16/1956 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
Vládne nariadenie
z 27. apríla 1956
o schvaľovaní plánov železničnej prepravy
Vláda Republiky československej nariaďuje podľa § 24 ods. 1 zákona č. 97/1950 Zb., o dráhach:
Čl. I
Vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok, sa mení takto:
1.
§ 9 ods. 2 znie:
„(2)
Ročné plány prepravy zostavuje pre celú železničnú sieť Ministerstvo dopravy a schvaľuje ich vláda ako súčasť štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Štvrťročné plány prepravy s rozvrhnutím na jednotlivé mesiace schvaľuje minister dopravy, spravuje sa pritom ročným plánom prepravy.“.
2.
§ 12 ods. 2 znie:
„(2)
Mesačnú plánovanú normu prepráv tovaru prideľuje náčelník železnice podľa schváleného plánu prepravy, a to podľa rozhodnutia (rozpisu plánu) ústredných úradov, nadriadených odosielateľom.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1956; vykoná ho minister dopravy.
Široký v. r.

Pospíšil v. r.