38/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
Vládne nariadenie
z 24. júla 1956
o zmenách v organizácii vysokých škôl
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb., o vysokých školách:
§ 1
(1)
Názov Vysokej školy staviteľstva v Brne sa mení a znie: „Vysoké učenie technické v Brne“.
(2)
Na Vysokom učení technickom v Brne sa zriaďuje fakulta energetická.
§ 2
Lesnícka fakulta Vysokej školy staviteľstva v Brne sa organizačne začleňuje do Vysokej školy poľnohospodárskej v Brne, ktorej názov sa mení a znie: „Vysoká škola poľnohospodárska a lesnícka v Brne“.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1956; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.