66/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 12. septembra 1955
o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi
K Protokolu o doložkách o rozsudičovi, dojednanému v Ženeve 24. septembra 1923, pristúpil 24. októbra 1951 Izrael a Protokol preň nadobudol účinnosť 13. januára 1952.
Rakúsko je v pomere k Československej republike Protokolom viazané od 10. decembra 1953.
David v. r.