42/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
Vládna vyhláška
z 10. augusta 1955
o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike
Vláda Československej republiky vyhlasuje v zmysle §§ 644 a 646 zákona č. 142/1950 Zb. (občianskeho súdneho poriadku):
Na území Československej republiky sú na základe vzájomnosti vykonateľné, za podmienok § 645 zákona č. 142/1950 Zb. (občianskeho súdneho poriadku), rozhodcovské výroky vydané na území Egypta.
Široký v. r.