Predpis bol zrušený predpisom 77/1966 Zb.

17/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1966 do 25.10.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
Vládne nariadenie
zo dňa 12. februára 1954
o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Náš ľudovodemokratický štát plní pri budovaní socializmu významné hospodárskoorganizačné a kultúrnovýchovné úlohy. Na plnení týchto veľkých úloh sa podstatnou mierou podieľa štátny aparát. Úlohy štátneho aparátu pri výstavbe socialistického poriadku, najmä organizácia hospodárstva a všestranné rozvíjanie kultúrnovýchovnej činnosti na nových socialistických zásadách, sú veľmi zložité a kladú vysoké požiadavky a nároky na politickú a odbornú úroveň pracovníkov štátneho aparátu.
(2)
Jedným z hlavných predpokladov pre zlepšenie práce štátneho aparátu je hmotné zainteresovanie jeho pracovníkov na nepretržitom raste ich politickej a odbornej úrovne a v súvislosti s tým i na lepších výsledkoch ich činnosti.
(3)
Preto sa platové pomery pracovníkov štátneho aparátu, v súlade so socialistickou zásadou určovania odmeny za prácu podľa jej akosti, jej množstva a spoločenského významu, upravujú na základe systemizácie osobných stavov, funkčných miest a funkčných platov.
§ 2
Rozsah platnosti nariadenia
(1)
Toto nariadenie sa vzťahuje na zamestnancov rozpočtových organizácií s výnimkou
a)
príslušníkov závodných jednotiek požiarnej ochrany z povolania a štátneho požiarneho dozoru, členov závodnej stráže a zamestnancov v zariadeniach spoločného stravovania,
b)
zamestnancov, ktorí v organizáciách plniacich kultúrne, sociálne alebo iné osobitné úlohy konajú odborné práce (pedagogické, zdravotnícke, umelecké a vedecké) priamo súvisiace s plnením týchto úloh,
c)
sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov,
d)
robotníkov zamestnaných v organizáciách s činnosťou prevažne hospodárskej povahy.
(2)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na zamestnancov rozpočtových organizácií v odbore Ministerstva národnej obrany; v odbore Ministerstva vnútra sa vzťahuje iba na zamestnancov civilných zložiek.
§ 3 - Zrušený od 1. 1. 1966.
§ 4
Ustanovenie zamestnancov na funkčné miesta
(1)
Zamestnancov na ostatné funkčné miesta ustanovuje a z nich odvoláva, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, vedúci rozpočtovej organizácie, spravujúci príslušný systemizovaný osobný stav alebo orgán ním na to splnomocnený.
(2)
Prezident republiky ustanovuje a odvoláva prednostov diplomatických misií, námestníkov ministra predsedu Štátneho úradu plánovacieho, predsedu Štátneho úradu štatistického, vedúceho Sekretariátu prezidenta republiky a ostatných vedúcich zamestnancov Kancelárie prezidenta republiky. Vedúceho Úradu predsedníctva vlády, námestníkov ostatných ministrov, splnomocnenca ministra štátnej kontroly pre Slovensko a vedúcich (predsedov) úradov postavených na roveň ústredným úradom s výnimkou predsedu Štátneho úradu štatistického ustanovuje a odvoláva vláda.
(3)
Zamestnancov na ostatné funkčné miesta ustanovuje a z nich odvoláva, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, vedúci rozpočtovej organizácie spravujúci príslušný systemizovaný osobný stav alebo jeho zodpovedný zástupca. Vedúceho organizácie ustanovuje a odvoláva vedúci priamo nadriadenej organizácie. Kompetentný minister (vedúci ústredného úradu) môže si vyhradiť ustanovenie zamestnancov na určité dôležité funkcie v organizáciách jemu podriadených a odvolávanie z nich.
(4)
Predpisy o ustanovení a odvolávaní hlavných (vedúcich) účtovníkov a ostatných pracovníkov učtární ostávajú nedotknuté.
