14/1954 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.03.1954 do 15.03.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
Zákon
zo dňa 3. marca 1954
o voľbách do národných výborov
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
ČASŤ I
Volebná sústava
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Pracujúci ľud vysiela do národných výborov svojich najlepších predstaviteľov, ktorí sú hodní toho, aby sa stali jeho zástupcami, a ktorí dávajú záruku, že budú svoje úlohy riadne plniť.
(2)
Voľby do národných výborov sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
Všeobecné volebné právo
§ 2
(1)
Právo voliť do národných výborov majú všetci občania Československej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov, bez ohľadu na národnú príslušnosť, pohlavie, náboženské vyznanie, zamestnanie, čas pobytu, sociálny pôvod, majetkové pomery a predošlú činnosť.
(2)
Právo voliť však nemajú osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené na stratu čestných práv občianskych, a to po čas, po ktorý strata týchto práv trvá, a osoby, ktoré boli právoplatne zbavené celkom alebo zčasti svojprávnosti pre duševnú poruchu.
§ 3
Do národného výboru môže byť zvolený každý občan Československej republiky, ktorý má právo voliť a v deň voľby dovŕšil 21 rokov.
§ 4
Príslušníci ozbrojených sborov majú rovnaké právo voliť a byť volení ako všetci občania.
ČASŤ II
Zoznamy voličov
§ 5
Zápis do zoznamu voličov
(1)
Všetci občania Československej republiky, ktorí majú právo voliť, sa zapisujú do zoznamu voličov podľa miesta svojho bydliska.
(2)
Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, zapíšu sa dodatočne do zoznamu voličov alebo sa z neho dodatočne vyškrtnú.
(3)
Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.
§ 6
Zostavenie zoznamu voličov
(1)
Zoznamy voličov zostavuje rada miestneho národného výboru podľa volebných okrskov.
(2)
Zoznamy voličov z radov príslušníkov ozbrojených sborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, zostavuje ich veliteľ.
(3)
Zoznamy voličov sú spoločné pre voľby do národných výborov všetkých stupňov.
§ 7
Vyloženie zoznamu voličov
(1)
Najneskoršie 30 dní predo dňom voľby vyloží rada miestneho národného výboru zoznamy voličov, aby občania do nich mohli v úradných miestnostiach nazrieť. O vyložení zoznamu voličov upovedomí rada miestneho národného výboru občanov spôsobom v mieste obvyklým.
(2)
V obciach, v ktorých je viacej než 5000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi rada miestneho národného výboru, aby bol v každom dome vyvesený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú.
§ 8
Konanie o námietkach
(1)
Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť radu miestneho národného výboru na chyby a nesprávnosti v zozname voličov a navrhnúť opravu. Rada je povinná o upozornení rozhodnúť do 3 dní a buď vykonať príslušnú opravu v zozname voličov alebo písomne sťažovateľovi oznámiť, z akých dôvodov opravu nemožno vykonať.
(2)
Ak bude návrh zamietnutý, môže ho občan predložiť ľudovému súdu príslušnému podľa volebného okrsku. Súd včas rozhodne po ústnom pojednávaní uznesením. Toto rozhodnutie je konečné. Inak platia primerane všeobecné ustanovenia občianskeho súdneho poriadku. Podľa rozhodnutia súdu vykoná rada miestneho národného výboru opravu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.
§ 9
Voličský preukaz
Voličom, ktorí v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa voľby sa presťahujú, ako aj voličom, ktorí z vážnych dôvodov nebudú môcť vo volebnom okrsku voliť, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, vydá rada miestneho národného výboru na ich žiadosť voličský preukaz, ktorý ich oprávňuje voliť v inom volebnom okrsku.
ČASŤ III
Volebné obvody a volebné komisie
Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia
§ 10
Volebné obvody
(1)
Voľby do národných výborov sa konajú podľa volebných obvodov.
(2)
Vo volebnom obvode sa volí jeden člen národného výboru. Obec s počtom obyvateľov do 400 tvorí jeden volebný obvod, v ktorom sa volia všetci členovia miestneho národného výboru.
(3)
Náhradníci sa nevolia.
§ 11
Volebné komisie
(1)
Voľby do ústredných národných výborov riadia mestské volebné komisie, do krajských národných výborov krajské volebné komisie, do okresných národných výborov okresné volebné komisie, do mestských národných výborov mestské volebné komisie, do obvodných národných výborov miestne volebné komisie, do miestnych národných výborov miestne volebné komisie.
