ktoré vznáša nárok ako na nemecké majetky, a odovzdáva tiež podniky vojnového priemyslu i s jestvujúcimi zariadeniami, s domami a s podobnými nehnuteľnosťami, počítajúc do toho pozemky v Rakúsku, ktoré má ako vojnovú korisť, alebo na ktoré vznáša nárok ako na vojnovú korisť, s výnimkou majetkov uvedených v odsekoch 1, 2, 3, 4 a 5 tohto článku. Rakúsko sa zo svojej strany zaväzuje, že do šesť rokov zaplatí Sovietskemu sväzu 150 000 000 amerických dolárov vo voľne zmeniteľnej mene.
Uvedenú sumu bude Rakúsko Sovietskemu sväzu splácať v rovnakých trojmesačných splátkach po 6 250 000 dolároch vo voľne zmeniteľnej mene. Prvá platba sa vykoná prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom táto zmluva nadobudne účinnosť. Nasledujúce trojmesačné platby sa budú konať prvého dňa príslušného mesiaca. Posledná trojmesačná platba sa vykoná posledného dňa obdobia šesť rokov po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Základňu platieb určených v tomto článku tvorí americký dolár podľa jeho zlatej parity z 1. septembra 1949, t. j. 35 dolárov za unciu zlata.
Na zabezpečenie včasného zaplatenia vyššie uvedených súm prislúchajúcich Sovietskemu sväzu vydá Rakúska národná banka Štátnej banke SSSR do dvoch týždňov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy zmenky na úhrnnú sumu 150 000 000 amerických dolárov, zročné v dňoch určených v tomto článku.
Zmenky, ktoré má Rakúsko vydať, sú bezúročné. Štátna banka SSSR nemá v úmysle tieto zmenky eskontovať, pokiaľ bude rakúska vláda a Rakúska národná banka plniť svoje záväzky včas a presne.
7.
Právne postavenie majetkov:
a)
všetky bývalé nemecké majetky, ktoré prešli do vlastníctva Sovietskeho sväzu podľa odsekov 1, 2, 3, 4 a 5 tohto článku, zostávajú zásadne pod rakúskou právomocou a budú sa teda na ne vzťahovať rakúske zákony;
b)
pokiaľ ide o poplatky a dávky, o predpisy obchodné, živnostenské a priemyslové a o vyberanie daní, podliehajú tieto majetky predpisom nie menej výhodným, než sú predpisy, ktoré sa vzťahujú alebo budú vzťahovať na podniky patriace Rakúsku alebo jeho štátnym občanom alebo tiež iným štátom a osobám, ktorým sa poskytuje zaobchádzanie podľa najvyšších výhod;
c)
žiadne bývalé nemecké majetky, ktoré prešli do vlastníctva Sovietskeho sväzu, nebudú podliehať vyvlastneniu bez súhlasu Sovietskeho sväzu;
d)
Rakúsko nebude robiť ťažkosti čo do vývozu ziskov alebo iných príjmov (to jest nájomného) vo forme výrobkov alebo ktorejkoľvek voľne zmeniteľnej valuty, ktorá za ne bola získaná;
e)
práva, majetky a záujmy, prevedené na Sovietsky sväz, ako aj práva, majetky a záujmy, ktoré Sovietsky sväz prevádza na Rakúsko, prevádzajú sa bez bremien alebo nárokov zo strany Sovietskeho sväzu alebo zo strany Rakúska. Slovami „bremená a nároky" sa rozumejú nie len veriteľské nároky, ktoré vyplývajú z výkonu spojeneckej kontroly týchto majetkov, práv a záujmov po 8. máji 1945, ale aj všetky iné nároky, počítajúc do toho nároky daňové. Vzájomné zrieknutie Sovietskeho sväzu a Rakúska, týkajúce sa bremien a nárokov, sa vzťahuje na všetky bremená a nároky, ako budú jestvovať toho dňa, keď Rakúsko formálne zapíše práva Sovietskeho sväzu k nemeckým majetkom naň prevedeným, a ako budú trvať toho dňa, keď budú na Rakúsko skutočne prevedené majetky postúpené Sovietskym sväzom.
8.
Prevod všetkých majetkov, práv a záujmov, určených v odseku 6 tohto článku, na Rakúsko, ako aj formálny zápis práv Sovietskeho sväzu k nemeckým majetkom, ktoré sa majú previesť, sa prevedie do dvoch mesiacov odo dňa, keď táto zmluva nadobudne účinnosť.
9.
Sovietsky sväz dostane tiež vlastníctvo majetkov, práv a záujmov, ktoré sú kdekoľvek vo východnom Rakúsku a ktoré boli vytvorené alebo kúpené sovietskymi organizáciami po 8. máji 1945 na využitie a správu majetkov uvedených nižšie v zoznamoch 1, 2, 3, 4 a 5.
Na tieto majetky sa budú primerane vzťahovať ustanovenia uvedené v pododsekoch a), b), c) a d) odseku 7 tohto článku.
10.
Spory, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s vykonávaním ustanovení tohto článku, sa majú riešiť dvojstrannými konaniami medzi zúčastnenými stranami.
Ak sa do troch mesiacov nedosiahne dohoda dvojstrannými konaniami medzi vládami Sovietskeho sväzu a Rakúska, predložia sa spory na vyriešenie rozhodcovskej komisii skladajúcej sa z jedného zástupcu Sovietskeho sväzu, z jedného zástupcu Rakúska a okrem toho z tretieho člena, vybraného vzájomnou dohodou oboch vlád zo štátnych občanov tretej krajiny.
11.
Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a Francúzsko prevádzajú týmto na Rakúsko všetky majetky, práva a záujmy, ktoré sú nimi alebo v ich mene v Rakúsku držané alebo požadované ako bývalé nemecké majetky alebo ako vojnová korisť.
Majetky, práva a záujmy, prevedené na Rakúsko podľa tohto odseku, prechádzajú na Rakúsko bez všetkých bremien alebo nárokov zo strany Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických alebo Francúzska, vyplývajúcich z výkonu ich kontroly týchto majetkov, práv alebo záujmov po 8. máji 1945.
12.
Len čo Rakúsko splní všetky záväzky, ktoré sú určené v ustanoveniach tohto článku alebo ktoré z týchto ustanovení vyplývajú, budú nároky mocností spojených a združených čo do bývalých nemeckých majetkov v Rakúsku, spočívajúce na uzneseniach Berlínskej konferencie z 2. augusta 1945, považované za úplne uspokojené.
13.
Rakúsko sa zaväzuje, že s výnimkou majetkov osvetových, kultúrnych, dobročinných a náboženských neprevedie žiadny z majetkov, práv a záujmov, prevedených na Rakúsko ako bývalé nemecké majetky, do vlastníctva nemeckých právnických osôb ani - pokiaľ hodnota majetkov, práv alebo záujmov prevyšuje 260 000 šilingov - do vlastníctva nemeckých fyzických osôb. Rakúsko sa ďalej zaväzuje, že neprevedie do cudzozemského vlastníctva práva a majetky uvedené v zoznamoch 1 a 2 tohto článku, ktoré sa prevedú na Rakúsko Sovietskym sväzom podľa rakúsko-sovietskeho Memoranda z 15. apríla 1955.
14.
Na predpisy tohto článku sa vzťahujú ustanovenia Prílohy II tejto zmluvy.