§ 5
Zvyšovanie odborných znalostí zamestnancov
Vedúci jednotlivých rozpočtových organizácií a vedúci ich organizačných zložiek sú povinní všestranne sa starať o stále zvyšovanie politickej a odbornej úrovne zamestnancov, najmä sú povinní organizovať v spolupráci s orgánmi Revolučného odborového hnutia odborné kurzy, semináre a iné vhodné spôsoby školenia, ktoré by zamestnancom umožnili doplniť si potrebné znalosti, a na základe pravidelného hodnotenia pracovných výsledkov zamestnancov sústavne sa starať o ich správne rozmiestenie.
Funkčný plat
§ 6
Funkčné platy sa určia podľa zásad uvedených v § 3 pre jednotlivé funkčné miesta zásadne platovým rozpätím.
§ 7
(1)
Výšku funkčného platu určí jednotlivému zamestnancovi v rámci ustanoveného platového rozpätia orgán kompetentný na ustanovenie zamestnanca s prihliadnutím na rozsah a obťažnosť vykonávanej funkcie, na jeho odbornú kvalifikáciu a na doterajšie výsledky jeho činnosti. Pokiaľ je podľa platných predpisov kompetentná na ustanovenie zamestnanca vláda, určuje výšku jeho funkčného platu kompetentný člen vlády. Zamestnancovi, ktorý nesplňuje určené kvalifikačné predpoklady, sa určí funkčný plat spravidla dolnou hranicou platového rozpätia a nad túto hranicu len úmerne k stupňu dosiahnutého vzdelania a praxe s prihliadnutím na pracovné výsledky.
(2)
Funkčné platy sa musia určiť tak, aby celkový náklad na funkčné platy systemizovaný podľa § 3 písm. c) nebol prekročený.
(3)
Zamestnancovi, ktorý nesplňuje kvalifikačné predpoklady pre nedostatok vzdelania, sa určí pri ustanovení na funkčné miesto spôsob, ako si má doplniť znalosti potrebné pre výkon príslušnej funkcie, a primeraná lehota na to.
(4)
Absolventom škôl, ustanoveným bez predchádzajúcej praxe, sa funkčný plat určí v rámci osobitných sadzieb na to určených (nástupný plat). Výšku nástupného platu a dĺžku času, po ktorý nástupný plat prislúcha, určí nomenklatúra funkcií a funkčných platov.
§ 8
Funkčný plat spojený so zastávaním funkčného miesta, na ktoré bol zamestnanec ustanovený, prislúcha odo dňa nastúpenia tohto miesta, ak ide o zamestnanca novoustanoveného. Pri zmene funkčného platu zamestnanca prislúcha mu funkčný plat v novej výške od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď nastala skutočnosť odôvodňujúca túto zmenu (pri zmene výšky platu v rámci platového rozpätia od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni rozhodnutia), a ak je týmto dňom prvý deň v mesiaci, už od tohto dňa. Ak však bol zamestnanec preradený na funkčné miesto s nižším funkčným platom preto, že zanedbal alebo porušil svoje povinnosti, prislúcha mu nižší funkčný plat odo dňa preradenia.
§ 9
Osobný plat
(1)
Zvlášť vynikajúcim odborníkom, ktorí vykazujú mimoriadne úspešné pracovné výsledky, môže kompetentný minister (vedúci ústredného úradu) a pri zamestnancoch národných výborov rada krajského národného výboru priznať namiesto funkčného platu osobný plat.
(2)
Najvyššiu hranicu, do ktorej možno priznať osobný plat, a celkovú sumu, o ktorú možno pre poskytovanie osobných platov zvýšiť celkový náklad na funkčné platy, určí pre odbor jednotlivých ústredných úradov a pre aparát rád národných výborov všetkých stupňov v jednotlivých krajoch vláda alebo orgán ňou na to splnomocnený.