(2)
Voľby v jednotlivých volebných obvodoch riadia obvodné volebné komisie.
(3)
Hlasovanie v jednotlivých volebných okrskoch riadia okrskové volebné komisie.
Oddiel 2
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do národných výborov v hlavnom meste Prahe
a)
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy
§ 12
Volebné obvody
(1)
Volebné obvody pre voľby do ústredného národného výboru určí rada ústredného národného výboru.
(2)
Pre voľby do ústredného národného výboru sa utvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 2000 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod.
(3)
Zoznamy volebných obvodov uverejní rada ústredného národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.
§ 13
Mestská volebná komisia
(1)
V hlavnom meste Prahe zriadi rada ústredného národného výboru so schválením vlády najneskoršie 55 dní predo dňom voľby mestskú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z 8 až 10 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 14
Úlohy mestskej volebnej komisie
Mestská volebná komisia
a)
dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do ústredného národného výboru;
b)
rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu volebných komisií pri voľbách do ústredného národného výboru;
c)
preveruje, či kandidáti do ústredného národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;
d)
zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do ústredného národného výboru;
e)
registruje zvolených členov ústredného národného výboru;
f)
odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii ústredného národného výboru.
§ 15
Obvodná volebná komisia
(1)
Pre každý volebný obvod pre voľby do ústredného národného výboru zriadi rada ústredného národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 4 až 6 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 16
Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia pre voľby do ústredného národného výboru
a)
registruje kandidátov do ústredného národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;
b)
zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do ústredného národného výboru;
c)
dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;
d)
zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;
e)
predkladá mestskej volebnej komisii zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;
f)
vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;
g)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade ústredného národného výboru.
b)
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do obvodných národných výborov v hlavnom meste Prahe
§ 17
Volebné obvody
(1)
Volebné obvody pre voľby do obvodných národných výborov určí rada obvodného národného výboru.
(2)
Pre voľby do jednotlivých obvodných národných výborov sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 500 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod; vytvorí sa však najmenej 35 a najviac 150 volebných obvodov.
(3)
Zoznamy volebných obvodov uverejní rada obvodného národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.
§ 18
Miestna volebná komisia
(1)
V každom mestskom obvode zriadi rada obvodného národného výboru so schválením rady ústredného národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby miestnu volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 6 až 10 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 19
Úlohy miestnej volebnej komisie
Miestna volebná komisia
a)
dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do obvodného národného výboru;
b)
rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu volebných komisií pri voľbách do obvodného národného výboru;
c)
dozerá na včasné zostavenie zoznamov voličov a na ich uvedenie na všeobecnú známosť;
d)
dozerá na včasné určenie volebných okrskov radami národných výborov;
e)
preveruje, či kandidáti do obvodného národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;
f)
zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do obvodného národného výboru;
g)
registruje zvolených členov obvodného národného výboru;
h)
odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii obvodného národného výboru.
§ 20
Obvodná volebná komisia
(1)
Pre každý volebný obvod pre voľby do obvodného národného výboru zriadi rada obvodného národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z 2 až 4 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 21
Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia pre voľby do obvodného národného výboru
a)
registruje kandidátov do obvodného národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;
b)
zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do obvodného národného výboru;
c)
dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;
d)
zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;
e)
predkladá miestnej volebnej komisii zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;
f)
vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;
g)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade obvodného národného výboru.
Oddiel 3
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do národných výborov v meste Bratislave
a)
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do Ústredného národného výboru mesta Bratislavy
§ 22
Volebné obvody
(1)
Volebné obvody pre voľby do ústredného národného výboru určí rada ústredného národného výboru.
(2)
Pre voľby do ústredného národného výboru sa utvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 800 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod.
(3)
Zoznamy volebných obvodov uverejní rada ústredného národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.
§ 23
Mestská volebná komisia
(1)
V Bratislave zriadi rada ústredného národného výboru so schválením Sboru povereníkov najneskoršie 55 dní predo dňom voľby mestskú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z 8 až 10 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 24
Úlohy mestskej volebnej komisie
Mestská volebná komisia
a)
dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do ústredného národného výboru;
b)
rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu volebných komisií pri voľbách do ústredného národného výboru;
c)
preveruje, či kandidáti do ústredného národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;
d)
zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do ústredného národného výboru;
e)
registruje zvolených členov ústredného národného výboru;
f)
odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii ústredného národného výboru.
