13/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.1956 do 31.03.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
Zákonné opatrenie predsedníctva
Národného zhromaždenia
z 12. apríla 1956,
ktorým sa mení vládne nariadenie o premávke na cestách
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Republiky československej sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Vládne nariadenie č. 54/1953 Zb., o premávke na cestách, sa mení takto:
1.
§ 12 znie:
„(1)
Priestupky proti predpisom vydaným na ochranu cestnej premávky stíhajú v rozsahu ďalej uvedenom orgány verejnej bezpečnosti.
(2)
Držiteľov a vodičov motorových vozidiel a vodičov mestských koľajových vozidiel trestajú tieto orgány
a)
písomným pokarhaním alebo
b)
pokutou do 500 Kčs.
Okrem uloženia pokuty možno vymeniť i kupón k vodičskému preukazu.
(3)
Závažné priestupky osôb uvedených v predchádzajúcom odseku trestá trojčlenná trestná komisia, zriadená na dopravnom inšpektoráte v sídle okresného národného výboru, ktorá môže uložiť
a)
písomné pokarhanie alebo
b)
pokutu do 3000 Kčs.
Okrem uloženia pokuty môže táto komisia vymeniť kupón k vodičskému preukazu alebo odňať vodičský preukaz dočasne alebo natrvalo.
(4)
Za nevymožiteľnú pokutu nemožno uložiť náhradný trest odňatia slobody.
(5)
Ak je dopravný inšpektorát tej mienky, že čin sa má potrestať prísnejšie, postúpi vec príslušnému okresnému prokurátorovi.“.
2.
Doterajšie znenie § 16 označuje sa ako odsek (1) a pripojuje sa odsek (2), ktorý znie:
„(2)
So súhlasom vlády môžu ústredné národné výbory vydávať dopravné poriadky, ktorými sa pravidlá cestnej premávky prispôsobujú miestnym dopravným potrebám.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.