20/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1956 do 30.06.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 1. júna 1956,
ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách, sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 46 ods. 4 znie:
„(4)
Členov výboru a revíznej komisie a ich náhradníkov volí a odvoláva sjazd. Členov predstavenstva zo seba volí a odvoláva výbor. Ináč zloženie a spôsob voľby orgánov a ich členov upravujú stanovy.“.
2.
K § 51 ods. 2 sa pripojuje ďalšia veta tohto znenia:
„O zlúčení podnikov platia primerane ustanovenia o zlučovaní družstiev.“.
3.
Do § 54 sa ako odsek 3 vkladá ustanovenie tohto znenia:
„(3)
Ústredná rada družstiev môže pre plnenie svojich hospodárskych úloh zriaďovať podniky; pre ne platia ustanovenia § 51 obdobne.“.
4.
§ 57 ods. 1 a 2 znie:
„(1)
Majetok družstevných sväzov a Ústrednej rady družstiev, ako aj majetok ich podnikov požíva rovnakú ochranu a výhody ako majetok ľudových družstiev.
(2)
Exekúciu proti družstvám, družstevným sväzom, Ústrednej rade družstiev, ako i proti ich podnikom možno viesť len spôsobom a v rozsahu uvedenom v § 437 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku. Dozornými orgánmi sú ústredné sväzy družstiev a Ústredná rada družstiev.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1956; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Hodinová-Spurná v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.