Predpis bol zrušený predpisom 78/1958 Zb.

48/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.1954 do 31.12.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
Nariadenie ministra financií
zo dňa 23. októbra 1954,
ktorými sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže
Minister financií nariaďuje podľa § 24 a § 29 ods. 2 vládneho nariadenia č. 47/1953 Zb., o štátnej arbitráži, v znení vládneho nariadenia č. 45/1954 Zb.:
§ 1
(1)
Za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže a za preskúmanie rozhodnutí platia sa rovnaké arbitrážne poplatky (ďalej len „poplatky“) ako za konanie pred orgánmi rezortnej arbitráže a za preskúmanie ich rozhodnutí; aj inak platia o týchto poplatkoch obdobne ustanovenia o poplatkoch za konanie a preskúmanie rozhodnutí rezortnej arbitráže uvedené v nariadení ministra financií č. 63/1953 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky.
(2)
Poplatky sú rozpočtovým príjmom ústredného sväzu družstiev (slovenského sväzu družstiev), pri ktorom je zriadený orgán (oblastný orgán) družstevnej arbitráže, pred ktorým sa vedie konanie.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. októbrom 1954.
Široký v. r.

Ďuriš v. r.