14/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.1956 do 31.12.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 12. apríla 1956,
ktorým sa doplňuje zákon č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Republiky československej sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach, sa doplňuje a znie:
(3) Prezident republiky, vláda alebo jej členovia a vedúci ústredných orgánov štátnej správy môžu prejavovať verejné uznanie. Podrobnosti určí vláda nariadením, ktoré vydá so súhlasom prezidenta republiky a v ktorom môže tiež určiť, kedy s verejným uznaním sú spojené prednostné práva, výhody a osobitné pocty alebo peňažné a iné odmeny."
Čl. II
Zrušuje sa ustanovenie § 11 zákona č. 71/1952 Zb., o organizácii telesnej výchovy a športu.
Čl. III
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.