Predpis bol zrušený predpisom 52/1960 Zb.

1/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1956 do 30.04.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
Vládne nariadenie
z 20. januára 1956
o zriadení Štátneho výboru pre výstavbu, Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Zriaďuje sa Štátny výbor pre výstavbu ako ústredný orgán štátnej správy pre otázky výstavby. Štátny výbor pre výstavbu je objektívnym orgánom vlády v ekonomických, technických a umeleckých otázkach výstavby; je podriadený vláde.
§ 2
(1)
Štátny výbor pre výstavbu sústavne zabezpečuje na základe najširšieho prehľadu o potrebách investičnej výstavby vysokú hospodárnosť, technickú pokrokovosť a kultúrnu úroveň investičnej výstavby a technický rozvoj stavebníctva.
(2)
Štátny výbor pre výstavbu na úseku výstavby najmä zostavuje návrhy súborného plánu technického rozvoja stavebníctva, návrhy plánu typizačných prác a návrhy plánu vedecko-výskumných prác, schvaľuje návrhy štátnych noriem a smerníc celoštátnej povahy, určených štátnym plánom normalizačných prác, a metodicky riadi a koordinuje projektové a prieskumné práce všetkých rezortov.
(3)
Na zabezpečenie svojich úloh môže Štátny výbor pre výstavbu vydávať všeobecné právne predpisy.
§ 3
Štátny výbor pre výstavbu sa skladá z ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu, z jeho námestníkov a z ďalších členov. Štátny výbor pre výstavbu má potrebný aparát, ktorý pracuje na jeho úlohách.
§ 4
(1)
Na čele Štátneho výboru pre výstavbu je minister predseda Štátneho výboru pre výstavbu, ktorý vedie prácu Štátneho výboru pre výstavbu a činnosť jeho aparátu.
(2)
Námestníkov ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu a ostatných členov Štátneho výboru pre výstavbu vymenúva a odvoláva vláda.
§ 5
(1)
Za riadnu činnosť Štátneho výboru pre výstavbu zodpovedá minister predseda Štátneho výboru pre výstavbu vláde.
(2)
Jednotliví členovia Štátneho výboru pre výstavbu zodpovedajú priamo vláde za to, že pri uznášaní Štátneho výboru pre výstavbu zaujali stanovisko na základe úplnej a odbornej znalosti veci a v súlade so zákonmi a smernicami hospodárskej politiky vlády.
§ 6
Podrobnosti o organizácii a pôsobnosti Štátneho výboru pre výstavbu určí štatút, ktorý vydá vláda.
§ 7
(1)
Zriaďuje sa Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu ako ústredný úrad.
(2)
Na čele Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda; predseda je podriadený ministrovi predsedovi Štátneho výboru pre výstavbu.
§ 8
(1)
Do pôsobnosti Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu patrí najmä riadenie územného plánovania, plánovania, projektovania a komplexnej výstavby miest a dedín, vykonávanie architektonicko-stavebnej inšpekcie, sledovanie otázok architektonických pamiatok z hľadiska rozvoja miest a dedín a overovanie úžitkovej a umeleckej úrovne hromadných výrobkov pre vnútorné zariadenie obytných a občianskych stavieb.
(2)
Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu riadi činnosť orgánov pre výstavbu rád národných výborov a podriadených projektových organizácií.
(3)
Na zabezpečenie svojich úloh môže Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu vydávať všeobecné právne predpisy.
§ 9
(1)
Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu vykonáva svoju pôsobnosť na Slovensku prostredníctvom Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku.
(2)
Na čele Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva Sbor povereníkov na návrh predsedu Sboru povereníkov, urobený so súhlasom ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu. Predseda Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku zodpovedá za jej činnosť aj Sboru povereníkov.
(3)
Predseda Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu riadi činnosť Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku smernicami a pokynmi, ktoré dáva predsedovi Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku.
§ 10
Podrobnosti o organizácii a pôsobnosti Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku určia štatúty; štatút Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu vydá vláda, štatút Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku vydá Sbor povereníkov na návrh predsedu Sboru povereníkov, urobený so súhlasom ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu.
§ 11
(1)
Vládny výbor pre výstavbu, zriadený vládnym nariadením č. 28/1952 Zb., o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií, sa zrušuje; jeho pôsobnosť podľa predpisov o plánovaní a tvorbe cien prechádza na Štátny výbor pre výstavbu.
(2)
Doterajšia pôsobnosť Ministerstva miestneho hospodárstva v odbore územného plánovania, projektovania a výstavby miest a dedín prechádza na Ústrednú správu pre bytovú a občiansku výstavbu.
§ 12
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykonajú ho všetci členovia vlády:
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.