Chronologický register predpisov ročníka 1956

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1956 Zb. Nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre výstavbu, Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku
2/1956 Zb. Nariadenie o organizácii lesného hospodárstva
3/1956 Zb. Nariadenie ministra dopravy o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
4/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia.
5/1956 Zb. Nariadenie o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952
6/1956 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1956
7/1956 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu
8/1956 Zb. Nariadenie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania)
9/1956 Zb. Nariadenie o dodávke a odbere vývozných investičných celkov
10/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o odbornej spôsobilosti vyučovať jednotlivé odbory umenia, a o udeľovaní a odňatí oprávnenia súkromne vyučovať v odbore umenia
11/1956 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1956 a 1957
12/1956 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich
13/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa mení vládne nariadenie o premávke na cestách
14/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa doplňuje zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach
15/1956 Zb. Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe
16/1956 Zb. Nariadenie o schvaľovaní plánov železničnej prepravy
17/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Medzinárodnému dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, dojednanému v Ženeve 7. novembra 1952
18/1956 Zb. Nariadenie o odstránení a urovnaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov
19/1956 Zb. Nariadenie o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy
20/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
21/1956 Zb. Vyhláška o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori
22/1956 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách dohodnutom 22. decembra 1952 v Buenos Aires
23/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 5 ods. 3 a 4 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku)
24/1956 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
25/1956 Zb. Zákonné opatrenie o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach
26/1956 Zb. Zákonné opatrenie o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov
27/1956 Zb. Nariadenie o mestských národných výboroch v západočeských kúpeľoch
28/1956 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych
29/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu
30/1956 Zb. Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov učiteľov a vychovávateľov
31/1956 Zb. Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov zdravotníckych pracovníkov
32/1956 Zb. Nariadenie o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly
33/1956 Zb. Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch
34/1956 Zb. Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev
35/1956 Zb. Nariadenie o úpravách v organizácii verejnej správy
36/1956 Zb. Vyhláška o úprave niektorých pomerov Živnostenskej banky, národného podniku
37/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
38/1956 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
39/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štátnej zmluve o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska
40/1956 Zb. Zákon o štátnej ochrane prírody
41/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb.
42/1956 Zb. Nariadenie o hygienickej ochrane práce
43/1956 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa menia ustanovenia o mzde zamestnancov povolaných na službu v brannej moci
44/1956 Zb. Zákonné opatrenie o dokumentácii investičnej výstavby
45/1956 Zb. Zákon o skrátení pracovného času
46/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vysokých školách
47/1956 Zb. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon)
48/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
49/1956 Zb. Nariadenie o ďalšej zmene nariadenia o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom
50/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore nahradzujúcom Dohovor o Medzinárodnom chladiarenskom ústave, dojednaný 21. júna 1920 a pozmenený 31. mája 1937, dojednanom 1. decembra 1954 v Paríži
51/1956 Zb. Nariadenie o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
52/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946
53/1956 Zb. Nariadenie o zvýšení niektorých dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia
54/1956 Zb. Zákon o nemocenskom poistení zamestnancov
55/1956 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení
56/1956 Zb. Nariadenie o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
57/1956 Zb. Nariadenie o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev
58/1956 Zb. Zákon o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia
59/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
60/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky
61/1956 Zb. Zákonné opatrenie o ťažbe rašelín
62/1956 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu
63/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon č. 86/1950 Zb.
64/1956 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)
65/1956 Zb. Zákon o prokuratúre
66/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o organizácii súdov
67/1956 Zb. Zákon o hospodárení s bytmi
68/1956 Zb. Zákon o organizácii telesnej výchovy
69/1956 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia niektorých zákonov o daniach platených obyvateľstvom
70/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve
71/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch
72/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
73/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na výkonné orgány národných výborov
74/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dopravnej dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou z 13. januára 1956