2/1956 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
Vládne nariadenie
z 20. januára 1956
o organizácii lesného hospodárstva
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb.:
§ 1
(1)
Lesný národný majetok spravujú krajské správy lesov (ďalej len „krajské správy“), pokiaľ nebol prevedený do správy inej organizácie štátneho socialistického sektora.
(2)
Krajské správy sú hospodárskymi organizáciami; sú právnickými osobami a zapisujú sa do podnikového registra.
§ 2
Pre krajské správy platia obdobne predpisy o národných podnikoch, pokiaľ toto nariadenie, prípadne štatút krajských správ neustanovia ináč.
§ 3
(1)
Krajské správy prevádzajú najmä pestovanie, obnovu a ochranu lesov, ťažbu a odvoz dreva, hospodária s lesnými semenami a sadenicami a vykonávajú lesníckotechnické meliorácie, ako i výkup surového dreva v rozsahu určenom štatútom. Vykonávajú tiež odbornú správu lesov; hospodária v lesoch, ktoré im boli dané do užívania.
(2)
Riadiacu činnosť a spoločné záležitosti obstarávajú krajské správy spravidla priamo; ostatné činnosti vykonávajú prostredníctvom výrobných zložiek (závodov).
§ 4
(1)
Závody prevádzajú najmä pestovanie, obnovu a ochranu lesa, ťažbu, odvoz a výkup dreva; môžu byť zriadené aj pre obstarávanie zvláštnych úloh lesného hospodárstva.
(2)
Závody sú samostatnými účtovnými jednotkami s obratovým účtom pre financovanie prevádzky; závody sa nezapisujú do podnikového registra.
§ 5
Právne pomery, organizáciu, činnosť, hospodárenie a riadenie krajských správ upraví štatút, ktorý vydá minister lesov a drevárskeho priemyslu so súhlasom vlády.
§ 6
Krajské správy sa zriaďujú z doterajších krajských správ lesov a správ lesného hospodárstva a z národných podnikov pre ťažbu dreva, ktoré zanikajú bez likvidácie. Minister lesov a drevárskeho priemyslu určí sídla a obvody pôsobnosti krajských správ.
§ 7
(1)
Na zabezpečenie vyučovacích a vedeckých úloh lesníckych vysokých škôl v úzkom vzťahu k potrebám lesného hospodárstva zriadi minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s ministrom školstva zvláštne fakultné lesné hospodárstva, do správy ktorých prevedie určité časti lesného národného majetku.
(2)
Štatút správ fakultných lesných hospodárstiev upraví právnu povahu, organizačné začlenenie a podrobnosti prevádzky týchto hospodárstiev.
(3)
Štatút správ fakultných lesných hospodárstiev vydá Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.
§ 8
(1)
Pre hospodársku úpravu lesov sa zriaďujú ako rozpočtové organizácie ústavy pre hospodársku úpravu lesov, jeden pre české kraje a jeden pre Slovensko.
(2)
Štatút ústavov vydá Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.
§ 9
Zrušuje sa vládne nariadenie č. 124/1951 Zb., o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva.
§ 10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykoná ho minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.