3/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
Vládne nariadenie
z 15. januára 1955
o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 19 č. 2, § 20 ods. 3 a § 21 zákona č. 106/1953 Zb. o bytovej výstavbe, udržovaní a správe bytového majetku a ich financovaní:
§ 1
Zmena podmienok pre ďalšie trvanie podpôr poskytnutých v rámci bytovej starostlivosti o poľnohospodárskych robotníkov
(1)
Štátne podpory poskytnuté na stavby a na úpravy bytov podľa vládnych nariadení o bytovej starostlivosti o poľnohospodárskych robotníkov (vládne nariadenie č. 196/1939 Zb. a č. 278/1940 Zb.) zostávajú v platnosti,
1.
ak vlastníkom alebo užívateľom stavby, na ktorú bola podpora poskytnutá, je poľnohospodársky podnik socialistického sektora a užíva stavbu na ubytovanie zamestnancov alebo iných trvalých pracovníkov v poľnohospodárstve:
2.
ak vlastník stavby splňuje niektorú z týchto podmienok:
a)
je v trvalom pracovnom pomere k poľnohospodárskemu podniku štátneho socialistického sektora (štátne majetky, strojové a traktorové stanice, školské a výskumné majetky a pod.),
b)
je členom jednotného roľníckeho družstva,
c)
je jednotlivo hospodáriacim maloroľníkom alebo stredným roľníkom.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky odseku 1, je vlastník (užívateľ) povinný nahradiť sumu udeleného príspevku, ktorá pripadá na zvyšok doby 25 rokov, začínajúc rokom, v ktorom k tomuto stavu došlo. Pritom sa počítajú 4% udeleného príspevku za každý rok.
(3)
Náhradu vyrubí kompetentný odbor (správa) rady krajského národného výboru. Tento odbor (správa) upustí od požiadavky náhrady, ak vlastník na vyzvanie nastúpi v danej lehote trvalé zamestnanie v poľnohospodárstve (odsek 1 č. 2). Výšku splátok a výšku úrokov zo súm náhrady včas nezaplatených určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom miestneho hospodárstva.
§ 2
Zrušenie stavebných príspevkov priznaných podľa predpisov o výstavbe miest a obcí na Slovensku. Poskytnutie príspevku na zaplatenie pohľadávok z obnovy
(1)
Stavebné príspevky, priznané podľa § 19 nariadenia Sboru povereníkov č. 128/1945 Zb. n. SNR, o výstavbe miest a obcí na Slovensku, a doteraz nevyplatené sa zrušujú.
(2)
Vlastníkom rodinných domčekov, s obnovou ktorých sa začalo pred 26. júlom 1950 a na ktoré sa priznal, ale sa nevyplatil stavebný príspevok uvedený v odseku 1, môže štát prispieť podporou v spôsobe jednorazového príspevku až do výšky 5.000 Kčs na zaplatenie pohľadávok socialistického sektora z obnovy domčeka, ak vyžadujú hospodárske a rodinné pomery stavebníka osobitný zreteľ a ak preukáže stavebník, že stavebný materiál nadobudol riadnym spôsobom.
(3)
O poskytnutí príspevku podľa odseku 2 rozhoduje kompetentný odbor (správa) rady krajského národného výboru podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo miestneho hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií.
§ 3
Zastavenie príspevkov podľa zákonov o stavebnej obnove a štátnej podpore na obytné stavby. Poskytnutie príspevku na náklady spojené s platením anuít a domovej dane
(1)
1. januárom 1954 sa zastavuje vyplácanie podpôr v spôsobe štátneho príspevku na obnovu bytového majetku podľa zákona č. 86/1946 Zb., o stavebnej obnove, v znení zákona č. 115/1947 Zb., alebo na bytovú výstavbu podľa zákona č. 41/1947 Zb. o štátnej podpore na obytné stavby.
(2)
Vlastníkom objektov, na stavebnú obnovu ktorých alebo výstavbu bola poskytnutá podpora uvedená v odseku 1, môže štát prispievať na úhradu nákladov spojených s platením anuít stavebných pôžičiek a domovej dane, ak ide o rodinný domček alebo o poľnohospodársku usadlosť maloroľníka alebo stredného roľníka alebo člena jednotného roľníckeho družstva. Štátny príspevok sa môže priznať najvyššie sumou, o ktorú anuity na stavebné pôžičky a domová daň sú vyššie, než zodpovedá nájomnej hodnote objektu určenej podľa cenových predpisov.
(3)
O poskytnutí príspevku podľa odseku 2 rozhoduje kompetentný odbor (správa) rady okresného národného výboru podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo miestneho hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií.
(4)
Príspevky, ktoré v čase od 1. januára 1954 do začiatku účinnosti tohto nariadenia boli vlastníkom objektov, pri ktorých sú splnené podmienky odseku 2, poskytnuté podľa doterajších predpisov, sa považujú za príspevky podľa tohto nariadenia.