Zoznam č. 1
Naftové polia vo východnom Rakúsku, pre ktoré sa majú Sovietskemu sväzu udeliť koncesie
Bežné č. Názov naftového poľa Názov spoločnosti
1 Mühlberg ITAG
2 St. Ulrich - D. E. A. D. E. A.
3 St. Ulrich - Niederdonau Niederdonau
4 Gösting - Kreutzfeld - Pionier 50 % produkcie E. P. G.
Poznámka
A. Všetky majetky vyššie uvedených naftových polí sa prevádzajú na Sovietsky sväz včítane všetkých produktívnych i neproduktívnych vrtieb s ich všetkým povrchovým i podzemným zariadením, s naftovou zbernou sústavou, s vŕtacím zariadením a výstrojom, so stanicami kompresorovými a čerpacími, s mechanickými dielňami, benzínovými zariadeniami, s kotolňami, s elektrárňami a stanicami pre rozvod elektrickej energie i s rozvodnou sieťou, s naftovými potrubiami, s vodárňami a hlavnými vodovodnými potrubiami, s rozvádzacou sústavou elektriny, s potrubiami na rozvod pary, s hlavnými potrubiami na rozvod plynu, s cestami v naftových poliach, s príchodovými cestami, s telefónnymi vedeniami, so zariadením protipožiarnym, s motorovými vozidlami a traktorovým parkom, so služobnými a obytnými budovami patriacimi k naftovým poliam a s inými majetkami, ktoré sú v súvislosti s využitím naftových polí vyššie uvedených.
B. Vlastnícke právo a árendálne práva k všetkým majetkom vyššie uvedených ťažobných polí sa prevádzajú na Sovietsky sväz v tom rozsahu, v ktorom fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola vlastníkom týchto polí alebo ich využívala alebo sa ich využitia zúčastnila, mala práva, oprávnenia alebo záujmy na spomenutých majetkoch.
V prípadoch, v ktorých bol niektorý z majetkov v árende, počíta sa árendálna doba, určená v árendálnych zmluvách, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a árendálne zmluvy sa nemôžu skončiť bez súhlasu Sovietskeho sväzu.
Zoznam č. 2
Koncesia pre prieskumné oblasti na výskyt nafty vo východnom Rakúsku, ktoré sa majú previesť na Sovietsky sväz
Bežné číslo Názov koncesie Názov spoločnosti Plocha územia, ktoré sa má postúpiť SSSR, v hektároch
1 Neusiedlersee Elverat 122 480
2 Leithagebirge Kohle Öl Union 52 700
3 Gross-Enzersdorf (včítane pole Aderklaa) Niederdonau 175 000
4 Hauskirchen (včítane poľa Altlichtenwarth) ITAG 4 800
5 St. Ulrich D. E. A. 740
6 Schrattenberg Kohle Öl Union 3 940
7 Grosskrut Wintershall 8 000
8 Mistelbach Preussag 6 400
9 Paasdorf (50 % oblasti) E. P. G. 3 650
10 Steinberg Steinberg Naphta 100
11 Hausbrunn D. E. A. 350
12 Drasenhofen (oblasť na rakúskom území) Kohle Öl Union 8 060
13 Ameis Preussag 7 080
14 Siebenhirten Elverat 5 000
15 Leis ITAG 14 800
16 Korneuburg Ritz 30 000
17 Klosterneuburg (50 % oblasti) E. P. G. 7 900
18 Oberlaa Preussag 51 400
19 Enzersdorf Deutag 25 800
20 Ödenburger Pforte Kohle Öl Union 55 410
21 Tulln Donau Öl 38 070
22 Kilb (50 % oblasti) E. P. G. 18 220
23 Pullendorf Kohle Öl Union 60 700
24 Nordsteiermark (50 % oblasti v sovietskom pásme) E. P. G. 55 650
25 Mittelsteiermark (oblasť v sovietskom pásme) Wintershall 9 840
26 Gösting (50 % oblasti) E. P. G. 250
Spolu 26 koncesií 766 340
Poznámka:
A. Všetky majetky vyššie uvedených prieskumných oblastí na výskyt nafty sa prevádzajú na Sovietsky sväz.
B. Vlastnícke právo a árendálne práva k všetkým majetkom vyššie uvedených prieskumných oblastí na výskyt nafty sa prevádzajú na Sovietsky sväz v tom rozsahu, v ktorom fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola vlastníkom týchto prieskumných oblastí na výskyt nafty alebo ich využívala, alebo sa ich využitia zúčastnila, mala práva, oprávnenia alebo záujmy na spomenutých majetkoch.
V prípadoch, v ktorých bol niektorý z majetkov v árende, počíta sa árendálna doba, určená v árendálnych zmluvách, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a árendálne zmluvy sa nemôžu skončiť bez súhlasu Sovietskeho sväzu.
Zoznam č. 3
Rafinérie minerálnych olejov vo východnom Rakúsku, ku ktorým vlastnícke práva sa majú previesť na Sovietsky sväz
Bež. číslo Názov rafinérie Ročná výrobná kapacita v 1000 tonách surovej nafty v roku 1947
1 Lobau 240,0
2 Nova 120,0
3 Korneuburg 60,0
4 Okeros (regenerácia) -
5 Rafinéria minerálnych olejov „Moosbierbaum" vynímajúc zariadenie patriace Francúzsku a podliehajúce vráteniu -
Spolu 420,0
Poznámka:
A. Rafinérie sa prevádzajú so svojimi majetkami včítane technologických zariadení, elektrární, kotolní, mechanických dielní, zariadení pre uskladňovanie nafty a skladísk, nakladacích rámp a riečnych prístavísk, potrubí včítane potrubia Lobau-Zistersdorf, ciest, príchodových ciest, správnych a obytných stavieb, protipožiarneho zariadenia atď.
B. Vlastnícke právo a árendálne práva k všetkým majetkom vyššie uvedených rafinérií minerálnych olejov sa prevádzajú na Sovietsky sväz v tom rozsahu, v ktorom fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola vlastníkom týchto rafinérií minerálnych olejov alebo ich využívala, alebo sa ich využitia zúčastnila, mala práva, oprávnenia alebo záujmy na spomenutých majetkoch.
V prípadoch, v ktorých bol niektorý z týchto majetkov v árende, počíta sa árendálna doba, určená v árendálnych zmluvách, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a árendálne zmluvy sa nemôžu skončiť bez súhlasu Sovietskeho sväzu.
Zoznam č. 4
Podniky vo východnom Rakúsku, ktoré sa zaoberajú odbytom naftových výrobkov a ktoré sa majú previesť do vlastníctva Sovietskeho sväzu
Bež. číslo Názov podniku
1 Deutsche Gasolin A. G., rozdeľovňa v Rakúsku, G. m. b. H.
2 „A. G.der Kohlenwerkstoffsverbände Bochum; Gruppe Benzin - Benzol - Verband" - odbočka v Rakúsku, počítajúc do toho patriaci jej sklad nafty v Praterspitzi
3 „Nova" Mineral Öl Vertrieb Gesellschaft m. b. H."
4 „Donau-Oel G. m. b. H."
5 „Nitag" so skladom nafty v Praterspitzi
6 Firmy „Erdgas G. m. b. H.", „Fern Gas A. G.", „Zaya Gas G. m. b. H.", „Reintal Gas G. m. b. H." a „B. V. Methan G. m. b. H.", zaoberajúce sa odbytom plynu
7 Sklady nafty „Praterspitz Winter Hafen" a „Mauthausen"
8 „Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft m. b. H." (W. I. F. O.), sklad nafty v Lobau a pozemky
9 Potrubie Lobau (Rakúsko) - Roudnice nad Labem (Československo) na úseku od Lobau k československým štátnym hraniciam
Poznámka:
A. Podniky sa prevádzajú na Sovietsky sväz úplne so všetkými svojimi majetkami vo východnom Rakúsku, počítajúc do toho sklady nafty, potrubia, rozdeľovacie čerpadlá, nakladacie a vykladacie rampy, riečne prístaviská, cesty, príchodové cesty atď.
Okrem toho sa prevádzajú na Sovietsky sväz vlastnícke práva k celému parku železničných cisternových vozňov, ktoré sú teraz v držbe sovietskych organizácií.