§ 25
Obvodná volebná komisia
(1)
Pre každý volebný obvod pre voľby do ústredného národného výboru zriadi rada ústredného národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 4 až 6 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 26
Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia pre voľby do ústredného národného výboru
a)
registruje kandidátov do ústredného národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;
b)
zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do ústredného národného výboru;
c)
dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;
d)
zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;
e)
predkladá mestskej volebnej komisii zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;
f)
vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;
g)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade ústredného národného výboru.
b)
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do obvodných národných výborov v Bratislave
§ 27
Volebné obvody
(1)
Volebné obvody pre voľby do obvodných národných výborov určí rada obvodného (ústredného) národného výboru.
(2)
Pre voľby do jednotlivých obvodných národných výborov sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 500 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod; vytvorí sa však najmenej 35 a najviac 150 volebných obvodov.
(3)
Zoznamy volebných obvodov uverejní rada obvodného (ústredného) národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.
§ 28
Miestna volebná komisia
(1)
V každom mestskom obvode zriadi rada obvodného (ústredného) národného výboru so schválením rady ústredného (krajského) národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby miestnu volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a 6 až 10 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 29
Úlohy miestnej volebnej komisie
Miestna volebná komisia
a)
dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do obvodného národného výboru;
b)
rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu volebných komisií pri voľbách do obvodného národného výboru;
c)
dozerá na včasné zostavenie zoznamov voličov a na ich uvedenie na všeobecnú známosť;
d)
dozerá na včasné určenie volebných okrskov radami národných výborov;
e)
preveruje, či kandidáti do obvodného národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;
f)
zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do obvodného národného výboru;
g)
registruje zvolených členov obvodného národného výboru;
h)
odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii obvodného národného výboru.
§ 30
Obvodná volebná komisia
(1)
Pre každý volebný obvod pre voľby do obvodného národného výboru zriadi rada obvodného (ústredného) národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 2 až 4 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 31
Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia pre voľby do obvodného národného výboru
a)
registruje kandidátov do obvodného národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;
b)
zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do obvodného národného výboru;
c)
dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;
d)
zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;
e)
predkladá miestnej volebnej komisii zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;
f)
vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;
g)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade obvodného národného výboru.
Oddiel 4
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do krajských národných výborov
§ 32
Volebné obvody
(1)
Volebné obvody pre voľby do krajských národných výborov určí rada krajského národného výboru.
(2)
Pre voľby do krajských národných výborov sa utvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 7000 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najmenej však 50 volebných obvodov.
(3)
Zoznamy volebných obvodov uverejní rada krajského národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.
§ 33
Krajská volebná komisia
(1)
V každom kraji zriadi rada krajského národného výboru so schválením vlády najneskoršie 55 dní predo dňom voľby krajskú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z 8 až 10 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 34
Úlohy krajskej volebnej komisie
Krajská volebná komisia
a)
dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do krajského národného výboru;
b)
rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu volebných komisií pri voľbách do krajského národného výboru;
c)
preveruje, či kandidáti do krajského národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;
d)
zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do krajského národného výboru;
e)
registruje zvolených členov krajského národného výboru;
f)
odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii krajského národného výboru.
§ 35
Obvodná volebná komisia
(1)
Pre každý volebný obvod pre voľby do krajského národného výboru zriadi rada krajského národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 4 až 6 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 36
Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia pre voľby do krajského národného výboru
a)
registruje kandidátov do krajského národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;
b)
zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do krajského národného výboru;
c)
dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;
d)
zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;
e)
predkladá krajskej volebnej komisii zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;
f)
vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;
g)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade krajského národného výboru.
Oddiel 5
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do okresných národných výborov
§ 37
Volebné obvody
(1)
Volebné obvody pre voľby do okresných národných výborov určí rada okresného národného výboru.
(2)
Pre voľby do okresných národných výborov sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 1000 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod: vytvorí sa však najmenej 35 a najviac 60 volebných obvodov.
(3)
Zoznamy volebných obvodov uverejní rada okresného národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.
§ 38
Okresná volebná komisia
(1)
V každom okrese zriadi rada okresného národného výboru so schválením rady krajského národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby okresnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 4 až 6 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 39
Úlohy okresnej volebnej komisie
Okresná volebná komisia
a)
dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do okresného národného výboru;
b)
rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu volebných komisií pri voľbách do okresného národného výboru;
c)
dozerá na včasné zostavenie zoznamov voličov a na ich uvedenie na všeobecnú známosť;
d)
dozerá na včasné určenie volebných okrskov radami národných výborov;
e)
preveruje, či kandidáti do okresného národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;
f)
zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do okresného národného výboru;
g)
registruje zvolených členov okresného národného výboru;
h)
odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii okresného národného výboru.
