Predpis bol zrušený predpisom 101/1960 Zb.

25/1955 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1955 do 10.07.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
Vládne nariadenie
z 28. mája 1955,
ktorým sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky a podriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva ministrovi energetiky
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Dňom 1. júna 1955 sa zrušuje Ministerstvo palív a energetiky a zriaďujú sa z neho
Ministerstvo palív a
Ministerstvo energetiky.
§ 2
Ústredná správa vodného hospodárstva sa podriaďuje ministrovi energetiky. Ostatné ustanovenia § 16 zákona č. 11/1955 Zb., o vodnom hospodárstve, zostávajú nedotknuté.
§ 3
Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých orgánov štátnej správy v súvislosti so zriadením Ministerstva palív a Ministerstva energetiky vykoná vláda.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.