B. Vlastnícke právo a árendálne práva k všetkým majetkom vyššie uvedených podnikov vo východnom Rakúsku, ktoré sa zaoberajú odbytom naftových výrobkov, sa prevádzajú na Sovietsky sväz v tom rozsahu, v ktorom fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola vlastníkom týchto podnikov alebo ich využívala alebo sa ich využitia zúčastnila, mala práva, oprávnenia alebo záujmy na spomenutých majetkoch.
V prípadoch, v ktorých bol niektorý z týchto majetkov v árende, počíta sa árendálna doba, určená v árendálnych zmluvách, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a árendálne zmluvy sa nemôžu skončiť bez súhlasu Sovietskeho sväzu.
Zoznam č. 5
Majetky DDSG vo východnom Rakúsku, ktoré sa majú previesť na Sovietsky sväz
I. Lodenice v meste Korneuburgu
Na Sovietsky sväz sa prevádzajú vlastnícke práva k lodenici v meste Korneuburgu, ktorá leží na ľavom brehu Dunaja pri kilometri 1943 a zaujíma na oboch stranách starého dunajského koryta úhrnnú plochu 220 770 m2. Plocha nábrežia je 61 300 m2 a kotvisko sa prestiera na 177 metroch.
Na Sovietsky sväz sa ďalej prevádzajú árendálne práva v oblasti lodenice o 2946 m2.
Na Sovietsky sväz sa prevádzajú vlastnícke práva aj iné práva k všetkým majetkom lodenice v tom rozsahu, v ktorom DDSG mala práva, oprávnenia alebo záujmy na uvedených majetkoch, počítajúc do toho všetky pozemky, budovy, doky a lodné výťahy, plávacie zariadenia, dielne, budovy a priestory, elektrárne a transformačné stanice, železničné vedľajšie koľajiská, transportné zariadenia, technologické a prevádzkové zariadenia, nástroje a sklady, zariadenia dopravné a všeobecne prospešné, obytné budovy a baraky, ako aj všetok ostatný majetok patriaci k lodenici.
II. Oblasti prístavu mesta Viedne
a)
Prvá oblasť (Nordbahnbrücke)
1.
Prístavná oblasť od kilometra 1931, 347,35 pozdĺž toku Dunaja až ku kilometru 1931, 211,65 počítajúc do toho oblasť „Donausandwerkplatz", a od kilometra 1931, 176,90 až ku kilometru 1930, 439,35 pozdĺž toku Dunaja, počítajúc do toho oblasti „Nordbahnbrücke" a „Zwischenbrücke", ktoré sa prestierajú pozdĺž nábrežnej strany na celkovú vzdialenosť 873,2 m s priemernou šírkou asi 70 metrov.
b)
Druhá oblasť (Nordbahnlände)
2.
Prístavná oblasť do kilometra 1929, 803,00 až ku kilometru 1929, 618,00 pozdĺž toku Dunaja, ktorá sa prestiera pozdĺž nábrežnej strany na vzdialenosť 185,00 m s priemernou šírkou asi 15 m, s obidvoma priľahlými železnicami a tiež s pozemkom oblasti „Kommunalbäder".
c)
Tretia oblasť (Praterkai)
Prístavná oblasť od kilometra 1928, 858,90 až ku kilometru 1927, 695,30 pozdĺž toku Dunaja na vzdialenosť 1163,60 m s priemernou šírkou asi 70 m.
d)
Štvrtá oblasť
Prístavná oblasť hraničiaca na kilometri 1925, 664,7 Dunaja s oblasťou prístavu užívaného Maďarskou paroplavebnou spoločnosťou, až ku kilometru 1925, 529,30 v oblasti používanej železnicou (Kaibahnhof) a prestierajúca sa na celkovú vzdialenosť 135,4 m s priemernou šírkou asi 70 m.
Všetky štyri uvedené oblasti prístavu sa prevádzajú so všetkými vodnými stavbami, so skladiskami, so skladmi, s kôlňami, s lodnou stanicou, s prevádzkovými, služobnými a obytnými budovami, s pomocnými stavbami a zariadeniami, s nakladacími a vykladacími mechanizmami a strojmi, s opravárskymi dielňami so zariadením, s transformačnými stanicami a elektrickým zariadením, so zariadením dopravným a všeobecne prospešným, so všetkým zariadením cestným a transportným, ako aj so všetkými majetkami a so všetkým inventárom.
III. Majetky a zariadenia agentúr, plávacích staníc a skladísk
Bež. číslo Názov
Niederranna
1 Budova agentúry a skladiska
Obermühl
2 Budova agentúry a skladiska
3 Pozemok 536 m2
Neuhaus
4 Čakáreň
Mauthausen
5 Budova agentúry
Wallsee
6 Budova agentúry
7 Skladisko
Grein
8 Budova agentúry a skladiska
Sarmingstein
9 Budova agentúry
Ybbs
10 Budova agentúry
Pöchlarn
11 Obytná budova
12 Budova agentúry
13 Pozemok 1598 m2
Melk
14 Skladisko (v meste)
15 Čakáreň a kancelária
16 Skladisko
Schönbühel
17 Čakáreň
Aggsbach Dorf
18 Budova agentúry
19 Skladisko
Spitz
20 Budova agentúry
21 Skladisko
22 Pozemok 1355 m2
Weiβenkirchen
23 Kancelária a čakáreň
24 Skladisko
25 Pozemok 516 m2
Dürnstein
26 Budova agentúry
Stein
27 Obytná budova
28 Čakáreň a budova skladiska
29 Pozemok pozdĺž domu
Krems
30 Budova agentúry
Hollenburg
31 Čakáreň
Tulln
32 Budova agentúry
Greifenstein
33 Kôlňa
Korneuburg
34 Budova čakárne a výdajne cestovných lístkov
Hainburg
35 Obytná budova
36 Budova agentúry
37 Skladisko
38 Pozemok 754 m2
Arnsdorf
39 Budova agentúry
Prístavisko
40 Melkstrom
41 Isperdorf
42 Marbach
43 Weitenegg
44 Deutsch-Altenburg
45 Zwentendorf
46 Kritzendorf
Majetky uvedené v oddiele III sa prevádzajú so všetkým zariadením a so všetkým inventárom.
IV. Vlastníctvo v meste Viedni
1.
Obytný dom č. 11 (predošlé č. domu 6) na Erzherzog-Karl-Platz, 2. okres, ktorý stojí na vlastnom pozemku.
2.
Vlastníctvo k pozemku a k budove č. 204 na Handelskai, 2. okres.
3.
Vlastníctvo k stavebným pozemkom vo Wehlistrasse, 2. okres, katastrálne č. 1660, 1661, 1662.
4.
Do árendy dávaný pozemok č. 286 na Handelskai, 2. okres.
Pripomenuté majetky uvedené v oddiele IV, sa prevádzajú so všetkým zariadením a so všetkým inventárom.
Poznámka k oddielom II, III a IV
Pôda, ktorú zaberá prístavná oblasť, uvedená v oddiele II tohto zoznamu, a ktorú zaberajú budovy agentúr, plávacie stanice, skladiská a iné budovy, uvedené v oddieloch III a IV tohto zoznamu, a všetky majetky uvedené v oddieloch II, III a IV, majú sa na Sovietsky sväz previesť za tých istých právnych podmienok, za ktorých mala túto pôdu a ostatné majetky DDSG s tým, že pôda, ktorá bola 8. mája 1945 vo vlastníctve DDSG, prechádza do vlastníctva SSSR.