§ 40
Obvodná volebná komisia
(1)
Pre každý volebný obvod pre voľby do okresného národného výboru zriadi rada okresného národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 2 až 4 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 41
Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia pre voľby do okresného národného výboru
a)
registruje kandidátov do okresného národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;
b)
zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do okresného národného výboru;
c)
dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;
d)
zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;
e)
predkladá okresnej volebnej komisii zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;
f)
vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;
g)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade okresného národného výboru.
Oddiel 6
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do mestských národných výborov
§ 42
Volebné obvody
(1)
Volebné obvody pre voľby do mestských národných výborov určí rada mestského (ústredného, jednotného) národného výboru.
(2)
Pre voľby do mestských národných výborov sa vytvoria v mestách
a)
do 30.000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 100 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviac však 100 volebných obvodov;
b)
od 30.000 do 80.000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 300 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviac však 200 volebných obvodov;
c)
od 80.000 do 125.000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 400 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviac však 250 volebných obvodov;
d)
nad 125.000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 500 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviac však 300 volebných obvodov.
(3)
Zoznamy volebných obvodov uverejní rada mestského (ústredného, jednotného) národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.
§ 43
Mestská volebná komisia
(1)
V každom meste, v ktorom sa volí mestský národný výbor, zriadi rada mestského (ústredného, jednotného) národného výboru so schválením rady krajského národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby mestskú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 6 až 10 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 44
Úlohy mestskej volebnej komisie
Mestská volebná komisia
a)
dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do mestského národného výboru;
b)
rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu volebných komisií pri voľbách do mestského národného výboru;
c)
dozerá na včasné zostavenie zoznamov voličov a na ich uvedenie na všeobecnú známosť;
d)
dozerá na včasné určenie volebných okrskov radami národných výborov;
e)
preveruje, či kandidáti do mestského národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;
f)
zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do mestského národného výboru;
g)
registruje zvolených členov mestského národného výboru;
h)
odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii mestského národného výboru.
§ 45
Obvodná volebná komisia
(1)
Pre každý volebný obvod pre voľby do mestského národného výboru zriadi rada mestského (ústredného, jednotného) národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 2 až 4 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 46
Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia pre voľby do mestského národného výboru
a)
registruje kandidátov do mestského národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;
b)
zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do mestského národného výboru;
c)
dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;
d)
zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;
e)
predkladá mestskej volebnej komisii zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;
f)
vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;
g)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade mestského národného výboru.
Oddiel 7
Volebné obvody a volebné komisie pre voľby do miestnych národných výborov a do obvodných národných výborov inde než v hlavnom meste Prahe a v meste Bratislave
§ 47
Volebné obvody
(1)
Volebné obvody pre voľby do miestnych národných výborov určí rada miestneho (jednotného) národného výboru a volebné obvody pre voľby do obvodných národných výborov určí rada obvodného (jednotného, ústredného) národného výboru.
(2)
Pre voľby do miestnych národných výborov sa vytvoria v obciach
a)
do 400 obyvateľov jeden volebný obvod, v ktorom sa volí 9 členov miestneho národného výboru;
b)
od 400 do 6.000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 100 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod; vytvorí sa však najmenej 9 a najviac 40 volebných obvodov;
c)
od 6.000 do 20.000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 150 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviac však 100 volebných obvodov;
d)
nad 20.000 obyvateľov toľko volebných obvodov, aby na každých 200 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod.
(3)
Pre voľby do obvodných národných výborov sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 100 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod; vytvorí sa však najmenej 9 a najviac 60 volebných obvodov.
(4)
Zoznamy volebných obvodov pre voľby do miestnych národných výborov uverejní rada miestneho (jednotného) národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby. Zoznamy volebných obvodov pre voľby do obvodných národných výborov uverejní rada obvodného (jednotného, ústredného) národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.
§ 48
Miestna volebná komisia
(1)
V každej obci, v ktorej sa volí miestny národný výbor, zriadi rada miestneho (jednotného) národného výboru so schválením rady okresného (krajského) národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby miestnu volebnú komisiu. Ak sa volí jeden miestny národný výbor pre niekoľko obcí, urobí toto opatrenie rada miestneho národného výboru obce, v ktorej bude jeho sídlo.
