26/1956 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 28. júna 1956
o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Význam úloh, ktoré plnia zamestnanci v odbore Ministerstva spojov, vyžaduje, aby sa posilnenie štátnej a pracovnej disciplíny na všetkých úsekoch tohto odboru sa vydal jednotný disciplinárny poriadok. Jednotný disciplinárny poriadok pre všetkých zamestnancov v odbore Ministerstva spojov vydá minister spojov so súhlasom vlády.
§ 2
Dňom začiatku účinnosti jednotného disciplinárneho poriadku strácajú pre zamestnancov v odbore Ministerstva spojov platnosť ustanovenia doterajších predpisov o stíhaní služobných previnení kárnymi trestami.
§ 3
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spojov po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.