12/1954 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo dňa 3. marca 1954
o národných výboroch
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:
§ 1
(1)
Národné výbory sú miestnymi orgánmi štátnej moci pracujúceho ľudu Československa. Ako najširšia organizácia pracujúcich opierajú sa vo svojej činnosti v krajoch, okresoch a obciach o zväzok robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie.
(2)
Národné výbory vedú vo svojich obvodoch hospodársku a kultúrnu výstavbu socializmu podľa smerníc vlády a zákonov republiky. Sústavne sa starajú, aby boli stále lepšie a plnšie uspokojované rastúce hmotné a kultúrne potreby pracujúcich. Všetkou svojou činnosťou sa starajú o človeka a jeho blaho a upevňujú dôveru pracujúcich k orgánom ľudovodemokratického štátu.
§ 2
Národné výbory sú krajské, okresné, mestské, obvodné a miestne, Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy a Ústredný národný výbor mesta Bratislavy. Vo svojej činnosti sú národné výbory podriadené vláde.
§ 3
(1)
Národné výbory sú volené pracujúcim ľudom krajov, okresov, miest, obvodov, dedín a ostatných obcí na dobu troch rokov. Volebné právo je všeobecné, rovné a priame pri tajnom hlasovaní. Do národných výborov môžu voliť občania, len čo dovŕšili 18 rokov; zvolení môžu byť občania, len čo dovŕšili 21 rokov.
(2)
Členovia národných výborov skladajú tento sľub: „ Sľubujem, že budem zachovávať vernosť ľudu a republike, svojou činnosťou chrániť a posilňovať ľudovodemokratické zriadenie a zachovávať zákony a nariadenia“.
(3)
Národné výbory sú pod stálou kontrolou pracujúceho ľudu. Každý člen národného výboru je zodpovedný pracujúcemu ľudu a je povinný svojim voličom skladať účty zo svojej činnosti i z činnosti celého národného výboru. Každý člen národného výboru môže byť kedykoľvek odvolaný, ak rozhodnú o tom jeho voliči.
(4)
Voľby a spôsob odvolávania členov národných výborov upravuje zákon.
§ 4
Národné výbory vedú a kontrolujú prácu svojich rád, odborov a ostatných orgánov; dbajú o dodržiavanie zákonov, nariadení a uznesení vlády a ostatných predpisov, strážia práva občanov, vedú miestnu hospodársku a kultúrnu výstavbu a vytvárajú tak z našich miest a dedín miesta spokojnosti, radostnej práce a blahobytu.
§ 5
Národné výbory môžu na plnenie svojich úloh vydávať pre svoj obvod nariadenia. Podmienky pre vydávanie takýchto nariadení určuje zákon.
§ 6
Národné výbory sú riadené vládou, pričom národný výbor nižšieho stupňa je riadený národným výborom vyššieho stupňa a je mu zodpovedný.
§ 7
Výkonným orgánom národného výboru je rada národného výboru. Národný výbor ju volí zo svojich členov. Rady národných výborov sú podriadené vláde, pričom rada je podriadená jednak svojmu národnému výboru, jednak rade národného výboru vyššieho stupňa.
§ 8
Na Slovensku vykonáva v medziach príslušných ustanovení Ústavy právomoc vlády voči národným výborom a ich radám Sbor povereníkov.
§ 9
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho vláda.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.
Dr. Dolanský v.r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Neuman v.r.
Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.