(2)
V každom mestskom obvode, v ktorom sa volí obvodný národný výbor, zriadi rada obvodného (jednotného, ústredného) národného výboru so schválením rady mestského (krajského) národného výboru najneskoršie 55 dní predo dňom voľby miestnu volebnú komisiu.
(3)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z 2 až 4 ďalších členov.
(4)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 49
Úlohy miestnej volebnej komisie
Miestna volebná komisia
a)
dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do miestneho (obvodného) národného výboru;
b)
rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu volebných komisií pri voľbách do miestneho (obvodného) národného výboru;
c)
preveruje, či kandidáti do miestneho (obvodného) národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;
d)
zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do miestneho (obvodného) národného výboru;
e)
registruje zvolených členov miestneho (obvodného) národného výboru;
f)
odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii miestneho (obvodného) národného výboru.
§ 50
Obvodná volebná komisia
(1)
Pre každý volebný obvod pre voľby do miestneho národného výboru zriadi rada miestneho (jednotného) národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu. Pre každý volebný obvod pre voľby do obvodného národného výboru zriadi rada obvodného (jednotného, ústredného) národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a ďalšieho člena.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 51
Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia pre voľby do miestneho (obvodného) národného výboru
a)
registruje kandidátov do miestneho (obvodného) národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;
b)
zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do miestneho (obvodného) národného výboru;
c)
dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;
d)
zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;
e)
vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;
f)
predkladá miestnej volebnej komisii zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;
g)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade miestneho (obvodného) národného výboru.
Oddiel 8
Volebné okrsky a okrskové volebné komisie
§ 52
Volebné okrsky
(1)
Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre sčítanie hlasov rozdelí sa územie každej obce na volebné okrsky, ktoré sú spoločné pre voľby do národných výborov všetkých stupňov.
(2)
Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho národného výboru najneskoršie 45 dní predo dňom voľby.
(3)
Volebný okrsok sa utvorí spravidla tak, aby zahrnoval asi 1000 voličov. Pre vzdialené osady alebo časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.
(4)
Osobitné volebné okrsky môžu byť vytvorené v nemocniciach, pôrodniciach, sanatóriách, v ústavoch pre prestarnutých v podobných ústavoch a zriadeniach alebo ich častiach, avšak len vtedy, ak je tam aspoň 50 voličov.
(5)
Útvary ozbrojených sborov tvoria osobitné volebné okrsky, ak majú aspoň 50 voličov.
§ 53
Okrsková volebná komisia
(1)
Pre každý volebný okrsok utvorí rada miestneho národného výboru najneskoršie 40 dní predo dňom voľby okrskovú volebnú komisiu, ktorá je spoločná pre voľby do národných výborov všetkých stupňov.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 3 až 7 ďalších členov. Vo volebných okrskoch, ktoré majú menej než 300 voličov, má okrsková volebná komisia okrem predsedu a tajomníka len 1 až 3 ďalších členov.
(3)
Komisia sa utvorí zo zástupcov organizácií pracujúcich, ktorých navrhne Národný front.
§ 54
Úlohy okrskovej volebnej komisie
Okrsková volebná komisia
a)
dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a stará sa o zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti;
b)
spočíta hlasy odovzdané pre každého kandidáta;
c)
spíše o priebehu voľby a sčítania hlasov dvojmo zápisnicu, ktorej jedno vyhotovenie predloží bezodkladne príslušnej obvodnej volebnej komisii;
d)
odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade okresného národného výboru.
ČASŤ IV
Kandidáti
§ 55
Navrhovanie kandidátov
(1)
Kandidáti pre voľbu do národných výborov sú kandidátmi Národného frontu ako sväzku robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie. Národný front - bojový blok Komunistickej strany Československa, Revolučného odborového hnutia, Československého sväzu mládeže, Československej strany socialistickej, Československej strany lidovej, Strany slovenskej obrody, Strany slobody a ostatných organizácií pracujúceho ľudu - navrhuje za kandidátov najlepších robotníkov, členov jednotných roľníckych družstiev, malých a stredných roľníkov a príslušníkov pracujúcej inteligencie.
(2)
Zhromaždenia robotníkov, roľníkov a ostatných pracujúcich na závodoch, úradoch a dedinách a zhromaždenia vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených sborov predkladajú návrhy na kandidátov Národnému frontu.
(3)
Kandidáti sú navrhovaní pre jednotlivé volebné obvody. Pre každý volebný obvod môže byť navrhnutý jeden alebo viac kandidátov. Pre voľby do miestneho národného výboru v obci, ktorá tvorí jeden volebný obvod, môže byť navrhnutých 9 alebo viac kandidátov.
