4/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.1954

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo dňa 31.decembra 1953
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou ľudovou vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou ľudovou vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami schválená vládou 3. júna 1953 bola podpísaná v Pekinu 18. augusta 1953.
Táto dohoda nadobúda účinnosť podľa svojho článku 8 dňom podpisu; nadobudla teda účinnosť 18. augusta 1953.
České znenie dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov. *)
David v. r.
DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou ľudovou vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami
Medzi vládou Československej republiky a Ústrednou ľudovou vládou Čínskej ľudovej republiky bola dosiahnutá dohoda v nasledujúcich článkoch:
Článok 1
Aby sa zabránilo rozširovaniu škodcov a chorôb poľnohospodárskych rastlín, dohodli sa obidve strany, že budú spolupracovať v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín, najmä v ochranných opatreniach proti škodcom a chorobám týmto rastlinám zvlášť nebezpečným a budú si navzájom vymieňať skúsenosti a znalosti v oblasti ochrany poľnohospodárskych rastlín a že na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude jej druhá strana poskytovať pomoc a podporu v odbore vykonávania ochrany pred škodcami a chorobami vyslaním odborného personálu a poskytnutím potrebných zariadení.
Článok 2
Za zvlášť nebezpečných škodcov a choroby spomenuté v článku 1 sa počítajú:
1.
pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata),
2.
kvetovka dlhonosá (Anthonomus Grandis),
3.
rakovina zemiakov (Synchytrium endobioticum),
4.
moľa zemiaková (Phtonimea operculella),
5.
stredozemská mucha (Geratis capitata),
6.
bielomorka obilná (Hessenská mucha) (Phytophaga destructor),
7.
septorióza ľanu (Phlyctaena linicola),
8.
Červec San José (Aspidiotus pernicious).
Tento súpis môže byť vzájomnou dohodou doplnený alebo zmenený.
Článok 3
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že pri vývoze z jednej krajiny do druhej pripoja k všeobecným zásielkam rastlín a rastlinných výrobkov osvedčenie, vydané oficiálnym orgánom pre ochranu rastlín vyvážajúcej krajiny, že tieto zásielky nie sú napadnuté škodcami a chorobami uvedenými v článku 2 tejto Dohody.
Obidve zmluvné strany pri vývoze zásielok rastlín a rastlinných výrobkov svojho štátu do tretích štátov musia urobiť také opatrenia, ako sú vyššie uvedené v tomto článku.
Článok 4
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zriadiť na svojom území určité karanténne stanice, ktorými musí prechádzať dovoz, vývoz a tranzit rastlín a rastlinných výrobkov, aby sa zabránilo zavlečeniu škodcov a chorôb z týchto tretích štátov.
Článok 5
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať vždy jedna druhej:
1.
dôležité zákony, predpisy a normatívne úpravy, týkajúce sa ochrany rastlín a zdravotníckych predpisov pre dovoz rastlín a rastlinných výrobkov;
2.
zoznamy rastlín a rastlinných výrobkov, ktoré pri dovoze na územie zmluvnej strany podliehajú fytopatologickej a fytofagickej skúške, ako aj všetky zmeny v tomto zozname.
Článok 6
So zreteľom na nebezpečenstvo, ktoré pre poľnohospodárstvo predstavujú škodcovia a choroby vymenované v článku 2 tejto Dohody, zaväzuje sa každá strana obzvlášť:
1.
Zasielať každoročne, najneskoršie do 31. decembra druhej zmluvnej strane súhrnnú správu o výskyte a boji proti škodcom a chorobám v uplynulom roku a okrem toho vo zvlášť vážnych prípadoch výskytu škodcov a chorôb v priebehu roka najkratšou cestou informovať druhú zmluvnú stranu. V týchto prípadoch môže oznamujúca strana žiadať v prípade nutnosti od druhej strany zachovanie tajomstva;
2.
Poučovať obyvateľstvo o škodlivosti, spôsobe života a boji proti uvedeným škodcom a chorobám;
3.
Robiť každoročne pomocou odborníkov prehliadky na zistenie rozsahu rozšírenia škodcov a chorôb poľnohospodárskych rastlín vo svojej krajine;
4.
Organizovať boj proti škodcom a chorobám podľa najnovších vedeckých a praktických poznatkov.
Článok 7
Obidve zmluvné strany sa dohodli pre informácie a skúsenosti o škodcoch a chorobách poľnohospodárskych rastlín usporadovať v prípade potreby a po vzájomnej dohode rozpravy zástupcov ochrany poľnohospodárskych rastlín oboch krajín.
Článok 8
Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu. Dohoda sa uzaviera na 5 rokov. Ak Dohodu nevypovie jedna zo zmluvných strán rok pred uplynutím jej platnosti, bude sa považovať za predĺženú na ďalších 5 rokov.
Táto Dohoda bola podpísaná 18. augusta 1953 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v českom, čínskom a ruskom jazyku, pričom český a čínsky text majú rovnakú platnosť. V prípade rozporov vo výklade považuje sa ruský text za autentický.
Za vládu Československej republiky

KOMZALA v. r.

Za Ústrednú ľudovú vládu

Čínskej ľudovej republiky

LI ŠU-ČEN v. r.
*)
Tu slovenské znenie na strane 1.