29/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
Vyhláška
ministra zahraničných vecí
z 28. júna 1956
o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu
Dňa 6. septembra 1955 bol v Prahe dojednaný Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu.
Vláda dohovor schválila 23. novembra 1955. Podľa svojho článku 15 nadobudol dohovor platnosť 22. apríla 1956 výmenou nót oboch vlád o jeho schválení.
České znenie dohovoru sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
DOHOVOR
medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu
Vláda Československej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky, v snahe prehlbovať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi aj v oblasti turistického ruchu, dohodli sa na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Zmluvné strany umožnia navzájom za podmienok ustanovených v tomto Dohovore občanom druhého štátu vstup na svoje štátne územie vymedzené pre pohraničný turistický ruch.
Článok 2
Pre pohraničný turistický ruch sa vymedzujú tieto územia (ďalej len „turistické oblasti“):
V Poľskej ľudovej republike:
I. Turistická oblasť Dukla:
zahŕňa územie pozdĺž cesty od Dukelského priesmyku cez Barwinek, Tylawu, Trzcianu a Lipowiec do Dukly, vrátane Dukly s okolitými obcami Teodorówkou, Nadolom, Zboiskami, Cergowou a Zakluczynom.
II. Turistická oblasť Tatry:
územie vymedzené čiarou začínajúcou v bode, v ktorom cesta z Bobrova do Jablonky pretína štátne hranice a prebiehajúcou ďalej po ceste cez Jablonku, Podwilk, Spytkowice, Rabku, Dolnú Mszanu, Tymbark, Tegoborze, Limanowú, Wytrzyszczku, Rozkotu, Dabrowú, Nowy Sacz, Stary Sacz, Golkowice a ďalej pozdĺž Dunajca k štátnym hraniciam.
III. Turistická oblasť Klodzko:
územie vymedzené čiarou začínajúcou v bode, v ktorom cesta z Božanova do Radkówa pretína štátne hranice, a prebiehajúcou ďalej po ceste cez Radków do Scinawky Šrední a ďalej pozdĺž železnice cez Klodzko, Bardo, Kamieniec Zabkowicki do Otmuchowa a z Otmuchowa po ceste cez Paczków, Zloty Stok, Klodzko, Bystrzycu Klodzkú, Domaszków, Rózanku a Koloniu Lesica na štátne hranice.
IV. Turistická oblasť Krkonoše:
územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od hraničného prechodu v Jakuszyciach pozdĺž železnice cez Szklarskú Porebu, Piechowice, Cieplice Zdrój a Jeleniu Góru a ďalej po ceste cez Kowary až k bodu, kde sa s ňou stýka cesta z Przeleczy Okraj, a potom po tejto ceste do Przeleczy Okraj.
V Československej socialistickej republike:
I. Turistická oblasť Dukla:
zahŕňa územie pozdĺž cesty od Dukelského priesmyku cez Vyšný a Nižný Komárnik, Krajnú Poľanu, Hunkovce a Ladomírovú do Svidníka, vrátane dukelského pamätníka a cintorína, vyhliadkovej veže pri kameni 153/3, stanovište I. a III. československej brigády a vyhliadkovej plošiny pri Nižnom Komárniku a územie pozdĺž cesty od križovatky medzi Ladomírovou a Svidníkom cez Kapišovú do Nižnej Pisanej a odtiaľ jednak do Vyšnej Pisanej a jednak cez Dlhoňu do Havranca.
II. Turistická oblasť Tatry:
zahŕňa územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od bodu, kde cesta z Jablonky do Bobrova pretína štátne hranice, po tejto ceste do Bobrova a odtiaľ po ceste vedúcej južne od Zubrohlavy do Námestova a ďalej cez Ústie, Tvrdošín, Trstenú, Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš - s prístupom po ceste do Demänovských jaskýň a výstupom na Chopok - ďalej z Liptovského Mikuláša pozdĺž cesty a železnice cez Liptovský Hrádok, Važec - vrátane Važeckých jaskýň - a Tatranskú Štrbu do Popradu a odtiaľ po ceste cez Veľký Slavkov, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Tatranskú Lomnicu, Tatranskú Kotlinu, Spišskú Belú, Slovenskú Ves, Reľov a Spišské Hanušovce do Spišskej Starej Vsi a potom po ceste k štátnym hraniciam vrátane Červeného Kláštora.
III. Turistická oblasť Krkonoše:
územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od bodu, kde cesta z Jakuszyc do Harrachova pretína štátne hranice, po ceste vedúcej cez Nový Svět, Dolnú Rokytnicu, Přívlak, Hrabačov, Vrchlabí, Čistú, Leopold, Mladé Buky, Svobodu nad Úpou, Dolný a Horný Maršov, Malú Úpu a cez Pomezné boudy k štátnym hraniciam v priesmyku.
Článok 3
1.
V turistickej oblasti Krkonoše sa otvára Cesta poľsko-československého priateľstva vedúca po hrebeňoch Krkonôš pri poľsko-československých štátnych hraniciach od miesta, kde cesta Krzaczyna - Pomezné boudy pretína štátne hranice, cez Sněžku, Malý a Velký Šišák a Sněžné Jámy k Szrenici. Občania obidvoch štátov môžu používať túto cestu na občiansky preukaz a pokiaľ ide o školskú mládež aj na iný preukaz totožnosti.
2.
