17/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 2. marca 1956
o prístupe Československej republiky k Medzinárodnému dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, dojednanému v Ženeve 7. novembra 1952
Na VII. zasadaní zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode v Ženeve bol 7. novembra 1952 dojednaný Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu.
Podľa svojho článku XI nadobudol tento dohovor účinnosť tridsiatym dňom po dni, keď bola zložená pätnásta listina o ratifikácii, prijatí, či prístupe, t. j. 20. novembra 1955.
Vláda prejavila svojím uznesením zo 14. septembra 1955 súhlas s prístupom Československej republiky k tomuto dohovoru. Prezident republiky ratifikoval tento dohovor 22. októbra 1955 a ratifikačné listiny boli zložené 12. januára 1956 podľa článku X tohto dohovoru u generálneho sekretára Spojených národov.
Podľa svojho článku XI nadobudol tento dohovor účinnosť pre každú pristupujúcu vládu tridsiatym dňom po dni, keď táto vláda zložila svoju listinu o ratifikácii, prijatí či prístupe, nadobudol teda účinnosť pre Československú republiku 11. februárom 1956.
Okrem Československej republiky sú touto zmluvou až doteraz viazané tieto štáty: Austrália (s platnosťou tiež pre územia, za zahraničný styk ktorých Austrália zodpovedá), Dánsko, Egypt, Fínsko, India (s výhradami), Indonézia, Japonsko, Nemecká spolková republika (s výhradami), Holandsko (s platnosťou pre európske územie, Surinam, Holandskú Novú Guineu, Holandské Antily), Nórsko, Pakistan, Grécko, Spojené kráľovstvo (včítane ostrova Man), Španielsko (s výhradami), Švédsko a Švajčiarsko.
Český preklad Medzinárodného dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu sa vyhlasuje ako samostatná časť Prílohy Zbierky zákonov.*)
David v. r.
(Preklad)
Medzinárodný dohovor o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu
Vlády, ktoré podpísali tento dohovor,
v presvedčení, že prijatie jednotných pravidiel, týkajúcich sa dovozu vzoriek tovaru každého druhu, či už ide o prírodné produkty alebo o výrobky, a reklamného materiálu, podporí rozmach medzinárodného obchodu,
dohodli sa takto:
Článok I
Definície
Pre účely tohto dohovoru:
a)
výrazom „dovozné dávky" rozumia sa clá a všetky iné dávky a dane, vyberané pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom, ako aj spotrebné dávky a vnútorné dane, ktorým podlieha dovážaný tovar, avšak s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých výška je obmedzená na približnú cenu preukázaných služieb a ktoré nevytvárajú nepriamu ochranu domácich výrobkov, alebo zdanenie dovozu pre fiskálne účely;
b)
výrazom „osoby" sa rozumia osoby fyzické i právnické;
c)
ak sa hovorí o území zmluvnej strany, rozumie sa tým územie materské i akékoľvek iné územie, za ktoré je táto zmluvná strana medzinárodne zodpovedná a na ktoré sa podľa ustanovení článku XIII vzťahuje tento dohovor.
Článok II
Oslobodenie vzoriek nepatrnej hodnoty od dovozných dávok
1.
Každá zmluvná strana oslobodí od dovozných dávok vzorky tovaru každého druhu dovážané na jej územie, ak majú iba nepatrnú hodnotu a ak sa nehodia na nič iné než na to, aby sa získavali za účelom dovozu objednávky tovaru predstaveného týmito vzorkami. Pri rozhodovaní o tom, či vzorky majú alebo nemajú nepatrnú hodnotu, colné úrady dovážajúcej krajiny môžu vziať do úvahy hodnotu každej jednotlivej vzorky alebo celkovú hodnotu všetkých vzoriek tvoriacich súčasť tej istej zásielky. Pri vykonávaní tohto odseku nebude hodnota zásielok odosielaných jedným odosielateľom rôznym príjemcom úhrnne spočítaná, i keď tieto zásielky sa dovážajú súčasne.
