34/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
Vládne nariadenie
z 24. júla 1956
o zrušení niektorých povereníctiev
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
(1)
Zrušujú sa Povereníctvo štátnych majetkov a Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu.
(2)
Z Povereníctva pôdohospodárstva sa zriaďuje Povereníctvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
(3)
Na Povereníctvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva prechádza doterajšia pôsobnosť Povereníctva pôdohospodárstva, Povereníctva štátnych majetkov s výnimkou riadenia veľkovýkrmní a v odbore lesného hospodárstva doterajšia pôsobnosť Povereníctva lesov a drevárskeho priemyslu.
(4)
Správa vodného hospodárstva na Slovensku sa podriaďuje povereníkovi poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
§ 2
(1)
Zrušujú sa Povereníctvo kultúry a Slovenský úrad pre cirkevné veci.
(2)
Z Povereníctva školstva sa zriaďuje Povereníctvo školstva a kultúry.
(3)
Na Povereníctvo školstva a kultúry prechádza doterajšia pôsobnosť Povereníctva školstva a Povereníctva kultúry s výnimkou pôsobnosti v odbore polygrafického priemyslu, ako aj zásadné cirkevné otázky z doterajšej pôsobnosti Slovenského úradu pre cirkevné veci.
§ 3
(1)
Z Povereníctva potravinárskeho priemyslu sa zriaďuje Povereníctvo potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov.
(2)
Na Povereníctvo potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov prechádza doterajšia pôsobnosť Povereníctva potravinárskeho priemyslu, riadenie výkupu pôdohospodárskych výrobkov a z doterajšej pôsobnosti Povereníctva štátnych majetkov riadenie veľkovýkrmní.
§ 4
(1)
Z Povereníctva ľahkého priemyslu sa zriaďuje Povereníctvo spotrebného priemyslu.
(2)
Na Povereníctvo spotrebného priemyslu prechádza doterajšia pôsobnosť Povereníctva ľahkého priemyslu a v odbore drevospracujúceho priemyslu a píl doterajšia pôsobnosť Povereníctva lesov a drevárskeho priemyslu, ako aj doterajšia pôsobnosť Povereníctva kultúry v odbore polygrafického priemyslu.
§ 5
Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s presunmi pôsobnosti podľa tohto nariadenia vykoná vláda.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.