§ 10
Príplatok za zastupovanie
Zamestnanec, ktorý na služobný rozkaz zastupuje zamestnanca na funkčnom mieste s vyšším funkčným platom po čas dlhší ako 4 týždne, dostane za čas zastupovania presahujúci 4 týždne príplatok vo výške 15 % svojho funkčného platu. Funkčný plat s týmto príplatkom nesmie prevýšiť funkčný plat, ktorý by prislúchal zastupujúcemu zamestnancovi, keby bol ustanovený na príslušné funkčné miesto.
§ 11
Nebezpečnostný príplatok
Zamestnancom, ktorí trvale pracujú v prostredí, v ktorom je mimoriadne ohrozené ich zdravie, možno priznať nebezpečnostný príplatok podľa miery ohrozenia zdravia.
§ 12
Práca v úkolovej mzde
(1)
Pri prácach, pri ktorých sú pre to technické predpoklady a kde by nebola ohrozená akosť práce, sa zavedie práca v úkolovej mzde.
(2)
Podrobnejšie predpisy vydá kompetentný ústredný úrad po dohode s Ministerstvom financií a s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia; ak ide o predpisy platné pre odbor viac ústredných úradov, Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a s Ústrednou radou odborov.
§ 13
Prémie
Za preukázateľné úspory alebo lepšie hospodárske výsledky, ktoré zamestnanci dosiahli svojou zásluhou, môžu sa poskytovať prémie podľa zásad schválených vládou alebo orgánom ňou na to splnomocneným.
§ 14
Jednorazové mimoriadne odmeny
Za významné pracovné zásluhy, najmä za splnenie dôležitých úloh nad rámec obvyklých povinností zamestnanca, za zlepšenie organizácie práce alebo zavedenie dokonalejších pracovných metód a za mimoriadnu iniciatívu v práci môžu sa poskytovať jednorazové mimoriadne odmeny.
§ 15
Vecné plnenia
Vecné plnenia možno priznať len potiaľ, pokiaľ sú odôvodnené osobitnými pracovnými výkonmi alebo osobitnými povinnosťami. Inak možno zamestnancom poskytovať vecné plnenia len za náhradu zodpovedajúcu ich všeobecnej cene.
§ 16 - Zrušený od 1. 1. 1966.
§ 17
Odmeny za vedľajšiu činnosť v štátnej správe
Za činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva vo vlastnom alebo v inom odbore štátnej správy popri všetkých úlohách zodpovedajúcich funkčnému miestu, na ktoré je zaradený, sa poskytne osobitná odmena.
§ 18
Nárok na funkčný (osobný) plat po dobu neprítomnosti v práci
O nároku na funkčný (osobný) plat po dobu neprítomnosti v práci platia až do novej všeobecnej úpravy doterajšie predpisy o poskytovaní základného platu po dobu tejto neprítomnosti.
§ 19 - Zrušený od 1. 1. 1966.
§ 20 - Zrušený od 1. 1. 1966.
§ 21 - Zrušený od 1. 1. 1966.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
Prevod zamestnancov do platov ustanovených týmto nariadením upraví vláda.
§ 23
Platové pomery civilných zamestnancov rozpočtových organizácií v odbore Ministerstva vnútra, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, a platové pomery civilných zamestnancov v odbore Ministerstva národnej obrany upravia kompetentní ministri po dohode s ministrom financií a so súhlasom Štátnej systemizačnej komisie podľa zásad tohto nariadenia a predpisov podľa neho vydaných.
§ 24
Dokiaľ nebude vykonaná systemizácia osobných stavov zamestnancov jednotlivých rozpočtových organizácií podľa tohto nariadenia, spravujú sa platové pomery týchto zamestnancov doterajšími predpismi.
§ 25
Bližšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia, pokiaľ sa v ňom neustanovuje inak, vydá vláda, poprípade orgány, ktoré na to splnomocní.
§ 26
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.