62/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
Zákonné opatrenie
predsedníctva Národného zhromaždenia
z 15. decembra 1955
o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Peňažné pohľadávky z pomerov občianskoprávnych voči cudzine a navzájom, pri ktorých začala plynúť premlčacia doba pred 1. januárom 1952 a ktoré sa podľa § 1 ods.1 zákona č. 101/1953 Zb., o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok, doteraz nepremlčali, premlčia sa dňom, ktorý určí vláda nariadením.
(2)
Peňažné pohľadávky z pomerov občianskoprávnych voči cudzine a navzájom, pri ktorých sa skončila premlčacia doba, najmenej trojročná, v dobe od 31. decembra 1948 do 31. decembra 1953, možno uplatniť, ak tomu nebráni právoplatné rozhodnutie, až do dňa, ktorý určí vláda nariadením.
(3)
Nariadenie vlády podľa odsekov 1 a 2 musí sa vyhlásiť aspoň šesť mesiacov vopred.
§ 2
Ustanovenia § 1 nemožno použiť pre pohľadávky na úhradu osobných potrieb podľa zákona, pre pohľadávky z pomeru pracovného a zo sprostredkovateľských zmlúv a pre nároky z pomerov zmenečných.
§ 3
Na započítanie proti pohľadávkam, ktorých uplatnenie umožňuje toto zákonné opatrenie, hodia sa i pohľadávky premlčané v dobe od 31. decembra 1948 do konca roku 1955. Tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia, vylučujúce započítanie pohľadávok proti štátu.
§ 4
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembrom 1955; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm.dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.