Registrácia kandidátov
§ 56
(1)
Kandidátov pre voľby do národných výborov prihlasuje na registráciu u obvodných volebných komisií Národný front, a to najneskoršie 30 dní predo dňom voľby.
(2)
Kandidáti sú prihlasovaní na registráciu podľa volebných obvodov. Nikto však nemôže byť pre voľbu do toho istého národného výboru kandidovaný vo viacej než jednom volebnom obvode.
(3)
K prihláške sa pripojí vyjadrenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, poprípade tiež zpráva o schôdzi organizácie alebo zhromaždení pracujúcich, kde bol kandidát navrhnutý.
§ 57
(1)
Obvodná volebná komisia je povinná zaregistrovať všetkých riadne navrhnutých kandidátov.
(2)
Proti odmietnutiu registrácie kandidáta možno podať sťažnosť do dvoch dní volebnej komisii pre voľbu národného výboru, do ktorého je občan kandidovaný. Jej rozhodnutie je konečné.
§ 58
Vyhlásenie kandidatúry
Obvodná volebná komisia uverejní meno, priezvisko, vek a zamestnanie všetkých zaregistrovaných kandidátov, a to najneskoršie 25 dní predo dňom voľby pri voľbách do krajských a okresných národných výborov a najneskoršie 15 dní predo dňom voľby pri voľbách do ostatných národných výborov.
§ 59
Hlasovacie lístky
(1)
Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na hlasovacích lístkoch.
(2)
Hlasovacie lístky musia mať určenú formu a musia byť rozmnožené v potrebnom množstve.
§ 60
Členstvo kandidátov vo volebných komisiách
Kandidáti nemôžu byť členmi obvodných ani okrskových volebných komisií volebného obvodu, kde sú navrhovaní za členov národného výboru.
§ 61
Volebná agitácia
Každá organizácia pracujúcich a každý občan Československej republiky má právo slobodne agitovať pre zaregistrovaného kandidáta v tlači, na schôdzach a iným spôsobom.
ČASŤ V
Voľby
Oddiel 1
Vyhlásenie volieb
§ 62
Deň volieb
(1)
Deň volieb do národných výborov určí vláda Československej republiky najneskoršie 60 dní vopred.
(2)
Voľby do národných výborov všetkých stupňov sa konajú toho istého dňa na území celého štátu. Voľby sa konajú v deň pracovného pokoja.
(3)
Voľby sa konajú v určený deň od 7. hodiny rannej do 18. hodiny odpoludnia, v mestách od 7. hodiny rannej do 22. hodiny večernej.
§ 63
Informovanie voličov
(1)
Okrsková volebná komisia informuje voličov v posledných 15 dňoch predo dňom voľby sústavne vyhláškami alebo iným spôsobom o čase a mieste volieb.
(2)
V obciach, v ktorých je viac než 1000 zapísaných voličov, zabezpečí okrsková volebná komisia, aby pre každého voliča bol vyhotovený legitimačný lístok, v ktorom sú uvedené potrebné údaje o voľbách. Zároveň zariadi, aby legitimačný lístok bol voličovi dodaný do bytu.
Oddiel 2
Spôsob hlasovania
§ 64
Prípravy vo volebnej miestnosti
Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím voľby za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež, či je pripravený zoznam voličov a hlasovacie lístky. Potom sa prikročí k hlasovaniu.
§ 65
Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov
Vo volebných miestnostiach sú pre úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. V týchto priestoroch nesmie byť nikto prítomný zároveň s voličom, ani člen volebnej komisie.
§ 66
Hlasovanie
(1)
Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
(2)
Volič, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti, odovzdá legitimačný lístok a po zázname v zozname voličov dostane hlasovacie lístky. Ak nemá volič legitimačný lístok a ak nie je členom okrskovej volebnej komisie známy, môže ho komisia požiadať, aby preukázal svoju totožnosť.
(3)
Hlasovanie voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, poznamená okrsková volebná komisia v zozname voličov. Záznamy o tom podpíše predseda a tajomník okrskovej volebnej komisie; voličské preukazy sa pripoja.
§ 67
Úprava hlasovacích lístkov
(1)
V priestore určenom pre úpravu hlasovacích lístkov ponechá volič na každom hlasovacom lístku meno a priezvisko kandidáta, pre ktorého hlasuje; mená a priezviská kandidátov, pre ktorých nehlasuje, preškrtne. Potom pristúpi k volebnej schránke a vhodí do nej hlasovací lístok.