V prípadoch, v ktorých dojednania, ktoré tvoria právny základ prevodu pozemkov na DDSG, neurčujú prevod vlastníckych práv k týmto pozemkom na DDSG, je rakúska vláda povinná zaknihovať v prospech SSSR prevod práv, ktoré DDSG takými dojednaniami získala, a platnosť týchto dojednaní na neurčitú dobu predĺžiť s tou výhradou, že sa v budúcnosti platnosť takých dojednaní nezruší bez súhlasu vlády SSSR.
Rozsah záväzkov Sovietskeho sväzu čo do týchto dojednaní sa má určiť dohodou medzi vládou SSSR a vládou rakúskou. Tieto záväzky nemajú prekročovať záväzky, ktoré prijala DDSG v súhlase s dojednaniami uzavretými pred 8. májom 1945.
V. Lode vo východnom Rakúsku, patriace DDSG, ktoré sa majú previesť na SSSR
Číslo Typ lode Terajší názov Predošlý názov Výkonnosť v k. s. Nosnosť
1 Remorkér „Vladivostok" „Persenbeug" 1 000 -
2 Remorkér „Kronštadt" „Bremen" 800 -
3 Osobný parník „Kavkaz" „Helios" 1 100 -
4 Tankový čln 104 „DDSG-09714 - 967
5 Tankový čln 144 „DDSG-09756" - 974
6 Tankový čln 161 „DDSG-05602" - 548
7 Tankový čln 09765 „DDSG-09765" - 952
8 Tankový čln 29 „DDSG-XXIX" - 1030
9 Vlečný čln 22 (prevezme sa po dokončení) - 972
10 Vlečný čln 23 (prevezme sa po dokončení) - 972
11 Vlečný čln EL-72 „DDSG-EL-72" - 180
12 Vlečný čln 654 „DDSG-67277" - 669
13 Vlečný čln 689 „DDSG-6566" - 657
14 Vlečný čln 1058 „DDSG-1058" - 950
15 Vlečný čln 5016 „DDSG-5016" - 520
16 Vlečný čln 5713 „DDSG-5713" - 576
17 Vlečný čln 5728 „DDSG-5728" - 602
18 Vlečný čln 6746 „DDSG-6746" - 670
19 Vlečný čln 65204 „DDSG-65204" - 650
20 Vlečný čln 67173 „DDSG-67173" - 670
21 Vlečný čln 10031 „DDSG-10031" - 942
22 Vlečný čln 5015 „DDSG-5015" - 511
23 Vlečný čln 6525 „DDSG-6525" - 682
24 Vlečný čln 67266 „DDSG-67266" - 680
25 Odľahčovacie plavidlo 304 „Johanna" - 30
26 Odľahčovacie plavidlo 411 „V-238" - 40
27 Rúrový pontón „RP-IV" „RP-IV" - -
28 Rúrový pontón „RP-VI " „DDSG-RP-VI" - -
29 Rúrový pontón „RP-XX" „DDSG-RP-XX" - -
30 Pristávací most „EP-97" „DDSG-EP-9721" - -
31 Pontón „EP-120" „DDSG-EP-120" - -
32 Odľahčovacie plavidlo „Trauner" „Trauner" - -
33 Plávací žeriav P-1 (bez názvu) - -
34 Plávací žeriav P-2 „DDSG-21 - -
35 Pontón Pt-7 - - -
36 Pontón Pt-8 - - -
Článok 23
Rakúsky majetok v Nemecku a zrieknutie sa nárokov Rakúska voči Nemecku
1.
Dňom, keď táto zmluva nadobudne účinnosť, vráti sa vlastníkom majetok rakúskej vlády alebo rakúskych štátnych občanov, ktorý je v Nemecku, počítajúc do toho majetok násilne dopravený z rakúskeho územia do Nemecka po 12. marci 1938. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na majetok vojnových zločincov ani osôb, ktoré boli podrobené trestom podľa denacifikačných opatrení; takýto majetok sa dá k dispozícii rakúskej vláde, pokiaľ nebol obstavený alebo konfiškovaný podľa zákonov alebo nariadení, platných v Nemecku po 8. máji 1945.
2.
Obnovenie rakúskych majetkových práv v Nemecku sa má vykonať v súlade s opatreniami, ktoré určia okupačné mocnosti v Nemecku v ich okupačných pásmach.
3.
Bez ujmy týchto a ktorýchkoľvek iných opatrení, urobených okupačnými mocnosťami v Nemecku v prospech Rakúska a rakúskych štátnych občanov, a bez ujmy platnosti úprav už vykonaných sa Rakúsko vo vlastnom mene a v mene rakúskych štátnych občanov zrieka všetkých nárokov proti Nemecku a proti nemeckým štátnym občanom, 8. mája 1945 ešte neuspokojených, okrem tých nárokov zo zmlúv a iných záväzkov, ktoré boli dojednané pred 13. marcom 1938, ako aj okrem práv získaných pred 13. marcom 1938. Toto zrieknutie zahrnuje všetky nároky týkajúce sa zmlúv dojednaných s Nemeckom v čase anexie Rakúska, a všetky nároky, týkajúce sa škôd a strát utrpených v tomto období, najmä pokiaľ ide o nemecké verejné dlhopisy v držaní rakúskej vlády alebo rakúskych štátnych občanov a o platidlá stiahnuté z obehu pri menovej konverzii. Také platidlá sa pri nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy zničia.
Článok 24
Zrieknutie sa nárokov Rakúska proti Spojencom
1.
Rakúsko sa zrieka v mene rakúskej vlády alebo rakúskych štátnych občanov všetkých nárokov ktorejkoľvek povahy proti mocnostiam spojeným a združeným, vzniknutých priamo z vojny v Európe po 1. septembri 1939 alebo z opatrení urobených následkom vojnového stavu v Európe po tomto dni, a to bez zreteľa na to, či príslušná mocnosť spojená alebo združená v tom čase bola alebo nebola vo vojne s Nemeckom. Toto zrieknutie zahrnuje tieto nároky:
a)
nároky zo strát a škôd utrpených následkom konania branných síl alebo úradov mocností spojených alebo združených;
b)
nároky vzniknuté z prítomnosti, operácií alebo konania ozbrojených síl mocností spojených alebo združených na rakúskom území;
c)
nároky týkajúce sa rozhodnutí alebo rozkazov koristných súdov mocností spojených alebo združených, pričom sa Rakúsko zaväzuje, že uzná za platné a záväzné všetky rozhodnutia a všetky rozkazy týchto koristných súdov, ktoré boli vydané začínajúc 1. septembrom 1939 a vzťahujú sa na lode alebo tovar, patriaci rakúskym štátnym občanom alebo na zaplatenie trov;
d)
nároky vzniknuté z výkonu alebo z domnelého výkonu práv vojnuvedúcich strán.
2.
Ustanovenia tohto článku vylučujú úplne a s konečnou platnosťou všetky nároky povahy v ňom uvedené, ktoré od terajška zanikajú, nech je zúčastnenou stranou ktokoľvek. Rakúska vláda súhlasí s tým, že poskytne spravodlivú náhradu v šilingoch osobám, ktoré branným silám mocností spojených alebo združených na rakúskom území pri rekviráciách dodali tovar alebo vykonali služby, ako i náhradu na uspokojenie nárokov proti branným silám mocností spojených alebo združených zo škôd nie bojových, vzniknutých na rakúskom území.
3.
Rakúsko sa taktiež zrieka v mene rakúskej vlády alebo rakúskych štátnych občanov všetkých nárokov povahy, vyznačenej v odseku 1 tohto článku, proti ktorémukoľvek zo Spojených národov, ktorého diplomatické styky s Nemeckom boli prerušené medzi 1. septembrom 1939 a 1. januárom 1945 a ktorý činne spolupracoval s mocnosťami spojenými alebo združenými.
4.
