Predpis bol zrušený predpisom 99/1967 Zb.

32/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.09.1961 do 24.10.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
Vládne nariadenie
zo 4. júla 1956
o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Štátna drevárska inšpekcia sa pričleňuje k Ústrednému úradu štátnej kontroly a štatistiky. Pôsobnosť ministra lesov a drevárskeho priemyslu podľa zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 22/1955 Zb., o štátnej drevárskej inšpekcii, vykonáva minister štátnej kontroly.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. júnom 1956; vykoná ho minister štátnej kontroly.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.