61/1955 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 15. decembra 1955
o zmene predpisov o rozvode
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I.
Zákon č. 265/1949 Zb., o rodinnom práve, sa mení a doplňuje takto:
§ 30 znie:
„(1)
Ak nastal z dôležitých dôvodov medzi manželmi hlboký a trvalý rozvrat, môže manžel žiadať, aby súd zrušil manželstvo rozvodom.
(2)
Ak majú manželia maloleté deti, nemožno manželstvo rozvodom zrušiť, ak by to bolo v rozpore so záujmom detí.
(3)
Manželstvo nemožno zrušiť rozvodom, ak oň žiada manžel, ktorý rozvrat výlučne zavinil, ledaže druhý manžel prejaví s rozvodom súhlas.
(4)
Avšak i bez tohto súhlasu môže súd, majúc na zreteli záujem spoločnosti, zrušiť manželstvo rozvodom vo výnimočných prípadoch, ak manželia po dlhú dobu spolu nežijú.“.
Čl. II
Zákon č. 173/1950 Zb., o súdnych poplatkoch, sa mení a doplňuje takto:
K § 4 ods. 3 sa pripojuje ďalšia veta tohto znenia:
„Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije, ak vyhovel súd návrhu na rozvod manželstva podanému manželom, ktorý rozvrat manželstva výlučne zavinil, napriek tomu, že odporca s rozvodom nesúhlasil, a ak použil súd ustanovenie § 130 o. s. p.“.
Čl. III
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykonajú ho ministri spravodlivosti a financií.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimúnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.