59/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1955 do 22.12.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 22. novembra 1955
o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok)
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Sudcovia a prokurátori
§ 1
(1)
Popri predpokladoch určených v § 4 zákona č. 67/1950 Zb., o pracovných a platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov, určujú sa ako ďalšie predpoklady pre ustanovenie za sudcu alebo prokurátora čakateľská prax a justičná prax.
(2)
Minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor môžu výnimočne z dôležitých dôvodov týkajúcich sa rozmiestnenia pracovníkov upustiť od splnenia predpokladu čakateľskej praxe alebo justičnej praxe; ustanovenie § 4 ods. 3 zákona č. 67/1950 Zb., ostáva nedotknuté.
§ 2
Sudcu alebo prokurátora možno ustanoviť len na voľné funkčné miesto.
§ 3
Systemizácia určuje osobné stavy sudcov a prokurátorov a ich platy podľa spoločenského významu, obťažnosti a rozsahu úloh nimi obstarávaných a upravuje
a)
označenie (nomenklatúru) jednotlivých funkcií (funkčných miest), charakteristiku funkčnej činnosti, ako aj dĺžku justičnej praxe pri funkciách, pre ktoré sa požaduje;
b)
funkčné platy za výkon jednotlivých funkcií;
c)
počet funkčných miest podľa ich označenia (nomenklatúry) a podľa schválenej organizačnej štruktúry;
d)
celkové priemery platov sudcov a prokurátorov systemizovaného osobného stavu.
§ 4
(1)
O hodnotení sudcov a prokurátorov a o ich platových pomeroch platia primerane ustanovenia §§ 5 až 10, 14, 16 ods. 4, 17, 19 až 21 vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu.
(2)
O nároku na funkčný (osobný) plat po čas neprítomnosti v práci platia až do novej všeobecnej úpravy doterajšie predpisy o poskytovaní základného platu po čas tejto neprítomnosti.
Právni čakatelia
§ 5
(1)
Právnych čakateľov prijíma pre odbor Ministerstva spravodlivosti minister spravodlivosti, pre odbor prokuratúry generálny prokurátor.
(2)
Pracovný pomer právnych čakateľov sa spravuje obdobne ustanoveniami zákona č. 66/1950 Zb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov; platové pomery právnych čakateľov upraví vláda.
(3)
Minister spravodlivosti určí, ktoré jednotlivé úkony vyhradené zákonom sudcovi alebo štátnemu notárovi môže vykonať s právnymi účinkami právny čakateľ.
(4)
Ustanovenia odseku 1 a 3 sa vzťahujú tiež na právnych čakateľov z rád vojakov; príslušné opatrenia podľa týchto odsekov robí minister spravodlivosti, prípadne generálny prokurátor po dohode s ministrom národnej obrany.
(5)
Pre platové pomery právnych čakateľov z rád vojakov platia ustanovenia zákona č. 88/1952 Zb., o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl, a ustanovenia jeho vykonávacích predpisov.
§ 6
(1)
Účelom čakateľskej praxe je vyškoliť právnych čakateľov po ideovej a odbornej stránke pre ich budúcu činnosť. Čakateľská prax je dvojročná; ukončuje sa záverečným zhodnotením, ktorým sa zisťujú politické, odborné a praktické znalosti právneho čakateľa.
(2)
Výchovu právnych čakateľov pre súdy a štátne notárstvo po čas čakateľskej praxe organizuje a vedie Ministerstvo spravodlivosti. Výchovu právnych čakateľov na prokuratúrach organizuje a vedie generálny prokurátor.
(3)
Pre výchovu advokátskych koncipientov, ktorú organizuje a vedie Ministerstvo spravodlivosti, platia obdobne ustanovenia odseku 1.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 7
(1)
Bližšie predpisy na vykonanie tohto zákonného opatrenia vydá, pokiaľ sa v ňom neustanovuje inak, vláda, prípadne orgány, ktoré na to splnomocní.
(2)
Vláda tiež vydá smernice o prevode sudcov a prokurátorov do novej platovej úpravy, určenej týmto zákonným opatrením.
§ 8
Dňom začiatku účinnosti tohto zákonného opatrenia strácajú platnosť všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonným opatrením. Najmä strácajú platnosť
a)
§§ 2, 3 a 4 ods. 1 č. 3 zákona č. 67/1950 Zb., o pracovných a platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (sudcovského zákona);
b)
vládne nariadenie č. 71/1950 Zb., ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov s výhradou ustanovenia § 4 ods. 2 tohto zákonného opatrenia;
c)
zákon č. 33/1953 Zb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry.
§ 9
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1955; vykoná ho predseda vlády a minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.