(2)
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nevie čítať a písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného pre úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok upravil.
§ 68
Poriadok vo volebnej miestnosti
Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti sú záväzné pre všetkých prítomných.
§ 69
Ukončenie voľby
Len čo uplynie hodina určená pre ukončenie hlasovania, uzavrie sa volebná miestnosť, avšak odvolia ešte všetci, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie za ukončené a pristúpi k otvoreniu volebnej schránky.
Oddiel 3
Určovanie výsledkov volieb
§ 70
Kto môže byť prítomný pri sčítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia vykonáva sčítanie hlasov, majú právo byť prítomní osobitne na to splnomocnení zástupcovia organizácií pracujúcich a zástupcovia tlače.
§ 71
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po otvorení volebnej schránky sčíta okrsková volebná komisia hlasovacie lístky podľa volebných obvodov, porovná počet odovzdaných hlasovacích lístkov s počtom osôb, ktorým boli vydané hlasovacie lístky podľa zoznamu voličov, a výsledok zapíše do zápisnice o hlasovaní pre každý volebný obvod.
(2)
Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.
§ 72
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)
Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.
(2)
Ak ponechal volič na hlasovacom lístku viac kandidátov než má byť vo volebnom obvode zvolených, považuje sa hlasovací lístok za odovzdaný pre kandidáta (kandidátov) podľa poradia na hlasovacom lístku.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volebná komisia, čo poznamená v zápisnici.
§ 73
Zápisnica o hlasovaní
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví o hlasovaní a sčítaní hlasov osobitnú zápisnicu pre každý volebný obvod dvojmo; zápisnicu podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.
(2)
V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní musí sa uviesť
a)
čas začiatku a skončenia hlasovania;
b)
celkový počet voličov vo volebnom obvode alebo volebnom okrsku zapísaných v zozname voličov;
c)
počet voličov, ktorí volili na voličský preukaz;
d)
počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;
e)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania;
f)
počet hlasovacích lístkov, ktoré boli uznané za neplatné;
g)
počet hlasovacích lístkov, v ktorých boli škrtnuté mená a priezviská všetkých kandidátov;
h)
počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;
ch)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.
§ 74
Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po skončenom sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania podľa jednotlivých volebných obvodov a zašle bezodkladne po jednom rovnopise zápisnice o voľbe príslušným obvodným volebným komisiám.
(2)
Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi a s ďalšími rovnopismi zápisníc o hlasovaní rade okresného národného výboru na uschovanie.
§ 75
Sčítanie hlasov v obvodnej volebnej komisii
(1)
Obvodné volebné komisie sčítajú hlasy a zisťujú výsledky hlasovania v obvode na podklade zápisníc predložených okrskovými volebnými komisiami.
(2)
V miestnosti, kde obvodná volebná komisia vykonáva sčítanie hlasov, môžu byť prítomní osobitne na to splnomocnení zástupcovia organizácií pracujúcich a zástupcovia tlače.
§ 76
Zápisnica o sčítaní hlasov v obvodnej volebnej komisii
(1)
Obvodná volebná komisia vyhotoví o sčítaní hlasov dvojmo zápisnicu, ktorú podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.
(2)
V zápisnici obvodnej volebnej komisie o sčítaní hlasov musí byť uvedený
a)
celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch vo volebnom obvode;
b)
počet voličov, ktorí volili v obvode na voličský preukaz;
c)
počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;
d)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania;
e)
počet hlasovacích lístkov, ktoré boli uznané za neplatné;
f)
počet hlasovacích lístkov, v ktorých boli škrtnuté mená a priezviská všetkých kandidátov;
g)
počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;
h)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané obvodnej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.
§ 77
Ohlásenie výsledkov volieb v obvodnej volebnej komisii
Po skončení sčítania hlasov a po podpísaní zápisnice ohlási predseda obvodnej volebnej komisie výsledok volieb vo volebnom obvode.
§ 78
Kto je zvolený
(1)
Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov odovzdaných vo volebnom obvode.
(2)
V obciach s počtom obyvateľov do 400 je z kandidátov, ktorí dostali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, zvolených 9 kandidátov s najväčším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje poradie kandidátov na hlasovacom lístku.
§ 79
Osvedčenie o zvolení
Predseda obvodnej volebnej komisie vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o tom, že bol zvolený za člena národného výboru.
