31/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 19. júla 1956
o úprave platových pomerov zdravotníckych pracovníkov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zdravotníctvo plní pri budovaní socializmu významné úlohy v rozvoji starostlivosti o zdravie ľudu. Úspešný vývoj zdravotníctva na nových socialistických zásadách kladie vysoké požiadavky na odbornú a politickú úroveň zdravotníckych pracovníkov. Dôležitým predpokladom pre zlepšenie starostlivosti o zdravie ľudu a pre zlepšenie práce zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „zamestnanci“) je ich hmotné zainteresovanie na výsledkoch práce so súčasným zvyšovaním ich odbornej a politickej úrovne.
(2)
Pre uskutočnenie týchto predpokladov sa upravujú platové pomery zamestnancov podľa socialistickej zásady určovania odmeny za prácu podľa jej akosti, množstva a spoločenského významu.
§ 2
Rozsah platnosti
(1)
Táto úprava sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí konajú odborné zdravotnícke práce v organizáciách plniacich zdravotnícke úlohy s výnimkou zamestnancov výskumných ústavov, pokiaľ ich platové pomery upravujú osobitné predpisy, zamestnancov veterinárnej starostlivosti a vysokoškolských učiteľov lekárskych fakúlt.
(2)
Táto úprava sa nevzťahuje na zamestnancov uvedených v odseku 1, ktorí sú príslušníkmi ozbrojených síl z povolania v odboroch ministerstiev národnej obrany a vnútra.
§ 3
Zoznam funkcií
(1)
Zoznam funkcií určuje platy zamestnancov podľa obťažnosti, rozsahu a spoločenského významu ich pracovných úloh tak, že určuje
a)
označenie (nomenklatúru) jednotlivých funkcií (funkčných miest),
b)
charakteristiku funkčnej činnosti a predpoklady potrebné pre zastávanie jednotlivých funkcií,
c)
funkčný plat spojený so zastávaním jednotlivých funkcií.
(2)
Funkčný plat sa určuje platovým rozpätím alebo pevnou sumou.
§ 4
Ustanovovanie zamestnancov na funkčné miesta
(1)
Zamestnancov možno ustanoviť len na funkčné miesto v medziach plánu pracovníkov. Zamestnanca, ktorý nesplňuje predpoklady určené na zastávanie príslušnej funkcie, možno ustanoviť na také miesto len výnimočne z dôležitých dôvodov týkajúcich sa rozmiestnenia pracovníkov. Ministerstvo zdravotníctva určí, v ktorých prípadoch nemožno na funkčné miesto ustanoviť zamestnanca, ktorý nesplňuje predpoklady pre jeho zastávanie.
(2)
Zamestnanca na funkčné miesto ustanovuje a z neho odvoláva orgán na to splnomocnený podľa osobitných predpisov.
Funkčný plat
§ 5
(1)
Zamestnancovi, ktorý bol ustanovený na funkčné miesto a splňuje predpoklady určené pre jeho zastávanie, prislúcha funkčný plat spojený so zastávaním tohto miesta.
(2)
Ak je funkčný plat určený platovým rozpätím, určí sa zamestnancovi funkčný plat v medziach tohto rozpätia s prihliadnutím na rozsah a obťažnosť vykonávanej funkcie, na pracovné výsledky a osobné vlastnosti zamestnanca.
(3)
Funkčné platy sa určujú v mesačných hrubých sumách za pravidelnú pracovnú dobu. Zamestnancovi neplne zamestnanému náleží pomerná časť funkčného platu.
(4)
Zamestnancovi, ktorý nesplňuje predpoklady určené pre zastávanie funkčného miesta, na ktoré bol ustanovený, zníži sa funkčný plat podľa rozsahu a významu chýbajúcich predpokladov.
(5)
Zamestnancovi, ktorý nesplňuje predpoklady pre zastávanie funkčného miesta pre nedostatok potrebnej kvalifikácie, musí sa pri ustanovení na také miesto zároveň určiť primeraná lehota, do ktorej je povinný potrebnú kvalifikáciu nadobudnúť.
(6)
Od opatrenia podľa odseku 4 možno výnimočne upustiť, ak je nedostatok určených predpokladov rovnocenne vyvážený inými vlastnosťami ustanoveného zamestnanca, najmä jeho odbornou praxou a skúsenosťami v príslušnom odbore.
§ 6
Funkčný plat spojený so zastávaním funkčného miesta, na ktoré bol zamestnanec ustanovený, prislúcha odo dňa nastúpenia tohto miesta, ak ide o zamestnanca novoustanoveného. Pri zmene výšky funkčného platu zamestnanca prislúcha mu funkčný plat v novej výške od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď nastala skutočnosť odôvodňujúca túto zmenu (pri zmene výšky funkčného platu v platovom rozpätí od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni rozhodnutia), a ak je týmto dňom prvý deň v mesiaci, už od tohto dňa. Ak však bol zamestnanec preradený na funkčné miesto s nižším funkčným platom preto, že zanedbal alebo porušil svoje povinnosti, prislúcha mu nižší funkčný plat odo dňa preradenia.
