30/1954 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
Vládne nariadenie
zo dňa 6. apríla 1954
o daroch v prospech štátu a o usporadúvaní zbierok národnými výbormi
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Zb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov, a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 83/1952 Zb., o rozpočtoch národných výborov:
Oddiel 1
Rozhodovanie o ponuke darov v prospech štátu a o nakladaní s nimi
§ 1
(1)
O prijatí darov a iných venovaní v prospech štátu (ďalej len „dary“), ktorých ponuka bola urobená národným výborom, ústredným úradom a iným rozpočtovým organizáciám, alebo o sľube takých darov, rozhodujú s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 2 až 4 výkonné orgány okresných národných výborov. Príslušným na toto rozhodnutie a na naloženie s prijatým darom je výkonný orgán okresného národného výboru, v obvode ktorého je darom ponúknutý majetok alebo jeho prevažná časť.
(2)
Výkonné orgány miestnych národných výborov môžu prijať a do správy miestnych národných výborov prevziať im ponúknuté dary malých vecí hnuteľných, o ktorých darca určil, aby slúžili potrebám miestneho obyvateľstva.
(3)
Dar vedeckej, umeleckej alebo zberateľskej hodnoty, ponúknutý vedeckej alebo inej inštitúcii, ktorej prislúcha správa takého majetku, môže prijať táto inštitúcia. Prijatím prejde dar do jej správy.
(4)
O prijatí daru veci, ktorá je v cudzine, rozhoduje a s prijatým darom naloží Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré postupuje po dohode s Ministerstvom financií.
§ 2
Ak sú s darom spojené závady alebo povinnosti neúmerné hodnote alebo významu daru, alebo ak viaže darca svoju ponuku obťažnými alebo nevhodnými podmienkami, alebo ak bránia prijatie daru iné závažné dôvody, môže byť dar prijatý, len ak je na jeho prijatí osobitný záujem. V týchto prípadoch je potrebný súhlas výkonného orgánu krajského národného výboru, ak prijíma dar výkonný orgán okresného národného výboru, a súhlas kompetentného ústredného úradu, ak prijíma dar vedecká alebo iná inštitúcia (§ 1 ods. 3). V pochybnostiach si vyžiada výkonný orgán krajského národného výboru alebo ústredný úrad súhlas Ministerstva financií.
§ 3
Prijatý dar prechádza do štátneho socialistického vlastníctva.
§ 4
Toto nariadenie sa nevzťahuje na dary, ktoré boli ponúknuté a ktoré vo svojej funkcii prijímajú v prospech štátu Národné zhromaždenie, prezident republiky, vláda, členovia vlády, Slovenská národná rada, Sbor povereníkov, členovia Sboru povereníkov a vedúci československých zastupiteľských úradov v zahraničí.
Oddiel 2
Zbierky usporadúvané národnými výbormi
§ 5
(1)
Národný výbor môže zadovážiť prostriedky na plnenie niektorých svojich kultúrnych alebo sociálnych úloh zbierkou medzi obyvateľstvom svojho obvodu. Takú zbierku môže národný výbor usporiadať len so súhlasom národného výboru vyššieho stupňa. Na usporiadanie zbierky krajským národným výborom je potrebný súhlas kompetentného ústredného úradu, ktorý postupuje po dohode s Ministerstvom financií.
(2)
Peňažný výnos zbierky je príjem národného výboru, ktorý ho zúčtuje v prospech svojho rozpočtu. Prostriedky zadovážené z výnosu zbierky môžu sa použiť len na účel zbierky. Národný výbor vyššieho stupňa (kompetentný ústredný úrad) môže výnimočne povoliť použitie výnosu zbierky na splnenie inej kultúrnej alebo sociálnej úlohy.
Oddiel 3
Spoločné ustanovenia
§ 6
Ministerstvo financií môže určiť bližšie podrobnosti na vykonanie tohto nariadenia, najmä o prijímaní darov a o nakladaní s nimi alebo s výťažkom za ne dosiahnutým.
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Ďuriš v. r.