20/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.1960 do 31.07.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
Vládne nariadenie
zo dňa 6. apríla 1954
o organizácii štátnej banskej správy
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
(1)
Štátnu banskú správu vykonávajú:
1.
Ústredný banský úrad v Prahe,
2.
Obvodné banské úrady v Prahe, Kladne, Stode, Lokti, Tepliciach, Pardubiciach, Brne, Ostrave, Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Spišskej Novej Vsi.
(2)
Z pobočky Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici so sídlom v Prievidzi sa zriaďuje Obvodný banský úrad v Prievidzi.
§ 2
(1)
Ústredný banský úrad sa zriaďuje pri vláde Československej republiky ako ústredný orgán štátnej správy.
(2)
Na čele Ústredného banského úradu je jeho predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu vlády.
§ 3
(1)
Predsedu obvodného banského úradu vymenúva a odvoláva predseda Ústredného banského úradu.
(2)
Predseda Ústredného banského úradu môže vyhláškou v Úradnom liste meniť sídla a obvody obvodných banských úradov, zriaďovať pobočky obvodných banských úradov a vymedziť ich pôsobnosť.
§ 4
Zamestnanci banských úradov sú štátnymi zamestnancami; ich osobným úradom je Ústredný banský úrad.
§ 5
(1)
Banské hajtmanstvá v Prahe a Brne sú zrušené.
(2)
Revírne banské úrady v Českých zemiach sa menia na obvodné banské úrady.
§ 6
Zriaďovať a rušiť obvodné banské úrady patrí vláde, ktorá určí aj podrobnejšiu úpravu štátnej banskej správy.
§ 7
Predpisy, pokiaľ sú v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa zrušujú.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1954; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.