Rakúsko prijme úplnú zodpovednosť za všetky spojenecké vojenské platidlá v hodnote päť šilingov a menej, ktoré v Rakúsku vydali spojenecké vojenské úrady, počítajúc do toho tie platidlá, ktoré budú v obehu v deň, keď táto zmluva nadobudne účinnosť. Bankovky v hodnote vyššej než päť šilingov, vydané spojeneckými vojenskými úradmi, sa zničia a proti žiadnej z mocností spojených a združených nemožno uplatňovať nároky v tejto súvislosti.
5.
Zrieknutie sa nárokov Rakúskom podľa odseku 1 tohto článku zahrnuje všetky nároky vzniknuté z opatrení, ktoré urobila ktorákoľvek mocnosť spojená alebo združená čo do tých lodí, ktoré patrili rakúskym štátnym občanom medzi 1. septembrom 1939 a nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, ako i všetky nároky a dlhy vzniknuté z dohovorov o vojnových zajatcoch, ktoré sú teraz v účinnosti.
ČASŤ V
Vlastníctvo, práva a záujmy
Článok 25
Majetok Spojených národov v Rakúsku
1.
Pokiaľ to Rakúsko už nevykonalo, obnoví všetky zákonné práva a záujmy, patriace Spojeným národom a ich štátnym občanom v Rakúsku, tak, ako jestvovali v deň, keď medzi Nemeckom a príslušným Spojeným národom sa začala nepriateľská činnosť, a vráti všetok majetok Spojených národov a ich štátnych občanov v Rakúsku v tom stave, v ktorom teraz je.
2.
Rakúska vláda sa zaväzuje, že všetok majetok, práva a záujmy, spadajúce pod ustanovenia tohto článku, obnoví bez všetkých bremien a nákladov ktoréhokoľvek druhu, ktorým snáď boli podrobené následkom vojny s Nemeckom, a bez uloženia akýchkoľvek nákladov zo strany rakúskej vlády pri ich obnove. Rakúska vláda zruší všetky opatrenia o zaistení, sekvestrácii alebo kontrole, ktoré sa urobili proti majetku Spojených národov v Rakúsku v čase medzi dňom začiatku nepriateľskej činnosti medzi Nemeckom a príslušným Spojeným národom a nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy. V prípadoch, v ktorých sa vlastníctvo nevráti do šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, treba na rakúskych úradoch do dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy podať prihlášku za účelom vrátenia vlastníctva, vynímajúc prípady, v ktorých žiadateľ môže preukázať, že nemohol prihlášku v tejto lehote podať.
3.
Rakúska vláda vyhlási za neplatné prevody týkajúce sa majetkov, práv a záujmov ktoréhokoľvek druhu, patriacich štátnym občanom Spojených národov, pokiaľ k takým prevodom došlo z nátlaku vykonaného vládami mocností Osi alebo ich orgánmi v čase medzi začiatkom nepriateľskej činnosti medzi Nemeckom a príslušným Spojeným národom a 8. májom 1945.
4.
a) V prípadoch, v ktorých rakúska vláda poskytne náhradu za straty, ktoré vznikli v Rakúsku na základe zranenia alebo poškodenia na majetku za nemeckej okupácie Rakúska alebo za vojny, nedostane sa štátnym občanom Spojených národov zaobchádzanie menej priaznivé, než sa poskytuje štátnym občanom rakúskym; v takých prípadoch majú štátni občania Spojených národov, ktorí majú priamo alebo nepriamo majetkové záujmy na spoločnostiach alebo združeniach, ktoré nie sú štátnymi občanmi Spojených národov v zmysle odseku 8 a) tohto článku, dostať náhradu, ktorá je vypočítaná na základe celkovej straty alebo škody, ktorú utrpeli tieto spoločnosti alebo tieto združenia, a ktorá je k tejto strate alebo škode v tom pomere, ktorý zodpovedá kapitálovej účasti takého štátneho občana na spoločnosti alebo združení.
b)
Rakúska vláda poskytne Spojeným národom a ich štátnym občanom pri prideľovaní materiálu na opravu alebo na opätovné vybudovanie ich majetku v Rakúsku a pri prídele devíz na dovoz takého materiálu to isté zaobchádzanie, ako rakúskym štátnym občanom.
5.
Rakúska vláda bude znášať všetky primerané výdavky, ktoré vzniknú v Rakúsku v súvislosti s uplatňovaním nárokov, počítajúc do toho náklady na určenie straty alebo škody.
6.
Štátni príslušníci Spojených národov a ich majetok budú oslobodení od všetkých mimoriadnych daní, dávok a poplatkov uložených rakúskou vládou alebo ktorýmkoľvek rakúskym úradom na ich kapitálové hodnoty v Rakúsku v čase medzi dňom kapitulácie nemeckej brannej moci a dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najmä za účelom úhrady výdavkov vzniknutých vojnou alebo úhrady nákladov okupačných vojsk. Všetky sumy takto zaplatené sa vrátia.
7.
Vlastník príslušného majetku a rakúska vláda sa môžu dohodnúť na dojednaniach nahradzujúcich ustanovenia tohto článku.
8.
Pre účely tohto článku:
a)
Výraz „štátni občania Spojených národov" znamená fyzické osoby, ktoré sú v deň, keď táto zmluva nadobudne účinnosť, štátnymi občanmi niektorého zo Spojených národov, alebo spoločnosti alebo združenia, zriadené v deň, keď táto zmluva nadobudne účinnosť, podľa práva niektorého zo Spojených národov, ak tieto fyzické osoby, spoločnosti alebo združenia mali toto právne postavenie tiež 8. mája 1945.
Výraz „štátni občania Spojených národov" zahrňuje tiež všetky fyzické osoby, spoločnosti a združenia, s ktorými sa podľa zákonov, platných v Rakúsku za vojny, zaobchádzalo ako s nepriateľmi.
b)
Výraz „vlastník" znamená jeden zo Spojených národov alebo štátneho občana jedného zo Spojených národov v zmysle vymedzenia uvedeného vyššie v pododseku a), ktorý má právny nárok na príslušný majetok, a zahrnuje i nástupcu vlastníka, predpokladajúc, že nástupcom je taktiež niektorý Spojený národ alebo štátny občan jedného zo Spojených národov v zmysle vymedzenia pododseku a). Ak nástupca získal majetok v stave poškodenom, podrží prevodca práva na náhradu podľa tohto článku bez ujmy záväzkov podľa vnútroštátneho práva medzi prevodcom a nadobúdateľom.
c)
Výraz „majetok" znamená všetok majetok hnuteľný alebo nehnuteľný, či už hmotný alebo nehmotný, počítajúc do toho živnostenské, literárne a umelecké vlastníctvo, ako i všetky vlastnícke práva i vlastnícke záujmy ktoréhokoľvek druhu.
9.
Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na prevody majetku, práv alebo záujmov Spojených národov alebo štátnych občanov Spojených národov v Rakúsku, vykonané v súhlase so zákonmi a nariadeniami, ktoré platili ako rakúske právo 28. júna 1946.
10.
Rakúska vláda uznáva, že Brionská dohoda z 10. augusta 1942 je neplatná a ničotná. Zaväzuje sa, že sa spolu s ostatnými signatármi Rímskej dohody z 21. marca 1923 zúčastní konaní sledujúcich ten účel, aby v ustanoveniach dohody sa vykonali nutné zmeny na zabezpečenie spravodlivej úhrady anuít tam určených.
Článok 26
Majetky, práva a záujmy menšinových skupín v Rakúsku
1.
