Predpis bol zrušený predpisom 54/1956 Zb.

46/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.1954 do 31.12.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
Vládne nariadenie
zo dňa 21. septembra 1954
o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954, a podľa § 4 ods. 2 a § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Zb., o prebudovaní národného poistenia:
§ 1
Spotrebné a výrobné družstvá a ich družstevné sväzy platia poistné národného poistenia vo výške 10 % z úhrnu vymeriavacích základov všetkých pracujúcich toho istého družstva alebo sväzu.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1954; vykoná ho predseda vlády.
Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.