2.
Colné úrady dovážajúcej krajiny môžu požadovať, aby vzorky, ak sa majú oslobodiť od dovozných dávok podľa odseku 1 tohto článku, sa urobili neupotrebiteľnými ako tovar, a to označkovaním, roztrhnutím, predierkovaním a pod., bez toho však, že by táto zmena mala za následok, že by stratili povahu vzoriek.
Článok III
Prepustenie iných vzoriek s dočasným oslobodením od dovozných dávok
1.
V tomto článku rozumie sa výrazom „vzorky" taký tovar, ktorý predstavuje určitý druh tovaru už vyrobeného alebo modely tovaru, ktorého výroba sa pripravuje, za podmienky:
a)
že patrí osobe usadenej v cudzine a že sa dováža jedine preto, aby sa predložil alebo predviedol v dovážajúcej krajine za účelom získavania objednávok tovaru, ktorý sa má dodať z cudziny;
b)
že sa ani nepredá, ani neurčí na iné bežné užívanie, vynímajúc predvedenie a že sa ani nepoužije akýmkoľvek iným spôsobom, či už v nájme alebo za odplatu za jeho pobytu v dovážajúcej krajine;
c)
že je určený na spätný vývoz vo vhodnom čase a
d)
že možno zistiť jeho totožnosť pri spätnom vývoze, avšak nevzťahuje sa na tie prípady, keď tou istou osobou sa dovážajú alebo tomu istému príjemcovi zasielajú rovnaké predmety v takom množstve, že posudzované úhrnom nemajú už povahu vzoriek podľa bežných obchodných zvyklostí.
2.
Vzorky podliehajúce dovozným dávkam, dovážané z územia jednej zmluvnej strany osobami usadenými na území inej zmluvnej strany, či už prostredníctvom obchodného cestujúceho či bez neho, sa dočasne prepustia bez dovozných dávok na územie každej zo zmluvných strán, ak sa zloží v hotovosti zábezpeka za dovozné dávky a iné sumy, ktoré by sa prípadne požadovali, alebo ak sa dá záruka za ich prípadné zaplatenie. Zábezpeky zložené (s výnimkou tých, ktoré by sa mohli požadovať podľa čl. VI tohto dohovoru) nesmú však prekročiť výšku dovozných dávok, zvýšených o 10 %.
3.
Aby osoby, o ktoré ide, mohli dosiahnuť výhody určené týmto článkom, musia sa spravovať zákonmi a nariadeniami vydanými v tejto veci úradmi dovážajúcej krajiny a zachovávať colné predpisy platné v tejto krajine. Pokiaľ ide o vozidlá a priemyslové a pôdohospodárske stroje a zariadenia, ktorých colná hodnota prevyšuje 1000 $ Spojených štátov amerických (alebo ich protihodnotu v inej mene), môže sa dovozcom uložiť, aby ohlásili miesto určenia týchto strojov, zariadení a vozidiel; okrem toho môžu byť vyzvané colnými úradmi dovážajúcej krajiny, aby kedykoľvek preukázali, že tieto stroje, zariadenia a vozidlá sú na ohlásenom mieste. Colné úrady dovážajúcej krajiny môžu tieto stroje, zariadenia a vozidlá zapečatiť alebo iným spôsobom znemožniť ich prevádzku pre dobu určenú pre dočasnú bezcelnosť a vymedziť miesta, kde môžu sa uviesť do chodu a predviesť.
4.
Pre neskoršie zistenie totožnosti vzoriek colné úrady dovážajúcej krajiny budú zásadne uznávať za postačujúce značkovanie vykonané colnými úradmi niektorej zmluvnej strany s podmienkou, že tieto vzorky budú sprevádzané podrobným opisom overeným colnými úradmi tejto zmluvnej strany. Ďalšie značkovanie vzoriek možno vykonať len vtedy, ak to považujú colné úrady dovážajúcej krajiny za nevyhnutné na zabezpečenie totožnosti vzoriek pri ich spätnom vývoze. Značkovanie vzoriek nesmie spôsobiť ich neupotrebiteľnosť.