§ 80
Uschovanie volebných spisov
Po podpísaní zápisnice o hlasovaní zašle predseda obvodnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice ihneď volebnej komisii národného výboru, o ktorého voľbu ide. Druhý rovnopis zápisnice s ostatnými volebnými spismi zašle na uschovanie rade tohto národného výboru.
§ 81
Uznášanie volebných komisií
(1)
Volebné komisie pre voľby do národných výborov sa môžu platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
(2)
Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
§ 82
Nové voľby
(1)
Ak ani jeden kandidát nedostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o hlasovaní a oznámi to príslušnej volebnej komisii. Zároveň vyhlási obvodná volebná komisia opätovnú voľbu medzi dvoma kandidátmi, ktorí dostali najväčší počet hlasov; táto komisia určí nové voľby, ktoré sa musia konať najneskoršie do 14 dní po prvých voľbách.
(2)
Nové voľby určí obvodná volebná komisia aj vtedy, ak nebolo v obci s počtom obyvateľov do 400 zvolených 9 členov miestneho národného výboru; v novej voľbe sa zvolí zvyšujúci počet členov miestneho národného výboru.
(3)
Ak počet hlasov odovzdaných vo volebnom obvode je menší než polovica počtu voličov, ktorí majú právo hlasovať v tomto volebnom obvode, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o hlasovaní a oznámi to príslušnej volebnej komisii; táto komisia určí nové voľby, ktoré sa musia konať najneskoršie do 14 dní po prvých voľbách.
(4)
Nové voľby sa vykonávajú na podklade zoznamov voličov zostavených pre prvé voľby a podľa ustanovení tohto zákona.
§ 83
Doplňovacie voľby
Ak sa uprázdni z akéhokoľvek dôvodu miesto člena národného výboru, určí doplňovacie voľby rada národného výboru vyššieho stupňa a ak ide o člena krajského národného výboru alebo ústredného národného výboru, vláda. Doplňovacia voľba sa koná najneskoršie 60 dní po tom, čo sa miesto člena národného výboru uprázdnilo.
§ 84
Strata členstva
Člen národného výboru, ktorý prestal byť voliteľný, stráca členstvo v národnom výbore. O strate členstva rozhoduje národný výbor o ktorého člena ide, na návrh svojej mandátovej komisie.
§ 85
Overenie volieb
Platnosť voľby jednotlivých členov národného výboru overí národný výbor na svojom prvom zasadaní na návrh svojej mandátovej komisie.
ČASŤ VI
Odvolávanie členov národných výborov
§ 86
(1)
Každý člen národného výboru môže byť kedykoľvek odvolaný, ak rozhodnú o tom voliči jeho volebného obvodu.
(2)
Návrh na odvolanie člena národného výboru sa podáva rovnakým spôsobom ako návrh na kandidáta; podáva sa rade národného výboru, ktorého člen má byť odvolaný.
(3)
O odvolaní člena národného výboru hlasujú voliči vo volebnom obvode tak, že vložia do volebnej schránky predtlačený hlasovací lístok, v ktorom škrtnutím nehodiaceho sa predtlačku dajú najavo, či hlasujú pre odvolanie člena národného výboru alebo nie.
(4)
O návrhu na odvolanie člena národného výboru, na ktorého volebný obvod nepripadá viacej než 100 voličov, môžu rozhodovať voliči na verejnej schôdzi zvolanej radou príslušného národného výboru.
(5)
Člen národného výboru je odvolaný, ak sa zúčastní hlasovania o odvolaní aspoň polovica voličov, ktorí majú právo hlasovať, a ak je pre odvolanie odovzdaná nadpolovičná väčšina platných hlasov.
(6)
Inak platia o odvolaní člena národného výboru primerane ustanovenia tohto zákona o voľbe člena národného výboru.
ČASŤ VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 87
Ústredná a oblastná volebná komisia
(1)
Hlavné riadenie volieb do národných výborov a dohľad nad nimi prislúcha Ústrednej volebnej komisii pri vláde. Oblastným orgánom tejto komisie na Slovensku je Slovenská volebná komisia pri Sbore povereníkov.
(2)
Predsedu, jeho námestníka a potrebný počet ďalších členov Ústrednej volebnej komisie vymenúva vláda na návrh Ústredného akčného výboru Národného frontu. Predsedu, jeho námestníka a potrebný počet ďalších členov Slovenskej volebnej komisie vymenúva Sbor povereníkov na návrh Ústredného akčného výboru Slovenského Národného frontu.
§ 88
Úhrada nákladov
Výdavky spojené s vykonávaním volieb uhradzuje štát.
§ 89
Vykonanie a účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.