50/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1954

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo dňa 9. septembra 1954
o Obchodnej zmluve medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou zo dňa 24. novembra 1953
Medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou bola v Berne dňa 24. novembra 1953 dojednaná Obchodná zmluva so Záverečným protokolom.
Národné zhromaždenie prejavilo súhlas s Obchodnou zmluvou a Záverečným protokolom dňa 26. mája 1954 a prezident republiky ich ratifikoval dňa 22. júla 1954. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe dňa 29. júla 1954.
Podľa svojho článku 15 Obchodná zmluva so Záverečným protokolom nadobudla platnosť tridsať dní po výmene ratifikačných listín, t. j. dňa 28. augusta 1954.
Znenie tejto Obchodnej zmluvy a Záverečného protokolu sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
Obchodná zmluva medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou
V mene Československej republiky
V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE BOLA DOJEDNANÁ TÁTO ZMLUVA SO ZÁVEREČNÝM PROTOKOLOM
Obchodná zmluva medzi ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU a ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU
z 24. novembra 1953
PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY a SPOLKOVÁ RADA ŠVAJČIARSKA
v snahe prispieť k rozvoju hospodárskych stykov medzi oboma krajinami, sa rozhodli uzavrieť novú obchodnú zmluvu.
Preto vymenovali za svojich splnomocnencov:
PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:
pána Rudolfa Hubača, prednostu odboru Ministerstva zahraničného obchodu,
SPOLKOVÁ RADA ŠVAJČIARSKA:
pána Maxa Troendleho, splnomocneného ministra, splnomocnenca Spolkovej rady pre obchodné dohody,
ktorí vymenivši si plnomocenstvá a zhľadavši ich v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú navzájom postupovať blahovoľne vo všetkom, čo sa týka obchodu medzi oboma krajinami. V rámci svojich príslušných predpisov urobia všetky opatrenia potrebné na to, aby sa uľahčila a zintenzívnila vzájomná výmena tovaru a služieb.
Článok 2
Zmluvné strany si navzájom poskytujú najvyššie výhody vo všetkom, čo sa týka ciel a colných poplatkov, spôsobu ich vyberania, ako aj pokiaľ ide o predpisy, formality a náklady, ktorým podlieha alebo by mohlo neskoršie podliehať colné konanie, prekladanie a skladanie tovaru.
Článok 3
Výrobky poľnohospodárske a priemyslové, pochádzajúce z územia jednej zo zmluvných strán, nebudú pri dovoze na území druhej zmluvnej strany podliehať iným alebo vyšším clám, daniam alebo poplatkom alebo predpisom alebo colným formalitám iným alebo ťažším než tým, ktorým podliehajú alebo by mohli v budúcnosti podliehať rovnaké výrobky poľnohospodárske a priemyslové, pochádzajúce z ktorejkoľvek tretej krajiny.
Taktiež výrobky poľnohospodárske a priemyslové, pochádzajúce z územia jednej zo zmluvných strán, nebudú pri vývoze na území druhej strany podliehať iným alebo vyšším clám, daniam alebo poplatkom alebo predpisom alebo colným formalitám iným alebo ťažším než tým, ktorým podliehajú alebo by mohli v budúcnosti podliehať rovnaké výrobky poľnohospodárske a priemyslové, vyvážané do ktorejkoľvek tretej krajiny.
Článok 4
Výhody, úľavy, výsady alebo prednosti, ktoré sú alebo by v budúcnosti mohli byť povolené jednou zo zmluvných strán, pokiaľ ide o predmety uvedené vyššie v článkoch 2 a 3, pre výrobky poľnohospodárske a priemyslové, pochádzajúce z ktorejkoľvek tretej krajiny alebo vyvážané na územie ktorejkoľvek tretej krajiny, budú ihneď a bezodplatne poskytnuté na rovnaké výrobky, pochádzajúce z územia druhej zmluvnej strany alebo vyvážané na jej územie.
Článok 5
Výrobky poľnohospodárske a priemyslové, pochádzajúce z územia jednej zo zmluvných strán, nebudú podliehať po dovoze na území druhej zmluvnej strany žiadnym iným alebo vyšším vnútorným daniam alebo poplatkom, než tým, ktoré sú alebo by v budúcnosti mohli byť vyberané z rovnakých výrobkov poľnohospodárskych a priemyslových, pochádzajúcich z ktorejkoľvek tretej krajiny.
Článok 6
Zo záväzkov dohodnutých vyššie v článkoch 2 až 5 sú vyňaté prednosti, ktoré sú alebo by v budúcnosti mohli byť poskytnuté jednou zo zmluvných strán susedným štátom pre uľahčenie pohraničného styku, ako aj prednosti, vyplývajúce z colnej únie už uzavretej alebo z colnej únie, ktorá by v budúcnosti mohla byť jednou zo zmluvných strán uzavretá.
Článok 7
Žiadna z oboch zmluvných strán nebude pri dovoze tovaru prichádzajúceho z územia druhej zmluvnej strany požadovať konzulárne faktúry.
Spravidla nebude žiadna zo zmluvných strán požadovať pri dovoze tovaru prichádzajúceho z územia druhej zmluvnej strany osvedčenie o pôvode.
Článok 8
Zmluvné strany nebudú požadovať, aby na tovar dovážaný z územia jednej zo zmluvných strán na územie druhej zmluvnej strany bol označovaný jeho pôvod.