5.
Lehota, v ktorej sa dovoľuje spätný vývoz vzoriek požívajúcich oslobodenie od dovozných dávok podľa tohto článku, určuje sa aspoň na šesť mesiacov. Po uplynutí lehoty určenej pre spätný vývoz, dovozné dávky a iné sumy prípadne požadované sa vyberú zo vzoriek, ktoré sa späť nevyviezli. Môžu sa taktiež vybrať pred uplynutím tejto lehoty zo vzoriek, ktoré prestanú vyhovovať podmienkam určeným v prvom odseku tohto článku.
6.
Pri spätnom, v určenej lehote uskutočnenom, vývoze vzoriek dovezených za podmienok uvedených v tomto článku, sa vrátenie zložených súm alebo uvoľnenie záruky, zloženej pri dovoze podľa druhého odseku tohto článku, vykoná bez meškania niektorým pohraničným alebo vnútrozemským colným úradom na to oprávneným, prípadne po odpočítaní dávok a iných súm zo vzoriek, ktoré sa nepredložili na spätný vývoz. Zložené sumy môžu sa však vrátiť za určitých zvláštnych okolností iným spôsobom pod podmienkou, že toto vrátenie sa bez prieťahu vykoná. Každá zmluvná strana uverejní zoznam colných úradov splnomocnených na vykonanie týchto úkonov.
Článok IV
Dovoz reklamného materiálu oslobodeného od dovozných dávok
1.
Každá zmluvná strana oslobodí od dovozných dávok katalógy, cenníky a obchodné prospekty týkajúce sa
a)
tovaru dávaného na predaj alebo do prenájmu alebo
b)
poskytovania služieb ponúkaných v odbore dopravy alebo obchodného poistenia osobou usadenou na území niektorej inej zmluvnej strany,
ak tieto dokumenty sa dovážajú z územia ktorejkoľvek zmluvnej strany pod podmienkou, že každá zásielka
i)
pozostáva len z jediného dokumentu alebo
ii)
obsahuje len jeden výtlačok od každého dokumentu, ak pozostáva z viacerých dokumentov, alebo
iii)
keď jej hrubá váha nepresahuje 1 kg, nech sa skladá z akéhokoľvek počtu dokumentov a ich výtlačkov. Súčasné odosielanie viacerých zásielok rôznym príjemcom v krajine dovozu nie je na prekážku colnému oslobodeniu, ak sa každému príjemcovi zasiela len jedna zásielka.
2.
Nehľadiac na ustanovenia prvého odseku tohto článku zmluvná strana nie je povinná oslobodiť od dovozných dávok pri dovoze na svoje územie:
a)
katalógy, cenníky a obchodné prospekty, na ktorých nie je nápadne uvedené meno cudzozemského podniku, ktorý vyrába, predáva či prenajíma tovar alebo ktorý ponúka poskytnutie služieb v doprave alebo obchodnom poistení, na ktoré sa vzťahujú oné katalógy, cenníky alebo prospekty;
b)
katalógy, cenníky a obchodné prospekty, ktoré sú vyhlasované do voľného obehu colným úradom krajiny dovozu v združených zásielkach, aby sa potom rozosielali jednotlivým príjemcom na tomto území.
