Predpis bol zrušený predpisom 2/1968 Zb.

21/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.06.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 2. mája 1956
o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori
Medzinárodná konferencia o bezpečnosti života na mori, ktorá sa konala v Londýne od 23. apríla 1948 do 10. júna 1948, schválila Pravidlá o zabránení zrážkam na mori a pripojila ich ako Prílohu B) k svojmu Záverečnému aktu podpísanému v Londýne 10. júna 1948.
Na základe uznesenia konferencie určila britská vláda deň 1. januára 1954 ako deň, od ktorého budú zúčastnené vlády spomenuté Pravidlá používať.
Na základe uznesenia vlády z 19. októbra 1955 Československá republika prijala uvedené Pravidlá a oznámila to 9. novembra 1955 britskému zahraničnému úradu.
Okrem Československa sú týmito Pravidlami až doteraz viazané tieto štáty: Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Burma, Dánsko, Dominikánska republika, Ecuador, Egypt, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Haity, Chile, India, Irak, Írsko, Island, Taliansko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická Únia, Juhoslávia, Kanada, Kolumbia, Libéria, Maďarsko, Mexiko, Nemecká spolková republika, Nikaragua, Holandsko, Nórsko, Nový Zéland, Pakistan, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Grécko, Spojené štáty americké, Sväz sovietskych socialistických republík, Španielsko, Švédsko, Turecko, Uruguay, Veľká Británia a Venezuela.
Do textu Pravidiel o zabránení zrážkam na mori a do ich českého prekladu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí a na Ministerstve dopravy.
David v. r.