Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

47/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.10.1954 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
Vládne nariadenie
zo dňa 31. augusta 1954
o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
§ 1
Pre ocenenie lekárov a iných pracovníkov v zdravotníctve, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj starostlivosti o zdravie ľudu,
1.
zakladá sa vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu“,
2.
zavádzajú sa čestné tituly
a)
„Zaslúžilý lekár“,
b)
„Zaslúžilý zdravotný pracovník“,
c)
„Vzorný pracovník v zdravotníctve“.
§ 2
(1)
Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu“ sa udeľuje lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa najmä výsledkami vedeckých prác, vedeckými dielami alebo zavedením nových liečebných a preventívnych metód alebo organizačných opatrení zaslúžili zvlášť vynikajúcim spôsobom o rozvoj ochrany zdravia ľudu.
(2)
Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu“ udeľuje prezident republiky na návrh vlády.
(3)
Podrobnosti upravujú pripojené stanovy, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.
§ 3
(1)
Čestný titul „Zaslúžilý lekár“ sa udeľuje lekárom, ktorí pracovali v zdravotníctve najmenej 10 rokov a svedomitou prácou sa mimoriadne osvedčili. Ostatným zdravotným pracovníkom sa za rovnakých podmienok udeľuje čestný titul „Zaslúžilý zdravotný pracovník“.
(2)
Tieto čestné tituly udeľuje vláda na návrh ministra zdravotníctva, a ak ide o lekárov alebo zdravotných pracovníkov v odbore pôsobnosti iného ústredného úradu alebo orgánu, na návrh jeho vedúceho podaný po dohode s ministrom zdravotníctva.
§ 4
(1)
Čestný titul „Vzorný pracovník v zdravotníctve“ sa udeľuje pracovníkom, ktorí sa príkladným plnením svojich povinností stali vzorom strhujúcim na nasledovanie.
(2)
Tento čestný titul udeľuje minister zdravotníctva, a ak ide o zdravotných pracovníkov v odbore pôsobnosti iného ústredného úradu alebo orgánu, jeho vedúci po dohode s ministrom zdravotníctva.
§ 5
(1)
Pracovníci, ktorým bol udelený čestný titul, dostanú zároveň listinu o udelení čestného titulu (diplom).
(2)
S čestnými titulmi je spojené právo nosiť čestný odznak.
(3)
Diplom a čestný odznak odovzdá poctenému minister zdravotníctva a ak ide o pracovníka z odboru iného ústredného úradu alebo orgánu, vedúci tohto úradu (orgánu).
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády a minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.
Príloha k vládnemu nariadeniu č. 47/1954 Zb.
Stanovy vyznamenania „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu"
(1)
Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" sa udeľuje lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa zaslúžili vynikajúcim spôsobom o rozvoj ochrany zdravia ľudu.
(2)
Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" udeľuje prezident republiky na návrh vlády.
(3)
Zároveň s vyznamenaním dostane vyznamenaný diplom a preukážku ako doklad pre nosenie vyznamenania.
(4)
Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" má tvar kruhu o priemere 27 mm. Na líci je portrét Jána Evangelistu Purkyňu doľava hľadiaci, na rube Aesculapova palica s užovkou, knihou, vavrínovou ratolesťou v strede medaily. V hornej a dolnej tretine je umiestnený nápis „Za zásluhy o zdravie ľudu". Medaila je razená zo striebra, patinovaná.
(5)
Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" sa nosí na ľavej strane pŕs.
(6)
Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" sa radí sprava doľava v poradí za vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu" rovnako ako vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského". Pri súbehu rozhoduje o poradí čas udelenia. Ak sa nosí iba stužka vyznamenania, radí sa v tom istom poradí.
(7)
Veci vyznamenania „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" spravuje predseda vlády.