55/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.1954

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
Vládne nariadenie
zo dňa 19. októbra 1954
o chránenej oblasti Pražského hradu
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:
§ 1
Pražský hrad, sídlo prezidenta Československej republiky a významná historická pamiatka, náleží celému československému ľudu. Na zabezpečenie jeho riadnej správy a ochrany sa vytvára chránená oblasť Pražského hradu.
§ 2
Objekty chránenej oblasti spravuje Kancelária prezidenta republiky, ktorá na území chránenej oblasti tiež vykonáva všetku správu v odbore štátnej pamiatkovej starostlivosti.
§ 3
Vymedzenie chránenej oblasti vykoná rada Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy po dohode s Kanceláriou prezidenta republiky.
§ 4
Náhrady za objekty v chránenej oblasti určí rada Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy; môže tiež rozhodnúť, že sa taká náhrada neposkytne.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho vláda.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.