Článok V
Prepúšťanie reklamných filmov s dočasným oslobodením od dovozných dávok
Za podmienok určených v článku III tohto dohovoru každá zmluvná strana poskytne úľavy určené týmto článkom kinematografickým pozitívnym filmom reklamnej povahy o šírke nepresahujúcej 16 mm, ak sa uspokojivo preukáže colným úradom, že ide o filmy, reprodukujúce hlavne fotografie (so zvukovým pásmom či bez neho), predvádzajúce povahu alebo činnosť výrobkov alebo hmôt, ktorých vlastnosti nemožno vhodne ukázať pomocou vzoriek alebo katalógov, pod podmienkou, že tieto filmy:
a)
sa vzťahujú na výrobky alebo zariadenia dávané do predaja alebo do prenájmu osobou usadenou na území jednej zo zmluvných strán;
b)
sú také, že môžu sa predvádzať prípadným zákazníkom, nie však premietať verejne;
c)
sú dovážané v balíku obsahujúcom len jednu kópiu každého filmu a netvoriacom súčasť významnejšej zásielky filmov.
Článok VI
Dočasné výnimky zo zákazov a dovozných obmedzení
1.
Žiadna zmluvná strana nebude používať dovozné zákazy a obmedzenia (iné než sú dovozné dávky), či už s pomocou kontingentov, dovozných povolení alebo iných opatrení, na tovar pochádzajúci z územia inej zmluvnej strany:
a)
ktorý požíva oslobodenie od dovozných dávok podľa ustanovení článkov II alebo IV tohto dohovoru (alebo ktorý by toto oslobodenie požíval, keby podliehal clu),
alebo
b)
ktorý je prepustený s dočasným oslobodením podľa ustanovení článkov III alebo V tohto dohovoru (alebo, ktorý by požíval toto oslobodenie, keby podliehal clu),
pokiaľ dovoz tohto tovaru nemá za následok žiadnu platbu, vynímajúc úhradu dopravného a poistenia alebo úhradu služieb poskytnutých v dovážajúcej krajine osobou v nej usadenou.
2.
Pokiaľ ide o tovar, ktorý je prepustený s dočasným colným oslobodením podľa článkov III alebo V tohto dohovoru (alebo ktorý by ho požíval, keby podliehal clu), vyňatie z dovozných zákazov a obmedzení platí len po dobu, na ktorú je povolené prepustenie s dočasným colným oslobodením (alebo by bolo povolené, keby tento tovar podliehal clu). Ak nie je tento tovar vyvezený späť v lehote, na ktorú bolo povolené vyňatie zo zákazu o obmedzení podľa odseku 1 tohto článku, úrady dovážajúcej krajiny môžu urobiť opatrenia, ktoré by sa vykonali, keby vyňatie zo zákazov a obmedzení nebolo bývalo povolené. Úrady krajiny dovozu môžu za tým účelom požadovať primeranú záruku, ako zloženie osobitnej zábezpeky, rozdielnej od zábezpeky zloženej na zabezpečenie dovozných dávok.
3.
Ustanovenia tohto dohovoru nebudú brániť tomu, aby zmluvná strana mohla používať dovozné zákazy alebo obmedzenia:
a)
nutné na ochranu verejnej mravnosti alebo podstatných záujmov bezpečnosti;
b)
nutné na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín;
c)
týkajúce sa dovozu zlata alebo striebra;
d)
nutné na to, aby sa zabezpečilo zachovávanie zákonov a nariadení týkajúcich sa vykonávania colných predpisov, štátnych monopolov a ochrany patentov, ochranných známok, práva autorského a reprodukčného;
e)
nutné na zamedzenie klamných praktík;
f)
vzťahujúce sa na výrobky trestancov;
g)
nutné na vykonávanie noriem alebo úprav pri triedení, akostnej kontrole alebo predaji výrobkov určených pre medzinárodný obchod.
Článok VII
Zjednodušenie formalít
1.
Každá zmluvná strana obmedzí čo najviacej formality vyžadované pri poskytovaní úľav určených týmto dohovorom.
2.
Každá zmluvná strana bezodkladne uverejní všetky predpisy vydané v tejto veci tak, aby sa záujemci mohli s nimi oboznámiť a vyhnúť sa tak škodám, ktoré by mohli utrpieť z neznalosti týchto formalít.
