12/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 12. apríla 1956
o zrušení Jednotného fondu pracujúcich
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Republiky československej sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Jednotný fond pracujúcich sa ruší k 31. decembru 1955. Jeho likvidáciu vykoná Ústredná rada odborov po dohode s Ministerstvom financií.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
ustanovenia §§ 24, 24a) a 32 dekrétu č. 104/1945 Zb., o závodných a podnikových radách, v znení zákona č. 188/1948 Zb.,
2.
ustanovenia §§ 45 a 46 vládneho nariadenia č. 216/1946 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia dekrétu č. 104/1945 Zb.
§ 3
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.