Článok 9
Každá zmluvná strana oslobodí od dovozných poplatkov vyberaných na jej území vzorky tovaru každého druhu, prichádzajúce z územia druhej zmluvnej strany, ak majú len nepatrnú hodnotu a môžu slúžiť len k získavaniu objednávok toho tovaru, ktorý vzorky predstavujú a ktorý sa má dovážať. Aby vzorky mohli požívať oslobodenie od dovozných poplatkov, budú môcť colné úrady dovozného územia požadovať, aby vzorky boli urobené neupotrebiteľnými ako tovar označkovaním, roztrhnutím, predierkovaním alebo iným spôsobom, bez toho však aby tento postup mal za následok, že spôsobí, že stratia povahu vzoriek.
Článok 10
S podmienkou, že sa zachovajú predpisy o dovoznom alebo vývoznom zázname, poskytnú zmluvné strany oslobodenie od dovozných a vývozných poplatkov a dávok pre:
a)
vzorky tovaru podliehajúce poplatkom;
b)
podmety, určené pre vyskúšanie a pokusy, ako aj náradie pre montážne práce;
c)
predmety určené pre výstavy, veľtrhy a súťaže;
d)
predmety určené na opravu;
e)
označené obaly a schráne, užívané v obchode a za tým účelom dovážané prázdne, aby sa vrátili odosielateľovi plné alebo aby boli opäť vyvezené na jeho účet na iné miesto určenia.
Článok 11
Ak je tovar zaslaný z územia jednej z oboch zmluvných strán na územie druhej zmluvnej strany vrátený pôvodnému vývozcovi, alebo ak je na jeho príkaz opäť vyvezený, pretože ho adresát neprijal, alebo pretože sa neuskutočnila, alebo že sa zrušila zmluva kupná alebo komisná alebo zmluva o konsignačnom sklade, alebo pretože tovar zostal nepredaný, upustia zmluvné strany pri spätnom vývoze od vybrania vývozného cla a vrátia dovozné clo už zaplatené, alebo upustia od požadovania nezaplateného dovozného cla, ak dôjde k opätnému vývozu do troch mesiacov od dovozu a ak na tovare sa nevykonali žiadne zmeny.
Článok 12
Zmluvné strany urobia v rámci svojich príslušných predpisov opatrenia potrebné na to, aby sa medzi oboma krajinami uľahčila doprava železničná, cestná, vodná a letecká.
Zmluvné strany si navzájom poskytujú najvyššie výhody pokiaľ ide o pripustenie tovaru k vnútornej doprave a prevozu.
Článok 13
Právnické osoby včítane podnikov pre zahraničný obchod, ako aj obchodné spoločnosti a príslušníci jednej zo zmluvných strán budú mať voľný prístup k súdom druhej zmluvnej strany, a to ako žalobcovia a ako žalovaní.
Právnické osoby včítane podnikov pre zahraničný obchod, ako aj obchodné spoločnosti, ktoré sú zriadené podľa zákonov jednej zo zmluvných strán a majú sídlo na jej území, budú v tejto svojej vlastnosti uznávané tiež na území druhej zmluvnej strany.
Obstavenie majetku Československej republiky vo Švajčiarskej konfederácii a obstavenie majetku Švajčiarskej konfederácie v Československej republike môže sa povoliť iba pre súkromnoprávne pohľadávky majúce užší vzťah ku krajine, v ktorej tento majetok je.
Tento užší vzťah bude tu najmä vtedy, keď sa pohľadávka bude správať právom dotyčnej krajiny, keď tam bude mať miesto plnenia, alebo keď bude v súvislosti s právnym vzťahom, ktorý tam vznikol alebo sa tam má vyvíjať, alebo konečne keď bude v tejto krajine určený súd.
Keď bude veriteľ uplatňovať svoje oprávnenie proti právnickým osobám jednej z oboch krajín, najmä proti jej štátnym podnikom, jej štátnej banke, jej znárodneným podnikom, jej národným podnikom alebo jej podnikom pre zahraničný obchod, bude môcť byť predmetom obstavenia iba majetok patriaci týmto právnickým osobám, ak je v druhej krajine, a nie však majetok dotyčného štátu, jeho štátnej banky alebo tretej právnickej osoby.
Článok 14
Táto zmluva sa vzťahuje i na Lichtenštajnské kniežatstvo, pokiaľ bude zmluvou o colnej únii spojené so Švajčiarskou konfederáciou.
Článok 15
Táto zmluva nahradzuje obchodnú zmluvu medzi Československou republikou a Švajčiarskom zo 16. februára 1927 a je uzavretá na dobu 5 rokov.
Bude sa ratifikovať čo najskôr a vstúpi do platnosti tridsať dní po výmene ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.
Ak neoznámi žiadna zo zmluvných strán písomne druhej zmluvnej strane tri mesiace pred uplynutím platnosti zmluvy svoj úmysel zmluvu vypovedať, zostane táto zmluva v platnosti až do doby, keď bude jednou alebo druhou zmluvnou stranou vypovedaná šesť mesiacov vopred.
Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci na to určení túto zmluvu a opatrili ju svojou pečiatkou.
Dané v Berne 24. novembra 1953
vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku českom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
HUBAČ L. S.
TROENDLE L. S.
ZÁVEREČNÝ PROTOKOL
Pri podpise obchodnej zmluvy, uzavretej dnešného dňa medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, dohodli sa podpísaní splnomocnenci takto:
Viazanie ciel a zmluvné colné sadzby československé a švajčiarske, dojednané obchodnou zmluvou medzi Československou republikou a Švajčiarskom zo 16. februára 1927 a piatimi dodatkovými protokolmi, zostanú v účinnosti až do chvíle, keď jedna zo zmluvných strán oznámi jeden mesiac vopred úmysel, že ich nebude už používať.
Tento záverečný protokol tvorí nedeliteľnú súčasť obchodnej zmluvy dojednanej dnešného dňa medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou.
Dané v Berne 24. novembra 1953
vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku českom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
HUBAČ
TROENDLE
*)
Na strane 3.