18/1954 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
Vládne nariadenie
zo dňa 13. apríla 1954
o úprave nárokov z doterajšieho penzijného nadlepšenia
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Zb., o prebudovaní národného poistenia, a podľa § 7 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb., o peňažnej reforme:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Doterajšie formy penzijného nadlepšenia nie sú v súlade s princípmi socialistického dôchodkového zabezpečenia. Preto sa penzijné nadlepšenie ruší a nároky z neho sa prevádzajú do dôchodkového pripoistenia. Účastníci doterajšieho penzijného nadlepšenia si môžu zvyšovať svoje nároky z národného dôchodkového poistenia i naďalej formou dôchodkového pripoistenia. Získané nároky z doterajšieho penzijného nadlepšenia sa pritom zachovávajú podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia.
§ 2
(1)
Nároky z doterajšieho penzijného nadlepšenia usporiada Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia, u ktorého ich štát zaručuje vo forme nárokov z dôchodkového pripoistenia vo výške a za podmienok určených týmto nariadením.
(2)
Výška dôchodkov poskytovaných podľa tohto nariadenia nie je závislá od hospodárskych výsledkov dôchodkového pripoistenia; výdavky na tieto dôchodky uhradzuje štát zo štátnych prostriedkov.
Oddiel I
Úprava nárokov účastníkov doterajšieho penzijného nadlepšenia, ktorí nie sú dôchodcami
§ 3
(1)
Nároky určené podľa doterajších predpisov o penzijnom nadlepšení sa zachovávajú v doterajšej výške, ak neprevyšujú, ak ide o nárok
a) na starobný (invalidný) dôchodok, sumu 250,- Kčs,
b) na vdovský dôchodok, sumu 125,- Kčs,
c) na sirotský dôchodok dieťaťa, ktoré je úplnou sirotou, sumu 125,- Kčs a
d) na sirotský dôchodok dieťaťa, ktoré je polosirotou, sumu 62,50 Kčs
mesačne.
(2)
Ak prevyšujú nároky určené podľa doterajších predpisov o penzijnom nadlepšení uvedené sumy, zachovávajú sa vo výške polovice nárokov určených podľa stanov; pritom nesmú klesnúť pod sumy uvedené v odseku 1. Ak však podľa doterajších predpisov boli nároky znížené viacej než o polovicu a pritom prevyšujú sumy uvedené v odseku 1, zachovávajú sa len vo výmere takto zníženej. Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia určí vyhláškou v úradnom liste, ako sa určujú nároky podľa stanov pre účely tohto nariadenia.
§ 4
(1)
Podľa tohto nariadenia sa poskytujú dôchodky starobné, invalidné, vdovské a sirotské.
(2)
Nárok na dôchodok podľa odseku 1 vzniká a trvá len spolu s nárokom na dôchodok toho istého druhu (s nárokom na výchovné) z národného poistenia.
(3)
Na dôchodky podľa odseku 1 sa nehľadí ani pri úprave dôchodkov z národného poistenia podľa predpisov o zvýšení týchto dôchodkov v súvislosti s peňažnou reformou ani pri krátení dôchodkov z národného poistenia z akéhokoľvek dôvodu.
§ 5
Pokiaľ neboli vydané prevodné sumy podľa skorších predpisov o prestupoch vo verejnoprávnom dôchodkovom poistení (zaopatrení), prevody sa už nevykonajú a nároky sa posudzujú tak, ako boli získané u predošlých nositeľov poistení (zariadení penzijného nadlepšenia); pritom sa pre zachovanie nároku prihliadne na príspevkové doby získané u všetkých nositeľov poistení (zariadení).
§ 6
Nároky z doterajšieho penzijného nadlepšenia alebo z pokračovania v penzijnom nadlepšení po 31. decembri 1952 budú na žiadosť oprávneného odbavené vrátením sumy, ktorú účastník penzijného nadlepšenia uhradil zo svojho v čase po 31. októbri 1945, a to za dobu od 1. novembra 1945 do 31. mája 1953 v pomere 50 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí. Nárok na vrátenie príspevkov možno uplatniť najneskoršie do 30 septembra 1954.
Oddiel II
Úprava dôchodkov
§ 7
(1)
Dôchodky určené podľa vládneho nariadenia č. 10/1953 Zb., o niektorých opatreniach v odbore penzijného nadlepšenia, na ktoré už vznikol alebo do 30. júna 1954 vznikne nárok, nesmú robiť, ak ide
a) o starobný (invalidný) dôchodok, viacej než 250,- Kčs,
b) o vdovský dôchodok, viacej než 125,- Kčs,
c) o sirotský dôchodok dieťaťa, ktoré je úplnou sirotou, viacej než 125,- Kčs,
d) o sirotský dôchodok dieťaťa, ktoré je polosirotou, viacej než 62,50 Kčs a
e) o iné druhy dôchodkov, viacej než 125,- Kčs
mesačne.