§ 4
Usporiadanie preddavkov poskytnutých na Slovensku na obnovu rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí
(1)
Vlastníci rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí na Slovensku, na obnovu ktorých bol poskytnutý preddavok z verejných prostriedkov, ktorý sa podľa § 22 zákona č. 106/1953 Zb. považuje za podporu na obnovu, sú povinní nahradiť štátu časť týchto prostriedkov tak, aby rozsah práv a záväzkov sa uviedol do súladu s ustanoveniami zákona č. 86/1946 Zb. v znení zákona č. 115/1947 Zb. Kompetentný odbor (správa) rady krajského národného výboru im dodatočne určí v súlade s uvedenými predpismi konečnú výšku štátnej podpory, pokiaľ sa tak už nestalo, a určí i náhradu, ktorú tvorí rozdiel medzi prijatým preddavkom a štátnou podporou. Vlastníci sú povinní náhradu splácať umorovacími splátkami (anuitami), ktoré im predpíše kompetentný odbor (správa) rady krajského národného výboru vo výške nájomnej hodnoty určenej podľa cenových predpisov.
(2)
Podrobnosti o umorovacích splátkach a o úrokovaní súm včas nezaplatených určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom miestneho hospodárstva.
(3)
Dokiaľ vlastník nezaplatil celú náhradu, môže sa jeho objekt zaťažiť len s privolením kompetentného odboru (správy) rady krajského národného výboru; tento odbor (správa) navrhne vložiť toto obmedzenie vlastníckeho práva zákazom zaťaženia do pozemkových kníh.
(4)
Opatrenia urobené v zhode s predchádzajúcimi odsekmi pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia na základe uznesenia Sboru povereníkov z 2. decembra 1952 sa považujú za urobené podľa neho.
Ďalšie poskytovanie podpôr
§ 5
Pri rozostavaných rodinných domčekoch, poprípade poľnohospodárskych usadlostiach maloroľníkov a stredných roľníkov alebo členov jednotného roľníckeho družstva, so stavbou ktorých sa začalo pred 26. júlom 1950 a na ktoré sa vydal čiastkový výmer o obnove podľa § 8 zákona č. 86/1946 Zb. v znení zákona č. 115/1947 Zb. alebo na ktoré štát už prevzal záruku za úver vyplatený stavebníkovi peňažným ústavom aspoň ako preddavok na štátnu podporu podľa toho istého zákona alebo podľa zákona č. 41/1947 Zb., možno podľa tých istých predpisov poskytnúť vlastníkovi ešte podporu v spôsobe štátnej záruky za pôžičku potrebnú na dostavenie domčeku.
§ 6
Bývalým vlastníkom rodinných domčekov, ktoré boli vyvlastnené alebo vykúpené v rámci akcií uskutočňovaných vo všeobecnom záujme, možno poskytnúť na stavbu náhradných rodinných domčekov dlhodobý úver. Podrobnosti určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom miestneho hospodárstva.
§ 7
Vlastníkovi nedostavaného rodinného domčeka, na ktorý sa nepoužijú ustanovenia §§ 5 alebo 6, môže štát najneskoršie do konca roku 1955 prispieť na úhradu nákladov, potrebných na dokončenie stavby, podporou v spôsobe jednorazového príspevku až do výšky 5.000 Kčs, ak stavebník má väčší počet detí, zaviaže sa, že do primeranej lehoty domček dokončí, a preukáže, že stavebný materiál nadobudol riadnym spôsobom.
§ 8
Zjednodušenie knihového poriadku vo veciach podpôr poskytnutých podľa zákonov o stavebnom ruchu
Záložné právo za splatenú pôžičku, ktorá bola zaručená štátom podľa niektorého zo zákonov o stavebnom ruchu z rokov 1919 až 1936 (zákony č. 281/1919 Zb., č. 92/1920 Zb., č. 100/1921 Zb., č. 45/1922 Zb., č. 35/1923 Zb., č. 58/1924 Zb., č. 44/1927 Zb., č. 43/1928 Zb., č. 45/1930 Zb. a č. 65/1936 Zb.), súd vymaže tiež na návrh vlastníka domu doložený púhym vyhlásením veriteľa, že jeho pohľadávka bola zaplatená, bez toho, že by vyžadoval súhlas štátnej správy. Zároveň súd vymaže poznámku štátnej záruky, ako aj všetky závady, ktoré z dôvodu štátnej záruky viaznu na dome v prospech československého štátu.
§ 9
Podpory bytovým družstvám a náhrada za podpory im poskytnuté
Ustanovenie § 4 vládneho nariadenia č. 40/1954 Zb. o podpore na prevádzkové náklady bytových družstiev, zostáva nedotknuté.
§ 10
Usporiadanie záväzkov Fondu bytového hospodárstva
Minister financií môže zmeniť podmienky splácania a úrokovania záväzkov Fondu bytového hospodárstva, ako i záväzkov, ktoré z fondu prešli na štát.
§ 11
Účinnosť a vykonanie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri miestneho hospodárstva a financií.
Široký v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ďuriš v. r.