28/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
Vládne nariadenie
zo 4. júla 1956
o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1
Vysoké školy poľnohospodárske včítane školských majetkov prechádzajú z pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry.
§ 2
Ustanovenia § 3 a 4 vládneho nariadenia č. 108/1952 Zb., o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych, sa zrušujú.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1956; vykonajú ho ministri školstva a kultúry a poľnohospodárstva a lesného hospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.