(2)
Ak zomrie po 30. júni 1954 dôchodca, ktorému náleží dôchodok podľa odseku 1, nesmú dôchodky pozostalých náležiace podľa tohto nariadenia robiť, ak ide
a)
o vdovský dôchodok a sirotský dôchodok dieťaťa, ktoré je úplnou sirotou, viacej než polovicu starobného (invalidného) dôchodku podľa odseku 1,
b)
o výchovné k vdovskému dôchodku a sirotský dôchodok dieťaťa, ktoré je polosirotou, viacej než štvrtinu starobného (invalidného) dôchodku podľa odseku 1.
Oddiel III
Zrušenie zariadení penzijného nadlepšenia
§ 8
(1)
Zariadenia penzijného nadlepšenia sa rušia dňom 30. septembra 1954.
(2)
Majetok (práva a záväzky) zariadení prechádza na štát dňom 1. októbra 1954. Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia určí po dohode so zúčastnenými ministrami do 31. augusta 1954, ktoré orgány (organizácie) spravujúce štátny majetok prevezmú do svojej správy dňom 1. októbra 1954 majetok prechádzajúci na štát podľa predchádzajúcej vety.
(3)
Zariadenia sú povinné ihneď po vyhlásení tohto nariadenia zabezpečiť, aby ich činnosť sa mohla ukončiť dňom 30. septembra 1954; najmä sú povinné podľa pokynov Štátneho úradu dôchodkového zabezpečenia previesť výplatu dôchodkov z doterajšieho penzijného nadlepšenia na Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia a oznámiť tomuto úradu potrebné údaje o nárokoch účastníkov tohto nadlepšenia už pred svojim zrušením.
(4)
Orgány spravujúce doteraz zariadenia sú i po ich zrušení zodpovedné až do ďalšieho opatrenia
a)
ako splnomocnenci Štátneho úradu dôchodkového zabezpečenia za riadne dokončenie prác v odbore doterajšieho penzijného nadlepšenia a
b)
ako splnomocnenci orgánu, ktorému bol majetok zariadení odovzdaný do správy podľa odseku 2 druhej vety, za správu odovzdaného majetku.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia primerane aj o Sväze penzijných ústavov v Československej republike.
Oddiel IV
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Dočasné úpravy dôchodkov z penzijného nadlepšenia vykonané pred 1. augustom 1953 opatreniami predsedu Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia podľa predpisov o penzijnom nadlepšení sa považujú za dobu do 30. júna 1954 za úpravy konečné.
(2)
Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia sa splnomocňuje, aby po vyhlásení tohto nariadenia zvýšil s účinnosťou od 1. augusta 1953 doterajšie najvyššie hranice dôchodkov z penzijného nadlepšenia, určené v dôsledku zániku záväzkov štátu z cenných papierov, na sumy uvedené v § 7 a aby doplatil rozdiely z toho vyplývajúce.
§ 10
Ustanovenia tohto nariadenia platia obdobne pre poistenie redaktorov, pre skupinové pripoistenie u Štátneho úradu dôchodkového zabezpečenia, pre poistenie na vyššie dávky na Slovensku, pre penzijné zaopatrenie zamestnancov, ktorých vyňatie zo zákonného dôchodkového poistenia zaniklo pred 1. októbrom 1948, pre penzijné nadlepšenie skupín zamestnancov, u ktorých boli pred 1. októbrom 1948 splnené podmienky pre vyňatie zo zákonného dôchodkového poistenia preto, že im zamestnávateľ zaručil služobnou zmluvou alebo iným spôsobom výhodnejšie penzijné nároky, a pre penzijné zaopatrenie zamestnancov Národnej banky československej, ako i pre dôchodcov týchto zariadení.
§ 11
(1)
Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia môže vydať smernice na vykonanie tohto nariadenia.
(2)
Predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia môže po prejednaní s Ústrednou radou odborov a vo veciach finančného dosahu po dohode s ministrom financií urobiť vo zvlášť odôvodnených a závažných prípadoch opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tohto nariadenia.
§ 12
Ustanovenia vládneho nariadenia č. 10/1953 Zb. a ostatných predpisov vzťahujúcich sa na penzijné nadlepšenie, pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením, sa zrušujú.
§ 13
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1954; vykoná ho predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.