29/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
Vládne nariadenie
z 10. júna 1955
o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 252/1920 Zb., ktorým sa vydávajú ustanovenia o štátnej vlajke, štátnych znakoch a štátnej pečiatke:
§ 1
(1)
Plavidlá ozbrojených síl Československej republiky nesú vlajku, ktorá sa skladá zo spodného poľa červeného a vrchného bieleho, medzi ktoré je vsunutý od žrde do stredu modrý klin; vo vrchnom rohu vlajky pri žrdi je lev malého štátneho znaku v červenej päťcípej hviezde.
(2)
Pomer rozmerov tejto vlajky určuje vyobrazenie v prílohe, ktorá je súčiastkou tohto nariadenia.
§ 2
Vládne nariadenie č. 123/1930 Zb., o vlajke vojenských plavidiel Československej republiky, sa ruší.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1955; vykonajú ho ministri národnej obrany a vnútra.
Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Barák v. r.
Príloha k vládnemu nariadeniu č. 29/1955 Zb.
Vlajka plavidiel ozbrojených síl Československej republiky