Z poľskej turistickej oblasti Tatry môžu sa podnikať československé organizované autobusové zájazdy na základe dohôd príslušných organizácií obidvoch krajín do Oswiecima po ceste z Chabówky cez Jordanów, Suchú, Wadowice a Zator, alebo do Krakowa a Wieliczky po ceste z Chabówky cez Myslenice. Trvanie každého takéhoto zájazdu nemôže prekračovať jeden deň.
Článok 4
1.
Uzavreté osady a komunikácie, ktoré vymedzujú turistické oblasti, spadajú do týchto oblastí.
2.
Rozsah turistických oblastí je zrejmý z máp pripojených k tomuto Dohovoru.
Článok 5
Zmluvné strany môžu niektoré časti turistických oblastí uzavrieť pre turistický ruch. Taktiež môžu na prechodný čas turistický ruch obmedziť alebo zastaviť. O týchto opatreniach sa bez meškania vyrozumejú príslušné orgány oboch štátov.
Článok 6
1.
Na prekročenie štátnych hraníc a na pobyt v turistických oblastiach druhého štátu oprávňujú turistické priepustky.
2.
Turistické priepustky môžu sa vydávať buď jednotlivým turistom (turistická priepustka) alebo skupinám turistov (hromadná turistická priepustka).
3.
Držiteľ turistickej priepustky môže mať so sebou deti do 16 rokov, ak ich má zapísané vo svojej priepustke.
Článok 7
1.
Účastníci turistických výprav organizovaných školami, telovýchovnými, turistickými, odborovými, mládežníckymi alebo inými organizáciami na to oprávnenými môžu pod vedením zodpovednej osoby prekračovať štátne hranice na základe hromadnej turistickej priepustky a zdržovať sa v turistických oblastiach druhého štátu.
2.
Účastník výpravy starší ako 16 rokov je povinný mať pri sebe občiansky preukaz.
Článok 8
1.
Turistické priepustky vydávajú príslušné štátne orgány podľa zásad platných v tej ktorej krajine. Zmluvné strany sa vyrozumejú o tom, ktoré orgány vydávajú priepustky.
2.
Priepustky sú dvojjazyčné, česko-poľské alebo slovensko-poľské. Vzory priepustiek sú pripojené k tomuto Dohovoru.
Článok 9
1.
Osoby oprávnené na základe turistických priepustiek na prekročenie štátnych hraníc (ďalej len „turisti“) môžu prekročiť štátne hranice len na určených hraničných prechodoch a v určenom čase. Turisti podliehajú pri vstupe a výstupe pohraničnej, colnej a devízovej kontrole. Príslušné orgány oboch štátov môžu po vzájomnej dohode povoliť pre horolezecké výstupy výnimku z týchto ustanovení.
2.
Turistická priepustka oprávňuje na pobyt najviac vo dvoch turistických oblastiach druhého štátu uvedených v priepustke, a to celkom na čas najdlhšie 6 dní nepočítajúc do toho deň prvého vstupu na územie druhého štátu.
3.
Pri pobyte v turistických oblastiach druhého štátu sú turisti povinní zachovávať miestne predpisy.
4.
Príslušné orgány oboch štátov sa dohodnú o hraničných prechodoch; v odôvodnených prípadoch môžu sa aj dohodnúť o poskytnutí miestností ležiacich na území jednej zmluvnej strany pre výkon služby pohraničných a colných orgánov druhej zmluvnej strany a taktiež o vykonávaní spoločnej pohraničnej, colnej a devízovej kontrole na území ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
Článok 10
Turisti, ktorí by boli zadržaní na území druhého štátu pre porušenie ustanovení tohto Dohovoru alebo ustanovení z neho vyplývajúcich, najmä preto, že prekročili hranice turistickej oblasti, budú vrátení alebo bez meškania odovzdaní pohraničným orgánom druhého štátu.
Článok 11
Turisti môžu dostať platobné prostriedky v hotovosti alebo v cestovných šekoch podľa podmienok, na ktorých sa dohodnú príslušné orgány oboch štátov.
Článok 12
Príslušné orgány určia podľa svojich predpisov a oznámia príslušným orgánom druhého štátu za akých podmienok a aký druh a množstvo predmetov môžu turisti prepravovať cez štátne hranice.
Článok 13
Pre vzájomnú výmenu skúseností a na uľahčenie jednotného vykonávania tohto Dohovoru budú sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán konať spoločné porady príslušných orgánov oboch štátov.
Článok 14
Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode výmenou nót rozšíriť turistické oblasti, ako aj zmeniť jednotlivé ustanovenia tohto Dohovoru.
Článok 15
1.
Tento Dohovor vyžaduje schválenie vlád oboch štátov a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót, ktorými sa toto schválenie oznámi.
2.
Tento Dohovor zostane v platnosti po dobu 3 rokov a bude sa automaticky predlžovať na ďalšie ročné obdobia, pokiaľ jedna zo zmluvných strán ho nevypovie tri mesiace pred uplynutím príslušného obdobia.
Tento dohovor bol spísaný v Prahe 6. septembra 1955 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej republiky:

Karel Zeman v. r.

Za vládu Poľskej ľudovej republiky:

Zbigniew Kulczycki v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 9 Prílohy Zbierky zákonov.