41/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
Vládne nariadenie
z 25. augusta 1955,
ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb., o vysokých školách:
§ 1
Na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje sa Fakulta technickej a jadernej fyziky.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1955; vykoná ho minister školstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.