Chronologický register predpisov ročníka 1955

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej správe vo veciach plavby
2/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu
3/1955 Zb. Nariadenie o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu.
4/1955 Zb. Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch
5/1955 Zb. Nariadenie o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti
6/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina Československej republiky" a zakladajú Rad červenej zástavy, Rad červenej hviezdy, medaila Za zásluhy o obranu vlasti a medaila Za službu vlasti
7/1955 Zb. Nariadenie o štátnych cenách Klementa Gottwalda
8/1955 Zb. Nariadenie ministra zdravotníctva o pohrebníctve
9/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1955
10/1955 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom.
11/1955 Zb. Zákon o vodnom hospodárstve
12/1955 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955
13/1955 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1955
14/1955 Zb. Zákon o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk
15/1955 Zb. Uznesenie Národného zhromaždeia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
16/1955 Zb. Nariadenie ministra dopravy o spôsobilosti a evidencii vnútrozemských plavidiel
17/1955 Zb. Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl
18/1955 Zb. Nariadenie o kvantitatívnej prejímke výrobkov
19/1955 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní strieborných desaťkorunákov, päťadvadsaťkorunákov, päťdesiatkorunákov a stokorunákov na pamäť 10. výročia oslobodenia Československej republiky Sovietskou armádou
20/1955 Zb. Nariadenie o konaní vo veciach správnych (správny poriadok)
21/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje prezídium Najvyššieho súdu
22/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej drevárskej inšpekcii
23/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o jedoch a látkach škodlivých pre zdravie
24/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenania „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"
25/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky a podriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva ministrovi energetiky
26/1955 Zb. Vyhláška predsedu vlády ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"
27/1955 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
28/1955 Zb. Nariadenie o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií
29/1955 Zb. Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky
30/1955 Zb. Nariadenie o Vládnom výbore pre výskum a mierové využitie atómovej energie a o Ústave jadernej fyziky
31/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom
32/1955 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia.
33/1955 Zb. Nariadenie o hospodárskych zmluvách.
34/1955 Zb. Nariadenie o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu
35/1955 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb., o Štátnej obchodnej inšpekcii
36/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev.
37/1955 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania
38/1955 Zb. Nariadenie o organizácií plemenárskej služby
39/1955 Zb. Nariadenie o obmedzení zodpovednosti prevádzateľa námornej lode
40/1955 Zb. Nariadenie o boji proti prenosným nemociam
41/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky.
42/1955 Zb. Vyhláška o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike
43/1955 Zb. Zákon o československých kúpeľoch a žriedlach
44/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy a obranu vlasti a medaily Za službu vlasti
45/1955 Zb. Vyhláška o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Albánskou ľudovou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou ľudovou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Československou republikou,
46/1955 Zb. Vyhláška o Dohovore o politických právach žien.
47/1955 Zb. Nariadenie o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov
48/1955 Zb. Nariadenie o zriadení Ministerstva ťažkého strojárenstva, Ministerstva presného strojárenstva, Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva štátnych majetkov
49/1955 Zb. Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
50/1955 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby
51/1955 Zb. Zákon o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách
52/1955 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami
53/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 1983/1947 Zb., ktorým určujú poľnohospodárske výrobne oblasti
54/1955 Zb. Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona
55/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládneho nariadenia č. 42/1954 Zb.
56/1955 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
57/1955 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje urýchlené vymáhanie pohľadávok na úhradu osobných potrieb maloletých detí
58/1955 Zb. Zákonné opatrenie o detských príspevkoch a o ochrannej výchove
59/1955 Zb. Zákonné opatrenie o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok)
60/1955 Zb. Nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch
61/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene predpisov o rozvode
62/1955 Zb. Zákonné opatrenie o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok.
63/1955 Zb. Zákonné opatrenie o súdnej exekúcii odpísaním z účtu v peňažnom ústave
64/1955 Zb. Zákonné opatrenie o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
65/1955 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
66/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi
67/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov.
68/1955 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí