40/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
Vládne nariadenie
zo dňa 31. augusta 1954
o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 19 č. 2 a § 21 č. 1 zákona č. 106/1953 Zb., o bytovej výstavbe, udržovaní a správe bytového majetku a ich financovaní:
Poskytovanie podpory
§ 1
Správy pre miestne hospodárstvo, poprípade správy komunálneho hospodárstva rád krajských národných výborov a správy bytového hospodárstva a stavebníctva rád ústredných národných výborov (ďalej len „správy pre miestne hospodárstvo rád krajských národných výborov“) poskytujú po dohode s finančnými odbormi bytovým družstvám (ďalej len „družstvá“) na ich žiadosť podporu na úhradu nevyhnutných prevádzkových nákladov spojených s bytovým hospodárstvom, pokiaľ tieto náklady sa nemôžu uhradiť z príjmov družstva, čítajúc do toho i príjem z iného než bytového majetku.
§ 2
(1)
Podpora sa družstvu určí na základe schválenej ročnej závierky so zreteľom
a)
na rozdiel, o ktorý sú ročné výdavky družstva, uskutočnené v rámci plánovaných nevyhnutných prevádzkových nákladov bytového hospodárstva, vyššie než jeho plánované ročné výnosy,
b)
na iné príjmy družstva a
c)
na povinnosti, ktoré podľa platných predpisov môžu byť od členov družstva požadované.
(2)
Ak sú skutočné príjmy z činnosti družstva vyššie než plánované výnosy jeho bytového majetku, určí sa podpora so zreteľom na tieto vyššie skutočné príjmy.
§ 3
Správa pre miestne hospodárstvo rady okresného národného výboru môže po dohode s finančným odborom poskytnúť družstvu na jeho žiadosť štvrťročne vopred preddavok na podporu na základe jeho finančného plánu a plánu vlastných nákladov.
§ 4
Zrušenie náhrad a zastavenie príspevkov
(1)
Družstvám sa nevyrubí náhrada podľa zákona č. 260/1937 Zb., o náhrade podľa zákonov o stavebnom ruchu, v znení zákona č. 133/1948 Zb. Vyrubenie náhrady podľa tohto zákona, ako aj náhrady predpísanej podľa vládnych nariadení č. 191/1921 Zb., č. 160/1923 Zb. a č. 96/1924 Zb., pokiaľ ich družstvo nezaplatilo, sa zrušuje; rovnako sa družstvám nevyrubí náhrada za platby, ktoré štát za ne vykonal z dôvodu poskytnutej štátnej záruky podľa zákonov o stavebnom ruchu č. 44/1927 Zb., č. 43/1928 Zb., č. 45/1930 Zb. a č. 65/1936 Zb.
(2)
Od 1. januára 1954 sa družstvám neposkytuje štátny príspevok podľa zákona č. 45/1930 Zb. a podľa vládneho nariadenia č. 160/1934 Zb., na Slovensku podľa zákona č. 85/1940 Sl. z., ani príspevok podľa zákona č. 86/1946 Zb. o stavebnej obnove, v znení zákona č. 115/1947 Zb., alebo podľa zákona č. 41/1947 Zb., o štátnej podpore na obytné stavby.
§ 5
Dohľad
(1)
Dohľad na družstvá, ktorý prislúcha štátnej správe z dôvodu podpôr poskytnutých im podľa doterajších predpisov, vykonáva v budúcnosti Ústredná rada družstiev.
(2)
Správy pre miestne hospodárstvo rád okresných národných výborov a Ministerstvo miestneho hospodárstva sú oprávnené kontrolovať hospodárenie družstiev s poskytnutou podporou. Zistené závady prejednajú s Ústrednou radou družstiev, pokiaľ nemôžu dojednať nápravu vo vlastnom odbore pôsobnosti. K zisteným závadám prihliadnu tiež pri rozhodovaní o určení podpory a o poskytnutí preddavku na ňu. Tým nie je dotknutá možnosť vyvodiť proti zodpovedným osobám dôsledky podľa iných predpisov.
§ 6
Prechodné ustanovenia
(1)
V druhom polročí 1954 môžu poskytnúť družstvám preddavky na podporu jednak Ministerstvo miestneho hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií zo svojho rozpočtu, jednak správy pre miestne hospodárstvo rád krajských národných výborov po dohode s finančnými odbormi z rozpočtov príslušných krajských národných výborov, a to všetky z prostriedkov určených na príspevky bytovým družstvám. Preddavky sa poskytujú na základe žiadostí družstiev doložených ich rozpočtami, ktoré boli podkladom na výplatu preddavkov v prvom polročí tohto roku.
(2)
Po schválení ročných závierok družstiev za rok 1954 určia im podporu na tento rok správy pre miestne hospodárstvo rád krajských národných výborov po dohode s finančnými odbormi; pritom družstvám na túto podporu zúčtujú preddavky, ktoré im boli v roku 1954 poskytnuté. Na toto určenie podpory a zúčtovanie preddavkov na rok 1954 je potrebný súhlas Ministerstva miestneho hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií. Prípadný preplatok vráti družstvo do rozpočtu krajského národného výboru; prípadný nedoplatok vyplatí mu správa pre miestne hospodárstvo rady krajského národného výboru z rozpočtu krajského národného výboru na rok 1955.
§ 7
Vykonávacie predpisy
Podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydá Ministerstvo miestneho hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií.
§ 8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister hospodárstva po dohode s ministrom financií.
Dr. Dolanský v. r.

Dr. Kyselý v. r.