6/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.02.1954

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
Vyhláška
ministra zahraničného obchodu
zo dňa 5. januára 1954
o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949
Minister zahraničného obchodu vyhlasuje po dohode s ministrom zahraničných vecí podľa vládnej vyhlášky č. 292/1949 Zb., o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode:
16. decembra 1953 nadobudli dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej ku zhorauvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka:
ex 103 b) ľanový olej; ex 132 b) mäsové výťažky; ex 630 I. d) 1 α) folikulárne hormóny kryštálované, upravené pre malopredaj; ex 630 I. d) 1 β) iné folikulárne hormóny kryštálované,
a to pre tovar pochádzajúci zo všetkých štátov, ktoré požívajú pri dovoze do československého colného územia najvyššie výhody v odbore colných sadzieb.
K týmto štátom pristupuje od 16. decembra 1953 Uruguay.
Dvořák v. r.