Pokiaľ neboli také opatrenia ešte vykonané, zaväzuje sa Rakúsko, že vo všetkých prípadoch, v ktorých boli majetky, zákonné práva alebo záujmy v Rakúsku od 13. marca 1938 pre rasový pôvod alebo pre náboženstvo vlastníka predmetom násilných prevodov alebo opatrení sekvestračných, konfiškačných alebo kontrolných, uvedený majetok vráti a tieto zákonné práva a záujmy obnoví so všetkým príslušenstvom. Kde nie je vrátenie alebo obnovenie možné, poskytne sa za straty na základe takých opatrení utrpené náhrada v tom istom rozsahu, v ktorom teraz je alebo neskoršie bude všeobecne dávaná rakúskym štátnym občanom pri vojnových škodách.
2.
Rakúsko sa zaväzuje, že sa ujme dozoru nad všetkými majetkami, zákonnými právami a záujmami v Rakúsku, patriacimi osobám, organizáciám alebo spoločnostiam, ktoré boli jednotlivo alebo ako členovia skupín podrobení rasovým, náboženským alebo iným opatreniam nacistického prenasledovania, ak - pokiaľ ide o osoby - tieto majetky, práva alebo záujmy zostanú bez dedičov alebo nikto na ne nevznesie nárok v čase šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy alebo ak - pokiaľ ide o organizácie a spoločnosti - tieto organizácie a spoločnosti zanikli. Rakúsko prevedie tieto majetky, práva a záujmy na vhodné inštitúcie alebo organizácie, určené štyrmi vedúcimi zastupiteľských úradov vo Viedni po dohode s rakúskou vládou, aby sa použili pre pomoc a podporu obetiam prenasledovania mocnosťou Osi a pre obnovu ich postavenia; týmto ustanoveniam treba rozumieť tak, že nevyžadujú od Rakúska žiadne platby v cudzej mene ani iné poukazy do cudzích krajín, ktoré by predstavovali zaťaženie rakúskeho hospodárstva. Tento prevod sa vykoná do osemnásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a bude zahrňovať majetky, práva a záujmy, ktorých obnovenie sa vyžaduje v odseku 1 tohto článku.
Článok 27
Rakúsky majetok na území mocností spojených a združených
1.
Mocnosti spojené a združené vyhlasujú, že majú v úmysle vrátiť rakúske majetky, práva a záujmy, ako sú teraz na ich územiach, alebo - pokiaľ boli také majetky, práva a záujmy podrobené opatreniam likvidačným, dispozičným alebo realizačným - vydať výťažok ich likvidácie, dispozície nimi alebo ich realizácie po odpočítaní vzniknutých poplatkov, správnych výdavkov, veriteľských pohľadávok a iných podobných bremien. Mocnosti spojené a združené sú ochotné dojednať za tým účelom dohody s rakúskou vládou.
2.
Nehľadiac na predchádzajúce ustanovenia Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii sa poskytuje právo zaistiť, zadržať alebo likvidovať rakúske majetky, práva a záujmy, ktoré budú v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na juhoslávskom území. Rakúska vláda sa zaväzuje, že odškodní rakúskych štátnych občanov, ktorých majetok bude odobraný na základe tohto odseku.
Článok 28
Dlhy
1.
Mocnosti spojené a združené uznávajú, že úrokové platby a podobné bremená, ktoré viaznu na rakúskych štátnych cenných papieroch a stali sa zročnými po 12. marci 1938 a pred 8. májom 1945, predstavujú nárok proti Nemecku a nie proti Rakúsku.
2.
Mocnosti spojené a združené vyhlasujú, že majú v úmysle nepoužiť ustanovenia dohôd o pôžičkach dojednaných rakúskou vládou pred 13. marcom 1938, pokiaľ tieto ustanovenia poskytujú veriteľom právo dozoru na rakúske štátne financie.
3.
Jestvovanie vojnového stavu medzi mocnosťami spojenými a združenými a Nemeckom sa nebude samo osebe považovať za okolnosť, dotýkajúcu sa povinnosti zaplatiť peňažné dlhy zo záväzkov a zmlúv, ktoré jestvovali pred vznikom vojnového stavu a z práv, ktoré sa do toho času získali, pokiaľ sa tieto dlhy stali zročnými pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a zaväzujú rakúsku vládu alebo rakúskych štátnych občanov voči vláde alebo štátnym občanom jednej z mocností spojených a združených alebo vládu alebo štátnych občanov jednej z mocností spojených a združených voči rakúskej vláde alebo rakúskym štátnym občanom.
4.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne ustanovené ináč, nesmie sa v nej nič vykladať na ujmu pomeru medzi dlžníkom a veriteľom, ktorý vyplýva zo zmlúv dojednaných v ktoromkoľvek čase pred 1. septembrom 1939 buď rakúskou vládou alebo osobami, ktoré boli 12. marca 1938 rakúskymi štátnymi občanmi.
ČASŤ VI
Všeobecné hospodárske styky
Článok 29
1.
Až do dojednania obchodných zmlúv alebo dohôd medzi jednotlivými Spojenými národmi a Rakúskom poskytuje rakúska vláda po dobu osemnásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy toto zaobchádzanie každému zo Spojených národov, ktorý skutočne Rakúsku vzájomne poskytuje podobné zaobchádzanie v obdobných záležitostiach:
a)
Spojeným národom sa poskytuje bezpodmienečné zaobchádzanie podľa najvyšších výhod vo všetkom, čo sa týka poplatkov a dávok z dovozu a vývozu, vnútroštátneho zdanenia dovezeného tovaru a všetkých príslušných predpisov;
b)
v každom inom smere Rakúsko nebude ľubovoľne diskriminačne zaobchádzať s tovarom, ktorý pochádza z územia jedného zo Spojených národov alebo je pre jeho územie určený, v pomere k tomu istému tovaru, ktorý pochádza z územia iného zo Spojených národov alebo ktorejkoľvek inej cudzej krajiny alebo je tam určený;
c)
štátnym občanom Spojených národov, počítajúc do toho právnické osoby, sa vo všetkých záležitostiach, týkajúcich sa obchodu, priemyslu, plavby aj iných foriem obchodnej činnosti vnútri Rakúska, poskytuje rovnaké zaobchádzanie ako tuzemcom a národu požívajúcemu najvyššie výhody. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné letectvo;
d)
Rakúsko nebude poskytovať žiadnej krajine výlučné alebo prednostné práva pre premávku obchodných lietadiel v medzinárodnom styku, bude poskytovať všetkým Spojeným národom rovnaké možnosti pri získavaní oprávnení v oblasti medzinárodného obchodného letectva na rakúskom území, počítajúc do toho právo pristátia pre doplnenie pohonných látok a opravy, a bude všetkým Spojeným národom na základe vzájomnosti a bez diskriminácie čo do premávky obchodných lietadiel v medzinárodnom styku poskytovať právo preletu rakúskeho územia bez pristátia. Tieto ustanovenia nesmú byť na ujmu záujmov rakúskej národnej obrany.
2.
Vyššie uvedeným záväzkom Rakúska sa rozumie tak, že sú podrobené výnimkám, ktoré bývali obvyklo obsiahnuté v obchodných zmluvách dojednaných Rakúskom pred 13. marcom 1938; ustanoveniam, ktoré sa vzťahujú na vzájomnosť poskytovanú každým zo Spojených národov, sa taktiež rozumie tak, že sú podrobené výnimkám, ktoré bývajú obvyklo obsiahnuté v obchodných zmluvách týmto štátom dojednávaných.
ČASŤ VII
Riešenie sporov
Článok 30
1.
Všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní článku tejto zmluvy, nazvaného „Majetok Spojených národov v Rakúsku", sa postúpia paritne zriadenej zmierovacej komisii, skladajúcej sa z jedného zástupcu vlády príslušného Spojeného národa a z jedného zástupcu rakúskej vlády. Ak sa nedosiahne dohoda do troch mesiacov po postúpení sporu zmierovacej komisii, môže každá z vlád navrhnúť pribratie tretieho člena do komisie, vybratého vzájomnou dohodou oboch vlád zo štátnych občanov tretej krajiny. Ak sa nedohodnú obe vlády do dvoch mesiacov na voľbe tretieho člena komisie, môže každá z oboch vlád požiadať vedúcich diplomatických zastupiteľských úradov Sovietskeho sväzu, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a Francúzska vo Viedni, ktorí ustanovia tretieho člena komisie. Ak sa nemôžu vedúci zastupiteľských úradov v lehote jedného mesiaca dohodnúť na ustanovení tretieho člena, môžu obidve strany požiadať generálneho tajomníka Spojených národov, aby vykonal toto ustanovenie.
2.
Ak je zriadená zmierovacia komisia podľa odseku 1 tohto článku, spadajú do jej právomoci všetky spory, ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť medzi príslušným Spojeným národom a Rakúskom o vykonávanie alebo výklad článku uvedeného v odseku 1 tohto článku, a vykonáva pôsobnosť pridelenú jej týmito ustanoveniami.
3.
Každá zmierovacia komisia si sama určuje konanie, pričom prijme konací poriadok zodpovedajúci spravodlivosti a slušnosti.
4.
Každá vláda bude platiť odmenu tomu členovi zmierovacej komisie, ktorého ustanoví, a každému splnomocnencovi, ktorého určí pre svoje zastupovanie pred komisiou. Odmena tretieho člena sa určí osobitnou dohodou medzi príslušnými vládami a vyplatia ju spolu so spoločnými výdavkami každej komisie obidve vlády rovnakým dielom.
5.
Strany sa zaväzujú, že ich úrady poskytnú zmierovacej komisii priamo všetku pomoc, ktorá bude v ich moci.
6.
Rozhodnutie väčšiny členov komisie predstavuje rozhodnutie komisie a musí sa stranami prijať ako konečné a záväzné.
ČASŤ VIII
Rôzne hospodárske ustanovenia
Článok 31
Ustanovenia týkajúce sa Dunaja
Plavba na Dunaji je slobodná a voľná pre štátnych občanov, obchodné lode a tovar všetkých štátov na základe rovnosti, pokiaľ ide o prístavné a plavebné poplatky a o podmienky pre obchodnú plavbu. Predchádzajúce ustanovenie sa nevzťahuje na styk medzi prístavmi toho istého štátu.
Článok 32
Tranzitné úľavy
1.
Rakúsko uľahčí pokiaľ možno železničnú tranzitnú prepravu cez svoje územie za primerané sadzby a je ochotné dojednať za tým účelom so susednými štátmi potrebné dohody na základe vzájomnosti.
2.
Mocnosti spojené a združené sa zaväzujú, že budú napomáhať to, aby do úpravy, týkajúcej sa Nemecka, boli pojaté ustanovenia na uľahčenie tranzitu a spojenia bez ciel a iných dávok medzi Salcburkom a Loferom (Solnohradsko) cez Reichenhall-Steinpass a medzi Scharnitzom (Tirolsko) a Ehrwaldom (Tirolsko) cez Garmisch-Partenkirchen.
Článok 33
Rozsah pôsobnosti
Články tejto zmluvy, nadpísané „Majetok Spojených národov v Rakúsku" a „Všeobecné hospodárske styky", sa budú vzťahovať na mocnosti spojené a združené a na tie zo Spojených národov, ktoré mali toto právne postavenie 8. mája 1945 a ktorých diplomatické styky s Nemeckom boli prerušené v dobe medzi 1. septembrom 1939 a 1. januárom 1945.
ČASŤ IX
Záverečná klauzula
Článok 34
Vedúci zastupiteľských úradov
1.
Po dobu neprevyšujúcu osemnásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy budú vedúci diplomatických zastupiteľských úradov Sovietskeho sväzu, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a Francúzska vo vzájomnej dohode zastupovať mocnosti spojené a združené voči rakúskej vláde vo všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania a výkladu tejto zmluvy.
2.
Štyria vedúci zastupiteľských úradov budú dávať rakúskej vláde rady, odborné posudky a objasnenia, ktoré by snáď boli potrebné na zabezpečenie rýchleho a účinného vykonania tejto zmluvy podľa jej znenia i podľa jej zmyslu.
3.
Rakúska vláda bude menovaným štyrom vedúcim zastupiteľských úradov dávať všetky potrebné informácie a poskytovať im všetku pomoc, ktorá by im bola potrebná pre splnenie úloh vyplývajúcich pre ne z tejto zmluvy.
Článok 35
Výklad zmluvy
1.
Pokiaľ nie je v niektorom článku tejto zmluvy zvlášť ustanovené iné konanie, bude každý rozpor o výklade alebo vykonaní zmluvy, ktorý sa neurovná priamymi diplomatickými konaniami, postúpený štyrom vedúcim zastupiteľských úradov, ktorí budú postupovať podľa článku 34, avšak s tým, že v tomto prípade štyria vedúci zastupiteľských úradov nebudú obmedzení lehotou určenou v spomenutom článku. Každý rozpor tohto druhu, ktorý neurovnajú v lehote dvoch mesiacov, bude - ak sa nedohodnú sporné strany na iných prostriedkoch pre urovnanie - postúpený na žiadosť jednej z obidvoch strán komisii skladajúcej sa z jedného zástupcu každej strany a z tretieho člena, ktorý sa vyberie vzájomnou dohodou oboch strán zo štátnych občanov tretieho štátu. Keby sa obe strany do jedného mesiaca nemohli dohodnúť na ustanovení tretieho člena, môže každá z oboch strán požiadať generálneho tajomníka Spojených národov, aby vykonal toto ustanovenie.
2.
Rozhodnutie väčšiny členov komisie predstavuje rozhodnutie komisie a musí sa stranami prijať ako konečné a záväzné.
Článok 36
Platnosť príloh
Ustanovenia príloh majú platnosť a účinnosť ako nedeliteľné súčasti tejto zmluvy.
Článok 37
Prístup k zmluve
1.
Každý člen Organizácie Spojených národov, ktorý bol vo vojnovom stave s Nemeckom a ktorý 8. mája 1945 mal právne postavenie Spojeného národa a nie je signatárom tejto zmluvy, môže pristúpiť k tejto zmluve a po prístupe sa bude považovať pre účely tejto zmluvy za združenú mocnosť.
2.
Listiny o prístupe sa uložia u vlády Sväzu sovietskych socialistických republík a stanú sa účinnými, len čo sa uložia.
Článok 38
Ratifikácia zmluvy
1.
Táto zmluva, ktorej ruský, anglický, francúzsky a nemecký text sú autentické, bude ratifikovaná a nadobudne účinnosť ihneď po uložení ratifikačných listín Sväzom sovietskych socialistických republík, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Spojenými štátmi americkými a Francúzskom z jednej strany a Rakúskom zo strany druhej. Ratifikačné listiny sa uložia v najkratšej možnej lehote u vlády Sväzu sovietskych socialistických republík.
2.
Pre každú mocnosť spojenú alebo združenú, ktorej ratifikačná listina sa uloží neskoršie, zmluva nadobudne účinnosť dňom uloženia. Táto zmluva sa uloží v archívoch vlády Sväzu sovietskych socialistických republík, ktorá vydá overený odpis každému zo signatárnych alebo pristupujúcich štátov.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali túto zmluvu a pripojili k nej svoje pečiatky.
Dané v meste Viedni v ruskom, anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku 15. mája 1955.
L. S. V. Molotov

L. S. J. Iljičev

L. S. Harold Macmillan

L. S. Geoffrey Wallinger

L. S. John Foster Dulles

L. S. Llewellyn E. Thompson

L. S. Ant. Pinay

L. S. R. Lalouette

L. S. Leopold Figl
Príloha I
Vymedzenie pojmu a zoznam vojnového materiálu a techniky
Výraz „vojnový materiál a technika", ako sa užíva v tejto zmluve, zahrnuje všetky zbrane, strelivo a všetku výzbroj, zvlášť určenú na vojnové účely alebo im prispôsobenú, ako sú nižšie vymenované.
