54/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.1954 do 31.12.1954

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
Vládne nariadenie
zo dňa 2. decembra 1954
o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1954
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Zb., o prebudovaní národného poistenia:
§ 1
(1)
K dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia, na ktoré požívatelia majú nárok v decembri 1954, sa poskytne osobitný príspevok, ak dôchodok alebo úhrn dôchodkov požívateľa neprevyšuje sumu 300 Kčs mesačne. Ak sa stretne v jednej osobe niekoľko dôchodkov, ku ktorým by náležal osobitný príspevok, vyplatí sa príspevok len jeden; ak sú v rôznej výške, ten z nich, ktorý je vyšší.
(2)
Dôchodkom sa rozumie suma dôchodku bez výchovného, príplatku na deti, príplatku ošetrovacieho alebo slepeckého a bez zvýšenia pre bezvládnosť, avšak spolu s prípadným zvýšením z dôchodkového pripoistenia vykonávaného Štátnym úradom dôchodkového zabezpečenia.
(3)
Osobitný príspevok k dôchodkom robí:
a)
k vdovským dôchodkom (dôchodkom družiek), k sirotským dôchodkom, k sociálnemu dôchodku sirôt, k dôchodkom rodičov a iných pozostalých 60 Kčs;
b)
k ostatným dôchodkom 100 Kčs.
§ 2
Osobitné príspevky nenáležia:
a)
k dôchodku manželky;
b)
k dôchodku úrazovému, ak nie je úrazom znížená zárobková schopnosť aspoň o 50 %;
c)
k invalidnému dôchodku podľa zákona č. 164/1946 Zb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, ak nie je znížená zárobková schopnosť aspoň o 45 %;
d)
k dôchodkom vyplácaným do cudziny;
e)
dôchodcom zárobkovo činným v čase od 1. septembra 1954.
§ 3
Osobitné príspevky neprávom prijaté môže ich plátca odpočítať od iných dávok, na ktoré má príjemca voči nemu nárok.
§ 4
Ustanovenia tohto nariadenia sa použijú obdobne na dary a platy poskytované podľa voľnej úvahy z prostriedkov dôchodkového zabezpečenia.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembrom 1954; vykoná ho predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia.
Dr. Dolanský v. r.