5/1955 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
Vládne nariadenie
z 8. februára 1955
o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
Čl. I
Najvyšší rad Československej republiky ponesie meno Klementa Gottwalda. Názov radu „Rád budovania socialistickej vlasti“ sa mení na „Rad Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti“.
Čl. II
Rad Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti nesie v strede prednej strany päťcípej hviezdy (čl. I, ods. 4 stanov pripojených k vl. nar. č. 14/1953 Zb.) razený kotúč s plastickou podobizňou Klementa Gottwalda.
Čl. III
Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na dosiaľ udelené rady.
Čl. IV
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.