Mocnosti spojené a združené si vyhradzujú právo periodických úprav zoznamu, ktorý pozmenia alebo doplnia súhlasne s budúcim vedeckým vývojom.
Kategória I
1. Vojenské pušky, karabíny, revolvery a pištole; hlavne a ostatné náhradné súčiastky týchto zbraní, ktoré nemožno ľahko prispôsobiť civilnej potrebe.
2. Guľomety, vojenské automatické pušky a samopaly a automatické pištole; hlavne a ostatné náhradné súčiastky týchto zbraní, ktoré nemožno ľahko prispôsobiť civilnej potrebe; guľometné podstavce.
3. Delá, húfnice, mažiare a mínomety, špeciálne letecké kanóny, delá bez záveru alebo bez záklzu a plameňomety; hlavne a ostatné náhradné súčiastky týchto zbraní, ktoré nemožno ľahko prispôsobiť civilnej potrebe; lafety a podstavce pre zbrane vyššie uvedené.
4. Vrhače rakiet; vrhacie a kontrolné zariadenia pre samočinne sa pohybujúce a riaditeľné strely a prístroje; podstavce pre ne.
5. Plnené a prázdne samočinne sa pohybujúce a riaditeľné strely, prístroje, rakety, náboje prázdne alebo plnené pre zbrane zaznamenané vyššie v pododstavcoch 1-4, ako i zariadenia pre zaobchádzanie s nimi alebo na ich privedenie k výbuchu a tiež roznecovače a časové zapaľovače. Nepočítajú sa do toho roznecovače nevyhnutné pre civilnú potrebu.
6. Plnené alebo prázdne granáty, pumy, torpéda, míny, hlbinné míny a zápalný materiál a zápalné nálože; všetky prostriedky pre zaobchádzanie s nimi alebo na ich privedenie k výbuchu. Nepočítajú sa do toho roznecovače nevyhnutné pre civilnú potrebu.
7. Bodáky.
Kategória II
1. Obrnené bojové vozidlá; obrnené vlaky, ktoré nemožno z technických príčin upraviť pre civilnú potrebu.
2. Mechanické a samohybné vozidlá pre všetky zbrane vypočítané v kategórii I; vojenské podvozky a karosérie špeciálneho typu, pokiaľ nie sú uvedené vyššie v pododseku 1.
3. Pancierové platne hrubšie než tri palce, ktoré sa používajú vo vojne na ochranné účely.
Kategória III
1. Zamierovacie a prepočítavacie prístroje na prípravu a riadenie paľby, počítajúc do toho vyhodnocovacie stolčeky a prístroje pre riadenie paľby; prístroje pre zastreľovanie; delostrelecké zameriavače; zameriavače pre vrhanie leteckých púm; časovacie prístroje; prístroje a zariadenia pre kalibráciu diel a pre korekciu prístrojov na riadenie paľby.
2. Útočné lávky a útočné plavidlá.
3. Prostriedky na vedenie maskovaných vojenských operácií, oslepujúce a zastieracie prostriedky.
4. Osobný vojenský špeciálny výstroj, ktorý nemožno ľahko prispôsobiť civilnej potrebe.
Kategória IV
1. Vojnové plavidlá každého druhu, počítajúc do toho prestavené lode a plavidlá, zostrojené alebo určené na ich obsluhu alebo podporu, ktoré nemožno z technických príčin upraviť pre civilnú potrebu, ako i zbrane, panciere, strelivo, letúny a všetko ostatné vybavenie, materiál, stroje a zariadenia, ktoré sa používajú v dobe mieru len na vojnových lodiach.
2. Vyloďovacie plavidlá a obojživelné vozidlá alebo na ten účel prispôsobený materiál všetkého druhu; útočné člny alebo zariadenia všetkého druhu na ten účel prispôsobené, ako i katapulty a iné zariadenia pre vrhanie letúňov, rakiet, vrhaných bojových prostriedkov alebo ktorýchkoľvek iných striel, prístrojov a zariadení, nech už s osádkou alebo bez osádky, riaditeľných alebo neriadených.
3. Ponorky alebo poloponorné člny, plavidlá, zbrane, zariadenia a prístroje všetkého druhu, počítajúc do toho kolové ohrady zvlášť určené na ochranu prístavov, vynímajúc materiál potrebný na vyprosťovanie, záchranu alebo na iné civilné použitie, ako i všetok výstroj, pomôcky a náhradné súčiastky, pokusné alebo výcvikové prostriedky, prístroje alebo zariadenia, ktoré možno zvlášť určiť na konštrukciu, preskúšanie, udržiavanie alebo uloženie predmetov vyššie uvedených.
Kategória V
1. Zmontované alebo rozmontované letecké stroje ťažšie alebo ľahšie ako vzduch, zostrojené alebo prispôsobené pre bojovú činnosť vo vzduchu za použitia guľometov, kanónov, vrhačov rakiet alebo pre prepravu a vrhanie púm, alebo také, ktoré majú niektoré zariadenie uvedené nižšie v pododseku 2 alebo ktoré svojím pojatím alebo zostrojením sú vhodné pre vyzbrojenie niektorým z týchto zariadení.
2. Lafety a zariadenia pre upevnenie leteckých kanónov, nosiče púm, nosiče torpéd a zariadenia pre zhadzovanie púm alebo vrhanie torpéd; delové veže a bočné guľometné veže.
3. Výstroj špeciálne určený a použiteľný výlučne pre výsadkové letecké jednotky.
4. Katapulty alebo zariadenia pre vrhanie letúňov z lodí, z pevniny a z mora; katapulty pre vrhanie lietajúcich striel.
5. Priehradné balóny.
Kategória VI
Dusivé, spľuzgierujúce, smrtiace a otravné látky a látky spôsobilé vyradiť z boja, určené pre vojnové účely alebo vyrábané v množstve presahujúcom civilnú potrebu.
Kategória VII
Streliviny, výbušniny, pyrotechnický materiál a skvapaľnené plyny pre odpaľovanie, výbuch, nabíjanie a plnenie vojnového materiálu, uvedeného v týchto kategóriách, alebo pre použitie v súvislosti s ním, pokiaľ ich nemožno použiť na civilné účely alebo ak sú vyrábané v množstve presahujúcom civilnú potrebu.
Kategória VIII
Priemyslové zariadenia a vybavenia, ktoré sú zvlášť zostrojené pre výrobu a udržiavanie vyššie uvedeného materiálu a techniky a ktoré nemožno z technických príčin upraviť pre civilnú potrebu.
Príloha II
So zreteľom na dojednanie medzi Sovietskym sväzom a Rakúskom uvedené v Memorande podpísanom v Moskve 15. apríla 1955, bude článok 22 tejto zmluvy vykonávaný s výhradou týchto ustanovení:
1. Na základe príslušných hospodárskych ustanovení dojednania medzi Sovietskym sväzom a Rakúskom z 15. apríla 1955 prevedie Sovietsky sväz na Rakúsko do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy všetky majetky, práva a záujmy, ktoré podľa článku 22 podržal alebo dostal, vynímajúc majetky Dunajskej paroplavebnej spoločnosti (DDSG) v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku.
2. Je dohodnuté, že čo do ktorýchkoľvek majetkov, práv alebo záujmov, prevedených na Rakúsko v súhlase s touto prílohou, rakúske práva sa obmedzia len v miere určenej odsekom 13 článku 22.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenský preklad v Prílohe Zbierky zákonov na str. 13.