Článok VIII
Urovnanie sporov
1.
Každý spor, ktorý vznikne medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru, urovná sa, v medziach možnosti, priamym konaním medzi nimi.
2.
Každý spor, ktorý sa neurovná konaním, predloží sa osobe alebo orgánu, prijatému vo vzájomnej zhode zmluvnými stranami, medzi ktorými došlo k sporu; keby sa však tieto strany nemohli zhodnúť na výbere tejto osoby či tohto orgánu, môže ktorákoľvek z nich požiadať prezidenta Medzinárodného súdneho dvora, aby určil rozhodcu.
3.
Rozhodnutie vykonané osobou či orgánom, určeným podľa odseku 2 tohto článku, je pre zúčastnené zmluvné strany záväzné.
Článok IX
Podpis a ratifikácia
1.
Tento dohovor je otvorený do 30. júna 1953 na podpis vládam všetkých zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode, vládam všetkých členských štátov Spojených národov alebo ktoréhokoľvek štátu, ktorému generálny sekretár Spojených národov za týmto účelom doručil výtlačok tohto dohovoru.
2.
Tento dohovor je podrobený ratifikácii alebo prijatiu signatárnymi vládami podľa ich ústavných predpisov. Ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí sa zložia u generálneho sekretára Spojených národov.
Článok X
Prístup
1.
Tento dohovor je otvorený k prístupu vládam štátov uvedených v odseku 1 článku IX.
2.
Prijatie sa stane zložením listiny o prístupe u generálneho sekretára Spojených národov.
Článok XI
Vstup do účinnosti
Len čo pätnásť vlád uvedených v článku IX zloží svoje listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe, tento dohovor vstúpi medzi nimi do účinnosti tridsiateho dňa po dni, keď sa zložila pätnásta listina o ratifikácii, prijatí či prístupe. Pre ktorúkoľvek inú vládu vstúpi do účinnosti tridsiatym dňom po dni, keď táto vláda zložila svoju listinu o ratifikácii, prijatí či prístupe.
Článok XII
Výpoveď
1.
Až bude tento dohovor v účinnosti po dobu troch rokov, môže ho každá zmluvná strana vypovedať oznámením doručeným generálnemu sekretárovi Spojených národov.
2.
Výpoveď stane sa účinná šesť mesiacov po dni, keď generálny sekretár Spojených národov dostal oznámenie.
Článok XIII
Územná aplikácia
1.
Každá vláda môže pri zložení svojej listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe, alebo v ktorejkoľvek neskoršej dobe vyhlásiť v oznámení doručenom generálnemu sekretárovi Spojených národov, že vykonávanie tohto dohovoru sa vzťahuje na jedno alebo viac území, za ktoré je medzinárodne zodpovedná, a dohovor sa potom bude vzťahovať na územia vyznačené v onom oznámení začínajúc tridsiatym dňom po dni, keď generálny sekretár Spojených národov dostal toto oznámenie alebo dňom, keď tento dohovor vstúpi do účinnosti podľa článku XI, ak tento posledný dátum je neskorší.
2.
Každá vláda, ktorá podľa ustanovení odseku 1 tohto článku urobila vyhlásenie o rozšírení tohto dohovoru na niektoré územie, za ktoré je medzinárodne zodpovedná, môže podľa ustanovení článku XII vypovedať tento dohovor osobitne pre toto územie.
Článok XIV
Výhrady
1.
Každý štát môže pri podpise alebo pri skladaní svojej listiny o ratifikácii, o prijatí alebo prístupe vyhlásiť, že sa necíti viazaným niektorými ustanoveniami tohto dohovoru, ktoré sám určí.
2.
