9/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.1954

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
Vládne nariadenie
zo dňa 3. februára 1954,
ktorým sa mení a doplňuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:
Čl. I
Zákon č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov sa mení a doplňuje takto:
Ustanovenie § 7 ods. 2 znie:
„Ak vykonáva zamestnanec uvedený v odseku 1 prvej vety službu v brannej moci okrem služby základnej alebo náhradnej, prislúcha mu popri nároku podľa odseku 1 po čas vykonávania služby, pokiaľ presahuje dva týždne, najdlhšie však po čas ďalších štyroch týždňov od zamestnávateľa mzda znížená o sumu, ktorá sa určí podľa odseku 3. Nárok na túto zníženú mzdu vzniká len vtedy, ak má zamestnanec rodinných príslušníkov, ktorých zaopatrenie od neho podstatne závisí a o ktorých nie je v tom čase postarané inak. Ak však vykonáva zamestnanec po skončení jedného druhu služby bezprostredne ten istý alebo iný druh služby v brannej moci, nevzniká mu z dôvodov naväzujúcej služby nárok na mzdu podľa odseku 1 ani nárok na mzdu zníženú a naväzujúca služba sa považuje z hľadiska mzdových nárokov ako pokračovanie predchádzajúcej služby.“.
Čl. II
Opatrenia urobené na vykonanie tohto nariadenia pred jeho účinnosťou považujú sa za učinené podľa neho.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra, financií, spravodlivosti a národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Barák v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Škoda v. r.