27/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
Uznesenie Národného zhromaždenia
z 24. mája 1955
o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 31. marca 1955, č. 21 Zb., ktorým sa zriaďuje prezídium Najvyššieho súdu,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 31. marca 1955, č. 22 Zb., o Štátnej drevárskej inšpekcii,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 31. marca 1955, č. 23 Zb., o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie.
Fierlinger v. r.