Každý štát, pri oznámení podľa článku XIII tohto dohovoru o tom, že tento dohovor sa bude vzťahovať na jedno alebo na viac území, za ktoré je medzinárodne zodpovedný, môže urobiť obdobné vyhlásenie, ako je vyhlásenie uvedené v odseku 1 tohto článku, za všetky územia zahrnuté v onom oznámení alebo za ktorékoľvek jednotlivé z nich.
3.
Len čo niektorý štát urobí výhradu týkajúcu sa ktoréhokoľvek článku tohto dohovoru pri podpise, ratifikácii, prijatí, prístupe alebo pri oznámení podľa článku XIII, generálny sekretár Spojených národov oznámi znenie tejto výhrady všetkým štátom, ktoré sú alebo sa môžu stať zmluvnou stranou tohto dohovoru. Každý štát, ktorý podpísal, ratifikoval či prijal tento dohovor, alebo ktorý k nemu pristúpil skôr, než sa táto výhrada urobila (alebo, ak dohovor nevstúpil do účinnosti, ktorý tento dohovor podpíše, bude ratifikovať, či prijme alebo k nemu pristúpi do dňa jeho vstupu do účinnosti), má právo vzniesť námietky proti ktorejkoľvek z týchto výhrad. Ak žiadny štát oprávnený vzniesť námietky neoznámi ich generálnemu sekretárovi Spojených národov najneskoršie v deväťdesiaty deň po oznámení výhrady (alebo po dni, keď dohovor vstúpi do účinnosti, ak je tento dátum neskorší), bude sa dotyčná výhrada považovať za prijatú.
4.
Ak dostane generálny sekretár Spojených národov od niektorého zo štátov, oprávnených vzniesť námietky, oznámenie o nejakej námietke, oznámi túto námietku štátu, ktorý urobil výhradu, a vyzve ho, aby mu oznámil, či môže výhradu odvolať, alebo či podľa okolností dáva prednosť tomu, aby sa vzdal ratifikácie, prijatia, prístupu alebo vykonávania dohovoru na území, ktorého (alebo ktorých) sa výhrada týkala.
5.
Štát, ktorý urobil výhradu, voči ktorej bola vznesená námietka podľa odseku 3 tohto článku, stane sa zmluvnou stranou tohto dohovoru iba vtedy, ak bola táto námietka odvolaná alebo ak prestala byť účinnou za podmienok určených v odseku 6 toho istého článku; tiež sa nebude môcť domáhať výhod tohto dohovoru pre územie, za ktoré je medzinárodne zodpovedný, v prospech ktorého urobil výhradu, ktorá vyvolala námietku podľa odseku 3 tohto článku, okrem prípadu, keď táto námietka bola odvolaná alebo prestala byť účinnou za podmienok určených v odseku 6 nižšie uvedenom.
6.
Každá námietka vznesená niektorým štátom, ktorý podpísal dohovor, bez toho, že by ho ratifikoval alebo prijal, prestane byť účinnou, ak do dvanásť mesiacov po dni, keď bola vznesená, nebude dohovor týmto štátom ratifikovaný alebo prijatý.
Článok XV
Oznamovanie podpisov, ratifikácií, prijatí a prístupov
Generálny sekretár Spojených národov oznámi všetkým štátom, ktoré dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj iným štátom, ktoré o to požiadajú, podpisy, ratifikácie a prijatia tohto dohovoru, ďalej prístupy k tomuto dohovoru; oznámi im aj dátum, kedy dohovor vstúpi do účinnosti, i každé oznámenie, ktoré mu došlo podľa článku XII a XIII.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali tento dohovor.
Dané v Ženeve 7. novembra roku tisíc deväťsto päťdesiateho druhého v jazykoch francúzskom a anglickom, pričom obidve znenia sú autentické, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží do archíva Spojených národov. Generálny sekretár Spojených národov doručí všetkým štátom, ktoré dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, overené odpisy tohto dohovoru.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenský preklad v Prílohe Zbierky zákonov na str. 3.