Chronologický register predpisov ročníka 1954

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1954 Zb. Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie
2/1954 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954
3/1954 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1954
4/1954 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ústrednou ľudovou vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci v odbore ochrany poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami
5/1954 Zb. Vyhláška o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach uzavretých v Bruseli 11. júla 1952
6/1954 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949
7/1954 Zb. Nariadenie o obehu zákonných peňazí
8/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií
9/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov
10/1954 Zb. Vyhláška o doplnku k dohode uzavretej medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami z 28. novembra 1947, dojednanom výmenou nót v Prahe 16. júna 1953
11/1954 Zb. Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore zákona o bezpečnosti pri práci
12/1954 Zb. Ústavný zákon o národných výboroch
13/1954 Zb. Zákon o národných výboroch
14/1954 Zb. Zákon o voľbách do národných výborov
15/1954 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1954
16/1954 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov.
17/1954 Zb. Nariadenie o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu
18/1954 Zb. Nariadenie o úprave nárokov z doterajšieho penzijného nadlepšenia
19/1954 Zb. Nariadenie o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilíšť štátnych pracovných záloh
20/1954 Zb. Nariadenie o organizácii štátnej banskej správy
21/1954 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 5/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti
22/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov
23/1954 Zb. Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
24/1954 Zb. Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vzduchu
25/1954 Zb. Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane pôdy
26/1954 Zb. Ústavný zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady
27/1954 Zb. Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia
28/1954 Zb. Nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania a tvorby cien
29/1954 Zb. Nariadenie o archívnictve
30/1954 Zb. Nariadenie o daroch v prospech štátu a o usporadúvaní zbierok národnými výbormi
31/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.
32/1954 Zb. Nariadenie o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
33/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 37/1953 Zb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám
34/1954 Zb. Nariadenie o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé koruny starých peňazí v pomere k cudzine
35/1954 Zb. Nariadenie o pamätných minciach
36/1954 Zb. Vyhláška o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania.
37/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok
38/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1951 Zb., o vybudovaní a prevádzke dráh.
39/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb.
40/1954 Zb. Nariadenie o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev
41/1954 Zb. Nariadenie o občianskej kontrole prevádzkární
42/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
43/1954 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
44/1954 Zb. Nariadenie o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy
45/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži
46/1954 Zb. Nariadenie o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi
47/1954 Zb. Nariadenie o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve
48/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže
49/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave.
50/1954 Zb. Vyhláška o obchodnej zmluve medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou zo dňa 24. novembra 1953.
51/1954 Zb. Zákon o bezpečnosti pri práci v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov
52/1954 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva
53/1954 Zb. Zákon o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
54/1954 Zb. Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1954
55/1954 Zb. Nariadenie o chránenej oblasti Pražského hradu
56/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti
57/1954 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Ľudovou republikou bulharskou a právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných
58/1954 Zb. Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku
59/1954 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb
60/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi
61/1954 Zb. Zákon o spravovacom poriadku Národného zhromaždenia
62/1954 Zb. Zákon o náhradách poslancov Národného zhromaždenia
63/1954 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu
64/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom
65/1954 Zb. Vyhláška o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny.