Predpis bol zrušený predpisom 82/1958 Zb.

15/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.1956 do 27.12.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
Vládne nariadenie
z 25. apríla 1956
o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach, v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 14/1956 Zb.:
§ 1
Pre ocenenie športovcov, cvičiteľov, trénerov a iných telovýchovných pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a úspechy telesnej výchovy a športu,
1.
zavádzajú sa čestné tituly:
a)
„Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“,
b)
„Zaslúžilý majster športu“,
c)
„Zaslúžilý cvičiteľ“,
d)
„Zaslúžilý tréner“,
e)
„Majster športu“,
f)
„Vzorný cvičiteľ“,
g)
„Vzorný tréner“;
2.
prejavuje sa verejné uznanie.
Čestné tituly
§ 2
(1)
Čestný titul „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“ sa udeľuje zvlášť zaslúžilým a mimoriadne vynikajúcim pracovníkom v telesnej výchove a športe, ktorí obetavo pracovali v telovýchovnom hnutí najmenej 15 rokov a významne prispeli k úspechom, dosiahnutým československou telesnou výchovou a športom.
(2)
Tento čestný titul udeľuje prezident republiky na návrh vlády.
§ 3
(1)
Čestný titul „Zaslúžilý majster športu“ sa udeľuje zvlášť vynikajúcim športovcom, ktorí dosiahli mimoriadne športové úspechy a preslávili meno československej telesnej výchovy a športu.
(2)
Čestné tituly „Zaslúžilý cvičiteľ“ a „Zaslúžilý tréner“ sa udeľujú zvlášť zaslúžilým a vynikajúcim cvičiteľom a trénerom, ktorí obetavo pracovali v telovýchovnom hnutí najmenej 10 rokov, zvlášť vynikli v nadšenej cvičiteľskej (trénerskej) činnosti a vychovali viacej vynikajúcich cvičencov a športovcov alebo viacej celých kolektívov.
(3)
Tieto čestné tituly udeľuje vláda na návrh Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky.
§ 4
(1)
Čestný titul „Majster športu“ sa udeľuje vynikajúcim športovcom, ktorí dosiahli vysoké športové majstrovstvo a mimoriadne športové výsledky.
(2)
Čestné tituly „Vzorný cvičiteľ“ a „Vzorný tréner“ sa udeľujú cvičiteľom a trénerom, ktorých mimoriadne úspechy v telovýchovnej cvičiteľskej (trénerskej) práci výrazne prevyšujú výkony a výsledky práce iných cvičiteľov a trénerov a ktorí príkladným a nadšeným plnením všetkých svojich povinností sa stali vzorom, strhujúcim k nasledovaniu.
(3)
Tieto čestné tituly udeľuje Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky, a to u cvičiteľov a trénerov spravidla na návrh ústredného orgánu telovýchovného úseku, v ktorom cvičiteľ alebo tréner pracuje.
§ 5
Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport pri vláde Republiky československej určuje bližšie podmienky pre udeľovanie čestných titulov „Zaslúžilý majster športu“ a „Majster športu“.
§ 6
(1)
Pracovníci, ktorým sa udelil čestný titul, dostanú zároveň listinu o udelení čestného titulu (diplom).
(2)
S čestnými titulmi je spojené právo nosiť čestný odznak.
(3)
Diplom a čestný odznak odovzdá poctenému predseda Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky, prípadne osoba, ktorú tým poverí.
§ 7
Pri udelení čestného titulu „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“ možno poskytnúť čestný dar alebo čestný plat; udeľuje ich prezident republiky na návrh vlády.
§ 8
Verejné uznanie
(1)
Pracovníkom, ktorí svojou iniciatívnou a obetavou prácou získali zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu, sa prejavuje verejné uznanie.
(2)
Verejné uznanie prejavuje predseda Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky.
(3)
Pracovníci, ktorým sa prejavilo verejné uznanie, dostanú o tom listinu (diplom).
§ 9
Záverečné ustanovenie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády a predseda Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Republiky československej.
Široký v. r.