§ 7
Osobný plat
(1)
Obzvlášť vynikajúcim odborníkom, ktorí vykazujú mimoriadne úspešné pracovné výsledky, môže minister zdravotníctva priznať namiesto funkčného platu osobný plat.
(2)
Najvyššiu hranicu, do ktorej možno priznať osobný plat a celkovú sumu vyšších nákladov na osobné platy, určí vláda alebo orgán ňou na to splnomocnený.
Príplatky k funkčným platom
§ 8
Príplatok za zastupovanie
Zamestnanec, ktorý na služobný rozkaz zastupuje zamestnanca na funkčnom mieste s vyšším funkčným platom po dobu dlhšiu ako štyri týždne, dostane za čas zastupovania presahujúci štyri týždne príplatok vo výške 15 % svojho funkčného platu. Funkčný plat s týmto príplatkom nesmie prevýšiť funkčný plat, ktorý by prislúchal zastupujúcemu zamestnancovi, keby bol na príslušné funkčné miesto ustanovený.
§ 9
Nebezpečnostný príplatok
Zamestnancom, ktorí pracujú v prostredí, v ktorom je mimoriadne ohrozené ich zdravie, možno priznať nebezpečnostný príplatok podľa miery ohrozenia zdravia.
§ 10
Jazykový príplatok
Zamestnancom, ktorí konajú práce vyžadujúce znalosti a používanie cudzích rečí, možno priznať za každú používanú cudziu reč jazykový príplatok.
§ 11
Práce v úkolovej mzde
(1)
Pri prácach, pri ktorých sú na to technické predpoklady a kde by nebola ohrozená akosť práce, sa zavedie práca v úkolovej mzde.
(2)
Podrobnosti určí Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Odborovým sväzom zamestnancov v zdravotníctve.
§ 12
Prémie
(1)
Za dosiahnutie lepších než predpokladaných pracovných výsledkov, ktoré zamestnanci dosiahli svojou zásluhou, možno poskytovať prémie.
(2)
Prémie možno zavádzať len podľa predpisov, ktoré vydá Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Odborovým sväzom zamestnancov v zdravotníctve.
§ 13
Osobitné odmeny
Za významné pracovné zásluhy, najmä za splnenie dôležitých úloh, za zlepšenie organizácie práce alebo pracovných metód alebo za mimoriadnu iniciatívu v práci možno poskytnúť osobitné odmeny.
§ 14
Vecné plnenia
Vecné plnenia možno priznať len potiaľ, pokiaľ sú odôvodnené zvláštnymi pracovnými výkonmi alebo zvláštnymi povinnosťami. Inak možno zamestnancom poskytnúť vecné plnenia len za náhradu zodpovedajúcu ich všeobecnej cene.
§ 18
Odmeny za vedľajšiu činnosť
Za činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva vo vlastnom alebo inom odbore štátnej správy popri všetkých úlohách zodpovedajúcich funkčnému miestu, na ktoré je zaradený, sa poskytne osobitná odmena.
§ 19
Nárok na funkčný (osobný) plat po čas neprítomnosti v práci
O nároku na funkčný (osobný) plat po čas neprítomnosti v práci platia až do novej všeobecnej úpravy obdobne doterajšie predpisy o poskytovaní základného platu po čas tejto neprítomnosti.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 23
Prevod zamestnancov do platov určených týmto zákonným opatrením upraví vláda.
§ 24
Pre zamestnancov, ktorí konajú odborné zdravotnícke práce v organizáciách plniacich zdravotnícke úlohy mimo odboru štátnej zdravotníckej správy, platí toto zákonné opatrenie s odchýlkou, že tam, kde sa v ňom určuje pôsobnosť ministra (ministerstva) zdravotníctva, prislúcha táto pôsobnosť kompetentnému ministrovi (vedúcemu ústredného úradu), prípadne ministerstvu (ústrednému úradu).
§ 25
Bližšie predpisy na vykonanie tohto zákonného opatrenia, pokiaľ sa v ňom neustanovuje inak, vydá vláda, prípadne orgány, ktoré na to splnomocní.
§ 26
(1)
Pokiaľ sa v tomto zákonnom opatrení neustanovuje inak, strácajú dňom začiatku jeho účinnosti pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje (§ 2), platnosť doterajšie predpisy o úprave ich platových pomerov, najmä ustanovenia
1.
§§ 14, 16 a 32 zákona č. 66/1950 Zb., o úprave pracovných a platových pomerov štátnych zamestnancov,
2.
vládneho nariadenia č. 70/1950 Zb., ktorým sa vydáva platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti, s výnimkou uvedenou v odseku 2.
§ 27
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1956; vykonajú ho ministri zdravotníctva, národnej obrany, vnútra, dopravy a školstva a kultúry a predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.